is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1888, no 7, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEEL INGE N.

vaneen Europeesch tolverbond tegen Amerika, als het minst schadelijke middel om aan den landbouw in Europa tegemoet te komen en tevens in invoerrechten een tegenwicht te vinden voor de hooge lasten, die in Europa op de productie drukken. ’ (Inde laatste afleveringen, jaargang 1887, van de bij C. L. Brinkman te Amsterdam uitgegeven "Vragen van den Dag” vindt men eene Hollandsche vertaling van dit vlugschrift. Red.) Te Arnhem werd 21 Juni eene vergadering gehouden der op blz. 8, loopenden jaargang, in ons Maandblad besproken Nederlandsche Heidemaatschappij, voorzitter de heer C. J. Sickesz. Het doel was voornamelijk: de vaststelling van de Statuten en de verkiezing vaneen Bestuur. Ruim ,50 leden , uit alle oorden van ons land samengekomen, woonden die vergadering bij, terwijl toen reeds in ’t geheel 350 leden en 40 donateurs en donatrices toegetreden zijn. Na vaststelling der Statuten werd besloten, dat de Mij. gevestigd zal zijn in hare geboorteplaats Arnhem, dat voor haar rechtspersoonlijkheid zal worden aangevraagd en dat, zoodra deze verkregen zal zijn, Z. M. de Koning, die in alles wat ontginningen betreft, een levendig belang stelt, uitgenoodigd zal worden als beschermheer der nieuwe Mij. op te treden, De contributie is voor de gewone leden bepaald op f 2.—. De Prov. Ov. en Zw. Ct. sluit hare raededeeling met de woorden: "Zoo is dus de Nederl. Heide-Maatschappij tot stand gekomen ; wij hopen dat de zegenrijke gevolgen van haar optreden niet zullen uitblijven.” In dank en ter aankondiging ontvangen: 1. Officiéél Verslag van den Landbouw in Nederland over 1886 (weder eene maand vroeger verschenen dan dat over 1885). Hierop komen wij nog nader terug. 2. Programma der11e7e Buitengewone en Internationale Tentoonstelling van Tuinbouwvoortbrengselen enz., te houden op 9 11 Sept. a.s., door de Vereenigins: van Tuin- en Landbouw in Limburg te Maastricht. Deze Tentoonstelling belooft in hare soort, te oordeelen naar het aantal wedstrijden (114) en een evenredig aantal uitgeloofde bekrooningen, zeer luisterrijk te zullen zijn. Aangiften voor mededinging moeten plaats hebben vóór 2 Sept. bij den heer Ê. Ludewig te Maastricht, bij wien tevens de inschrijvingslijsten en programma’s verkrijgbaar zijn. 3. Circulaire van de tirma Boeke & Huidekoper te Groningen, betreffende de Nicotina van Emil Schmidt & C°., zijnde een nieuw, onschadelijk en zeer geprezen middel tegen ongedierte aan dieren en planten. Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschoolte Wageningen, van 15 Mei tot 14 Juni 1888, ’s morgens 8 uur.

111

Opmerkingen: Regen gezamenl. slechts 19 mm, tegenover 65 verleden jaar. (Van 27 April tot 7 Juni thans 34, en in 1887 127 m.m.) Toch is over het algemeen de stand der gewassen goed; het «wintervocht” en ook de regen in het laatst van Mei en de helft van Juni bleek voldoende te zijn, terwijl de laag gelegen (en waarschijnlijk ook de diep geploegde landerijen) van het droge tijdperk voordeel of ten minste het geringste nadeel ondervonden. l)e nachtvorsten in het laatst van Mei schijnen gelukkig weinig schade veroorzaakt te hebben; op sommige plaatsen leden echter de bloesems der vruchtboomen en de pas te voorschijn gekomen aardappelplanten. Minimum temperatuur 28 Mei 33° F., maximum temperatuur 3 Juni 87° F.; ook 19 Mei was zeer warm. v. P.