is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 8, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BETALEN DER MELK NAAR VETGEHALTE.

liever zeggen te omslachtige methoden toegepast om dat te doen. De melk moot namelijk regelmatig nauwkeurig onderzocht worden en wel afzonderlijk van eiken leverancier, bovendien moet het een volkomen mengsel en goed gemiddeld monster van avond- en morgenmelk zijn. Yoor nauwkeurig onderzoek komen alleen in aanmerking de Laval’s Lactokrit en de Soxhletsche toestel voor de directe vetbepaling. De Fjordsche toestel passende inde centrifuge van Burmeister en Wam en de Lavalsche cremometer passende inde separator van Laval voor het bepalen van het roomgehalte der melk. De lactobutyrometer van Marchand, die vooral bij toevoeging vaneen weinig kaliloog vrij zuivere uitkomsten geeft, vooral ook wanneer men de schudtoestel, geconstrueerd door den heer L. Broekema, bezigt voor de volkomen menging der vloeistoffen, is toch nog niet betrouwbaar genoeg om voor de vetbepaling der melk met het oog op betaling naar gehalte als basis te kunnen dienen. Wat de cremometers van Fjord en van Laval betreft, die zullen waarschijnlijk niet veel ingang vinden, want de lactokrite geeft niet veel meer moeite om toe te passen en heeft het voordeel, dat dadelijk het zuiver vetgehalte der melk aangegeven wordt, wat natuurlijk gemakkelijker is, dan dat men het roomgehalte heeft gevonden en daaruit het vetgehalte zal moeten benaderen. Of men moet het roomgehalte als basis van betaling nemen, doch dat is niet zoo rationeel als het zuivere vetgehalte. Men heeft echter iets meer onkosten bij het gebruik van de lactokrite, omdat azijnzuur en zwavelzuur gebruikt moeten worden. Het toestel van Soxhlet geeft zeer zuivere uitkomsten wanneer men er handig mede kan werken; het heeft de toetsing door nauwkeurig scheikundig onderzoek glansrijk doorstaan. Breekbaar blijft het, dus voorzichtigheid wordt steeds vereischt; doch een ander bezwaar is weggenomen, namelijk dat men een groot waterbad op eene bepaalde temperatuur moet houden om daarin de mengsels te plaatsen, teneinde de aetheroplossing naar boven te doen stijgen. Dat duurt dikwijls lang en men kan niet veel proeven te gelijk doen. Om dit tijdverlies te voorkomen, heeft men aan de rijkslandbouwschool te Wageningen een soort vliegwiel geconstrueerd, waarin de flesschen geplaatst worden en dat door handbeweging tot eene snelheid van 1200 omwentelingen per minuut kan gebracht worden. Wanneer men daar 5 minuteu ongeveer mede draait, heeft de aether vetoplossing zich voldoende afgescheiden om er het S. Gt. van te kunnen bepalen. 4 proeven worden te gelijk genomen. Men kan dit toestel ook zeer goed gebruiken voor de Lactobutyrometer van Marchand en bespaart daarbij ook veel tijd, hoewel men iets langer moet centrifugeeren dan 5 minuten; 8 a 10 minuten is beter. In fabrieken waar de separators van Laval gebruikt worden, ligt het voor de hand, dat men de Lactokrite gebruikt voor de melkwaarde-bepaling, men zou dit desnoods van tijd tot tijd kunnen controleeren door de Soxhletsche methode. In fabrieken waar het Swartzsohe systeem nog in zwang is, is de Soxhletsche toestel het aangewezen werktuig.

119