is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1888, no 2, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A DVERÏ BNTI EN. Prijs per regel 20 cent.

Thomas Pliosphaatmeel „merk Hoesch”. Wij berichten hiermede den Landbouw, dat de firma VAN NIEVELT & CO., te Dordrecht, en verdere filialen, als eenig Importeur voor Nederland en de Koloniën, met den verkoop van het door ons bereid wordende „Thomasphosphaatmeel” belast is. Onze meststoffen stellen wij onder Controle van het Rijksproefstation te Wageningen. Dorlmund, 2 Januari 1888. E,SEN & STAHLWERK HOESCH, thans Actiën Gesellsehaft. Refereerende aan bovenstaande Annonce, hebben wijde eer onze firma voor leveringen van Thomasphosphaatmeel dringend aan te bevelen. Alle leveringen geschieden clesverkiezende franco bestemming. Proetbalen worden tegen billijke vergoeding spoedigst geleverd. Dordrecht, 2 Januari 1888. VAN NIEVELT & C°. In alle leantons van Nederland worden soliede AGENTEN en Wederverkoopei’S gevraagd. Dr. V. BRUINSM A, De Boter- en Kaas- DACCIII CO bijBECKER&BUDDINGH, bereiding met afbeeldingen. Groningen, “RvvULtu Noorohofï & Smit. ƒ1.50. ARNH K M. Dr. STARING’S ALMANAK voor den Nederlandschen Landman, 41e Jaar, 1888, 'MET AGENDA; en een kaartje van Nederland met de verschillende Landbouw stelsels en Spoorwegen. UITGEGEVEN DOOR Directeur en Leeraren der Rijks Landbouwschool. Prijs in katoen ƒ 0.75, in leder ƒ 1.25, inleder verg. op snee ƒ 1.75. Inbond: Teekenen van den dierenriem. Israëlietische feestdagen. Eclipsen in 1888. Kalender. -- Maandelijks te verrichten arbeid. Verschijnselen inde planten- en dierenwereld, naar de maanden gerangschikt Beschermde diersoorten. Jaarmarkten. Weekmarkten. Weêrsgesteldheid. Windroos. Aantal winden enz. Warmtegraden. Thennometersclialen. Getijen. Rivierstanden. Seinschoten bij watersnood. Planten op de hectare. Spoorwegen met kaartje. Post-Tarief. Telegraaf. Onze maten en gewichten. Herleiding van binnenl. maten. Koloniale maten. Herleiding van buitenl. maten. Buitenlandsche munten, Hypotheekbanken. Renterekening. *■— Rente op rente-rekening. Bij het titelplaatje, door S. Lako. De bepaling van den ouderdom der paarden naar het gebit (met afb.), door Dr. J. Bitzema Bos. Opmerkingen over kunstmeststoffen, door Dr. Otto Pitsch. Tarief voor private onderzoekingen aan het Proefstation der Bijkslandbouwschool. Vee voederen. -- Verhouding van gewicht en maat Verhouding van geslacht tot levend vee. Draagt!)ds-tafel. Het jongen van de huisdieren. Bemesting. Gemiddeld gehalte aan belangrijke aschbestanddeelen en stikstof van de voornaamste landbouw-voortbrengselen (samengesteld naar E. Wolff); Gemiddelde samenstelling van de belangrijkste meststoffen. Arbeidsprijzen. Grootte van Nederland. Grootte van den Veestapel. Lijst der voornaamste Akkerbouw,Cultuur)gewassen enz. Lijst van handelaren, onder contróle van het Proefstation. Prijsopgave van hulpmeststoffen. Landbouw-vereenigingen. Het Maandblad kost per jaarg. ƒ 1.50, franco p.p. f 1.80. voor Landb -Mijen., die vooralle Leden inteekenen, slechts ƒ0.36, fr p.p f 0.54. Uitgave van W E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle.