is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 3, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERÏENTI EN. Prijs per regel 20 cent.

AMSTERDAMSCHE COMPOST, word\f0erleverd den Ambtenaar belast met de Mestbereiding en den Mestverkoop M. C. \OORBEIJTEL, Centrale Belt, AMSTERDAM.

Onder Controle v.h. Rijksproefstation. De Lijm- en Gelatlnefabriek DELFT. Levert prima kwaliteit stoffljn BEENDERMEEL. Merk A. Prys per 100 Kg. 5 °/„ Stikstof, 17 ‘7o Phosphorzuur a f 6.70 Merk L, 1 °/0 Stikstof, 27 °/0 Phosphorzuur a ƒ5.70 De prijzen zijn berekend af fabriek, d contant zonder korting. BASCULESbijBECKER&BUDD,NGH’ ARNHEM.

VERSLAG DER COMMISSIE belast met een onderzoek naar demogelijkheid OM HEIDEONT6INNING te doen dienen als middel tot Werkverschaffing. Uitgegeven volgens besluit van de Algemeeue Vergadering der Maatschappij van Nijverheid, gehouden te Alkmaar in 1885. Prijs f 0.60. OME VOGELS. De nuttige en schadelijke. Door Dr. W. C. H. STARING. 64 bladz. ƒ 0.80. Dr. V. BRUINSM A, De Boter- en Kaasbereiding met afbeeldingen. Groningen, NooßDHorr & Smit. ƒ 1.50.

ENKLAAR’S TUINBOEK. Volledige beschrijving van het tuinwerk in het algemeen, van het kweeken van meer dan 70 verschillende tuingewassen EN VAN DB BROEIERIJ ONDER VLAK GLAS. DOOR W. BOOMKAMP. DERDE HERZIENE DRUK. 179 bladzijden. Prijs ƒ 0.90. TUINBOEK JE voor lEDEREEN, OP BEKNOPTE AANWIJZING wat er elke Maand inden Moes- en Bloemtuin, Boomgaard, Oranjerie, Bloemkas en Kamertuin te verrigten valt. door R. C. AFFOURTIT Jzn f Bloemist te Utrecht. VIJFDE DRUK. Prijs f 0.80,