is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 8, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAKEN VAN ASf HAITPAPISR.

tot afleiding van het regenwater te maken, maar ’t is voldoende, onder het asphaltpapier eene lat te leggen, die met het eene uiteinde de onderkant van het dak aanraakt en verder langzamerhand stijgt, zoodat het andere uiteinde omstreeks 1 meter van de kant van het dak af ligt. Bij zeer lange daken moet men deze inrichting herhalen. De meening, dat graan en hooi slechts onder een stroodak goed bewaard kunnen worden, heb ik niet bevestigd gevonden. Wel is het waar, dat het asphaltpapier de vochtige uitwasemingen van deze produkten niet doorlaat, maar evenzeer is het waar, dat men met eenvoudige ventilatiekokers deze uitwasemingen beter kan doen wegtrekken dan dooreen stroodak. Welk nut levert in dit opzicht een stroodak, wanneer dit op dikke steenen muren rust, waartusschen het graan of hooi is opgetast? In schuren met planken wanden, die hier en daar reeten bezitten, met een of meer deuren en luiken, naar behooren met ventilatie-inrichtingen voorzien en onder een overhangend dak van asphaltpapier, dat de wanden tegen regenvlagen beschermt, houdt het graan zich het best. Zulke gebouwen zijn ook het goedkoopst te maken. De kosten van onderhoud vaneen dak van asphaltpapier zijn, wanneer het goed is gemaakt, niet hoog. Yerder denke men ook aan de besparing door de geringe verzekeringspremie tegen brandschade, die voor gebouwen met een zoogenaamd vuurvast dak in rekening wordt gebracht en die zich ook tot het vee en andere tilbare have uitstrekt. De premie wordt ook daardoor lager, doordien gebouwen met een asphaltdak minder geldswaarde bezitten. Wanneer met den tijd lekke plaatsen in het dak ontstaan, dan kunnen deze door bepaald daarvoor bereide preparaten, zonder bezwaar weder dicht gemaakt worden. Onder deze preparaten verdient vooral de „Patent-Dichtungs-Fasermasse” van Herre onze aandacht. Deze massa bestaat hoofdzakelijk uit door machines uit elkander gescheurde wollen en katoenen vezels, die daarna met teer-olie gedrenkt en met plantaardige en minerale stoffen verbonden zijn. Deze samenstelling maakt, dat de massa, warm op het dak gebracht, zeer spoedig een ledorachtig overtreksel vormt, dat, uit dergelijke stoffen als het dak zelf bestaande, daarmede zich vast verbindt. Deze massa blijft wat van belang is ’s winters zoo veerkrachtig, dat het niet scheurt of barst, dat anders ook met het dak zelf zou geschieden, terwijl het zomers niet afdruipt zooals gewone teer. Wij hebben verscheidene daken, die met deze massa behandeld waren, jaren achtereen waargenomen en ons van de voortreffelijkheid er van overtuigd; o. a. was dit het geval bij het dichtmaken vaneen dak van asphaltpapier om een windmotor heen, alsmede om verscheidene schóorsteenen en dakvensters. Bekend zijn mij de preparaten van Erichsen en Menze te Sleeswijk en van von Schraep te Bestook. Ten einde herhaald teeren van het dak te voorkomen en het dak toch voldoende in stand te houden, kan men volgens mededeeling van genoemde firma’s, het geheele dak met de genoemde massa overtrekken, na deze goed verwarmd en met V3—,/-2 water-

123