is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 9, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBLAD

TOOK DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER ONDER REDACTIE VAN F. J. VAN PESCH, R. W. BOER en H. BOSKER. (Adres der Redactie aan eerstgenoemde te Wageningen.) Adverientièn aan den Uitgever W. B. J. Tjeenk Willink te Zwolle. 1889. N°. 9. HET 42st° LANDE O U W-C ON GRES TE BERGEN OP ZOOM. Even als vroeger, willen wij ook dit jaar weder eens een kort overzicht geven van de voornaamste besprekingen, die op dit Congres gehouden zijn, volgens de mededeelingen in eenige dagbladen, voornamelijk van het N. v.d. D. Belangrijke onderwerpen zijn weder ter sprake gekomen, en de gedaohtenwisseling daarover gaf blijken van veel ambitie en wat niet minder van gewicht is van zorgvuldige bestudeering, door sommigen, van de meest behandelde vraagpunten. Zonder twijfel zal ook nu weder dit Congres indrukken hebben te weeg gebracht die voor den vaderlandschen Landbouw goede vruchten zullen dragen. De verspreiding van de geuite denkbeelden door verscheidene dagbladen, wier verslaggevers blijkbaar hun taak met prijzenswaardige zorg hebben verricht en inden regel het gesprokene blijkbaar goed hebben begrepen, zal niet weinig hebben bijgedragen om de gedachte, ook van niet-bezoekers van het Congres, die inden landbouw belang stellen, op veel punten te vestigen, die wel eene ernstige overweging verdienen. Ons Maandblad, als een meer blijvend en tevens zuiver landbouworgaan, dan de, bovendien meestal vluchtig gelezen dagbladen, wenscht hiertoe mede te werken. Een voorrecht, dat dit Landbouw-Congres boven vele van hare voorgangsters genoot de tegenwoordigheid vaneen lid van ’s Lands Regeering, Z. Excell. den Minister van Justitie verdient wel het eerst onze aandacht, vooral als een hernieuwd bewijs van de vermeerderde belangstelling door de Regeering inden landbouw betoond. Dat verder dooreen lid der Tweede Kamer een vraagpunt ter behandeling was ingezonden, is mede vermelding waard. Omtrent beide zaken berichtten de dagbladen het volgende: Onder de aanwezigen op de tweede Algemeene Vergadering bevond zich ook de Minister van Justitie, die door den Voorzitter verwelkomd werd. De Minister bedankt den Voorzitter voor de gesproken woorden en zegt, dat zijne ambtgenooten hem uitdrukkelijk verzocht hebben hunne beste gevoelens voor het Congres uit te spreken. Gezondheidsredenen en ambtsbezigheden hebben het den overigen Ministers, die toezegging hadden gedaan tot overkomst, Maandblad. 9