is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 10, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZUIDERZEEVBEEENIGING.

nog iets anders vermeld, dan dat de gemoederen van elkander vervreemd werden door eindeloos gekibbel over de onderwijsquaestie, zonder dat de natie er in vroomheid en vroedheid door won; nog iets anders dan dat schatten werden verslonden door de vervaardiging van rensachtige hoeveelheden oorlogsmaterieel met geene andere bedoeling dan elkander te vernietigen; nog iets anders dan dat sociale en politieke hartstochten tot de uiterste verbittering werden opgewekt met geen ander resultaat dan dat de beste krachten van het Nederlandsche volk zich terugtrokken! Herhale veeleer een later geschiedschrijver met volle recht de uitspraak van Motley, ons nog onlangs dooreen onvermoeid strijder voor de eer van ons land beteekenend herinnerd : „De Nederlanders hebben groote dingen gedaan, ze hebben te worstelen gehad met de grootste macht der wereld, met den oceaan, en ze hebben overwonnen!” Ons vaderland zou er waarlijk wel bij varen!” Uit de rekeningen, bij het verslag gevoegd, blijkt, dat in 1887 is uitgegeven f 15,484.77$ en in 1888 f 14,132,33a. Bij de begrooting voor 1889 is op de volgende uitgaven gerekend: Honorarium chef van het technisch onderzoek f 5000, salarissen technisch personeel f 1700, stoomboothuur en verdere kosten van het plaatselijk onderzoek f 13,850, reiskosten, bureaukosten, enz. f 3400, drukkosten f 1500, diverse onkosten (porto’s, vergaderingen, enz.) f 500, reiskosten dagelijksch bestuur f 400, uitgaven voor de leening f 3789.10, advertentiën, provisie zegelkosten, aandeelen, enz., enz. en saldo op nieuwe rekening f 15,488.21; samen ƒ 45,627.31. De inkomsten zijn als volgt: Saldo van 1888 op nieuwe rekening f 4627.64, contributie van 562 leden a f 5 f 2810, idem 3 leden a ƒ 10 f 30, driejaarlijksche bijdragen f 7759.67, tweejaarlijksche bijdragen f 300, diverse ontvangsten f 50, opbrengst der leening f 30,050; samen f 45,627.31. KORTE MEDEDEELINGEN, Aard appel ziekte. Nadat langen tijd weinig of niet gesproken of geschreven werd over middelen tegen de bekende en gevreesde ziekte inde Aardappelen, en het allen schijn verkreeg, dat er niets anders overbleef dan in het onvermijdelijke te berusten, zijn inde laatste drie jaren (1889 medegerekend) weder ontdekkingen gedaan, die nieuwen moed geven, den als schier hopeloos opgegeven strijd te hervatten. Om vaneen paar andere stoffen nu niet te spreken zijn met de zoogenoemde "homilie bordelaise”, een mengsel van kalkmelk en kopervitriool, uitstekende uitkomsten bij de bestrijding der aardappelziekte verkregen. Ineen paar volgende Maandbladen nemen wij een opstel van ffr Otto Pitsch over dit onderwerp uit het Zondagsblad van het N. v.d. ü. over, doch maken nu reeds belangstellenden daarop opmerkzaam (1), alsmede op het hoofdartikel inde Landb.- Cour. van 19 Sept. van de hand van Dr. E. Gil tav te Wageningen. Laatstgenoemde nam op een proefveld der Rijkslandbouwschool proeven met een drietal (1) Zeer ter lezing mogen hier ook eenige andere opstellen van den heer O. P. in genoemd blad, aanbevolen worden, o. a. een over de bewaring van den stalmest, door bijvoeging van conserveerende middelen. (Vergl. blz. 140 vorig Maandblad. Red.)

156