is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 8, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAKEN YAN ASPHALTPAPIER.

vrije koolteer vermengd te hebben. Overzanden (zooals bij het aanleggen van het dak geschiedt) is hierbij niet noodig. De eerstgenoemde firma is bereid eene 5 jaren durende garantie, wat het dicht blijven van het dak betreft, op zich te nemen. Kan een onzer lezers ons misschien een adres opgeven van eene firma hier te lande, die zich met het leveren van het boven beschreven asphaltpapier belast en die desverlangd het dak ook in orde brengt p (Red.) TEELT VAN GEITEN IN EUROPA. Volgens E. Pion („Utilite de la chèvre” in „Revue des Sciences nat. appliquées , 20 Pebr. 1889) vindt men in Europa ineen rond cijfer 17 millioen geiten, welke eene waarde van ongeveer 200 millioen francs representeeren. Deze 17 millioen geiten worden aldus over de volgende landen verdeeld: Duitschland 2,027,736 Zwitserland 415,000 Frankrijk 1,420,112 Spanje 4,531,228 Italië 1,690,478 Balkanschiereiland .... 1,339,538 Rusland 1,700,000 Noorwegen 322,861 lerland 266,553. Voor Engeland ontbreken statistische opgaven. Ook Nederland en België komen inde lijst van Pion niet voor. Het „Verslag v.d. Landbouw” over 1886 geeft voor Nederland 161,168 geiten. Bij vergelijking met vroegere jaren blijkt, dat in ons land het aantal geiten, althans inde laatste 40 jaren, zeer regelmatig blijft toenemen: 1860 115,452 1861-70 .... 127,304 1871—80 .... 150,196 1881—85 .... 154,906 1886 161,168; deze toeneming, zoo schrijft de samensteller van ons „Landbouwverslag, mag zeker een verblijdend feit genoemd worden, als men weet, dat deze dieren meest door arbeiders gehouden worden en menig gezin van melk en zelfs van vleesoh voorzien,” Eene geit is niet slechts goedkoop wat de aanschaffing betreft, maar eveneens wat aangaat het onderhoud. In het Landbouwverslag over 1885 lezen wij: „Te Borger (Drenthe) laat men voor slechts 25 cent vergoeding per jaar, eene geit met de schapen naar de heide gaan. Een tweede voordeel van de geiten tegenover de schapen bestaat daarin, dat zij minder aan leverbotziekte onderhevig zijn; en uit Menaldumadeel wordt zelfs bericht, dat de geiten aldaar zeer veel gehouden worden inde plaats van schapen, uit vrees voor pokziekte bij laatstgenoemde dieren.” Ook hebben de geiten dit voor, dat zij op de weiden de scherpe en zelfs de giftige, voor ’t vee gevaarlijke planten afvreten. Het is van algemeene bekendheid, dat geiten bijzonder van scherpe en

124