is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1888, no 8, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RATIONEELE VOEDERIKG VAN HET RUSDVEE.

Per stuk vee van gem. Per 1000 KG. levend 471.8 KG. lev, gew. gewicht. Droge stof 13.15 KG. 27.87 KG. Verteerbare eiwitstof. . . 1.08 „ 2.29 „ Verteerbaar vet .... 0.26 _ 0.55 v Verteerbare zetmeelachtige stoffen 5.98 „ 12.67 „ De proef duurde van 5 tot 25 Januari 1879; op den dag van het begin er van hadden de koeien gemiddeld 47 dagen melk gegeven, met afwisselingen inde laktatie-periode bij de afzonderlijke koeien tusschen 13 en 110 dagen. Zij waren van 4 12, gemiddeld 6V2 jaren oud. Voor het begin der betere voeding, dus vóór de proef begon was gemiddeld per koe van 22 tot 28 December gemolken 79.2 KG., inde beide daaropvolgende weken 77.5 en 74.1 KGi, zoodat ten gevolge van de ontoereikende voeding de melkopbrengst der koeien regelmatig verminderd was. Bij onveranderde voeding zou de gezamenlijke melkopbrengst inde drie weken der proefneming geweest zijn: Inde le week. 3» week. 3e week. 1333.2 KG. 1261.8 KG. 1189.8 KG. Tengevolge van betere voeding gaven de koeien 1421.4 „ 1461.8 „ Deze 18 koeien hadden zoodoende in twee weken 431.6 KG. melk meer gegeven dan zij bij de vroegere voeding gegeven zouden hebben. Deze meeropbrengst werd verkregen met eene uitgaaf van f 23.25; 1 KG. der méér-verkregen melk zou dus op bijna 5.5 cents komen te staan, dat door de opbrengst (= 7.63 cents) ruimschoots vergoed werd. Het onderzoek der melk toonde aan: Droge stof. Vet. . , (’s morgens 11.357 KG. 3.209 KG. 1 weeki’s avonds 10.550 „ 2.918 „ 2e wppk I’s morgens 12.258 „ 3.250 „ I’s avonds 11.508 ~ 3.130 „ ge weekIIs’s morgens 12-549 ” 3-261 • |’s avonds 11.559 „ 3.054 „ Door het betere voeder werd dus niet alleen aanmerkelijk meer maar ook betere melk verkregen, vooral met betrekking tot het gehalte aan droge stof, maar zelfs ook nog een weinig ten opzichte van het vetgehalte. Daar het levend gewicht der koeien gedurende de weken der proefneming 4 KG. verminderde, zou waarschijnlijk een nog iets versterkte voeding dooreen weinig meer kokosnotenkoek te geven en daardoor het gehalte van het rantsoen aan eiwitstoffen tot 2.35 KG. op 1000 KG levend gewicht te verhoogen, nog voordeelig geweest zijn. Naar aanleiding van de bij deze proefneming verkregen resultaten werd de voeding der geheele veestapel te Raden verbeterd, zoodanig, dat de verschmelkte koeien, behalve de vroeger reeds ge-

123