is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 8, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

grondbewerking en de verbeteringen die daarbij kunnen en behooren te worden toegepast. Terwijl wij ons voornemen in volgende Maandbladen een en ander er aan te ontleenen, bevelen wij nu reeds de kennismaking met den inhoud aan. De lieer Nagel zal waarschijnlijk nog wel eenige exemplaren beschikbaar hebben. (Red.) (Beide bovenstaande stukjes, reeds voor n°. 7 gezet, moesten toen blijven liggen.) In n°. 2 van het Tijdschrift der Nederl. Heide- Maatschappij, dat inde vorige maand verscheen, vindt men weder sprekende bewijzen van de nuttige werkzaamheid van genoemde Mij., voor zooverre zij die nu reeds, onder bestaande omstandigheden, kon ontwikkelen en die vooral veel voor de toekomst beloven. In het //officieel” gedeelte van dit nr. komt, behalve een volledige naamlijst van de leden van den Raad van Commissarissen (voor de verschillende provinciën), van die van het Bestuur, van de 89 Begunstigers en 1985 gewone Leden der Mij., een uittreksel voor vaneen 50tal adviezen, (gedeeltelijk voorafgegaan dooreen plaatselijk onderzoek) aan verschillende personen of corporaties, verstrekt door den waarn. Direkteur; dergelijke adviezen, omtrent heideontginning, boschkultuur en daarmede in verband staande zaken, als op blz. 43 van ons Maandblad zijn vermeld. Verder de namen van 21 personen, aan wie, door bemiddeling van den waarn. Direkteur, verschillende hoeveelheden, gezamenlijk 601 kg. denneuzaad van uitmuntende kwaliteit (meer dan 82 pCt. kiemkracht) en tegen den zeer billijken prijs van f 1.74 vrij aan huis is verstrekt en eindelijk de namen van 10 landbouwers, wonende te Beekbergen, aan wie voor eene uitgestrektheid van 26,5 hectare heide, kosteloos dennenzaad werd bezorgd, naar aanleiding van den wensch van Z. M. den Koning, bij het schenken van eene aanzienlijke geldsom aan de Mij. Het //niet officieel” gedeelte bevat weder verscheidene voor de houtkultuur belangrijke opstellen, nl. 1) De tegenwoordige toestand der Deensche Heide-Maatschappij, welke Mij. reeds bewonderenswaardige uitkomsten verkreeg; onder meer dit, dat de uitgestrektheid der staatsbosschen iu Denemarken van 1866 tot in 1887 meer dan zesvoudig is toegeuomen! (*) 2) Een drijvende kiemschijf. Bij de beschrijving van verschillende wijzen waarop het onderzoek naar de kiemkracht van zaden geschiedt, treffen wij hier ook een reeks cijfers aan, verstrekt door het Rijksproefstation te Wageningen, waaruit blijkt, dat de kwaliteit van het in Nederland in den handel verkrijgbare dennenzaad, inde laatste jaren, sedert de oprichting van genoemd Proefstation, aanmerkelijk is verbeterd. Terwijl b.v. voor 1885 het gemiddelde kiemkrachtcijfer beneden 88 pCt. bleef, steeg dit in 1888 en ’B9 tot 52 pCt. De door de Nederl. Heide-Mij. ingezonden monsters bezaten 82 tot 88 pCt. 3) Twee groote vijanden onzer dennenbosschen. 4) Beschutting voor jonge Dennen. 5) Poten van Larix in akkermaalsbosch. 6) Over den invloed van het verwijderen der naalden uit dennenbosschen. 7) Pitch pine of Amerikaansche Greenen. 8) School voor boschbazen te Frederiksoord 9) Middel tegen konijnenschade. 10) Antwoorden op vragen. 11) Yragenbord. Een groot aantal advertenties, grootendeels in verband staande met de houtkultuur en heideontginning, komen op den omslag voor. Het Programma van het 42ste Landbouw-Congres, 22—26 Juli te Bergen-op-Zoom gehouden, en waarin weder zeer belangrijke vraagpunten voorkomen, kwam te laat in ons bezit, om hiervan in het vorig ur. van ons Maandblad nog melding te kunnen maken. In volgende nrs. hopen wij het een en ander van de besprekingen te kunnen mededeelen. Red. Te Wageningen zal nu ook, tegelijk met eene Tentoonstelling van vee (ook paarden) en bloemen, eene Tentoonstelling van zaaigranen gehouden worden en wel op 11 en 12 Sept. a.s., door de Afd. Neder-Veluwe der Geld.-Overijs. Mij. van Landbouw. Van tarwe, rogge, gerst, haver, zwarte boekweit, paarden- en duivenboonen en lupinen, moet door de inzenders, die naar bekrooningen wenschen mede (*) Be Deensche Mij., die thans 4000 leden telt, beschikt over aanzienlijke geldmiddelen, nl. over 185 000 kronen (1 kroon 66 cents), waarvan 120 000 kronen door den Staat worden verstrekt. De hoofddirectie der Mij. wordt door den Inspecteur der Rijkswegen in Jutland, kosteloos waargenomen.

126