is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1890, no 7, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEEL!KOEN VAN’ DE RIJKSLANDBOUWPROEFSTATIONS.

11. Resultaten der Openbare Controle van Zaden. Yan 16 Mei 1889 tot 1 Juni 1890 zijn inde 76 monsters zaad, die onder de termen vielen voor .Openbare Gontrole” onderzocht: verleden jaar was dit cijter 01. Het resultaat van de hierop betrekking hebbende onderzoekingen 'VV%Zdtujke onzuiverheid. Yan de 60 gevallen waarbij een maximaal cijfer hiervoor was gegarandeerdl, was er slechts! waa j meer schadelijke onzuiverheid (onkruidzaad) werd gevonden, dan volgens de garantie-opgaaf mocht aanwezig zijn en ook in dat geval werd de geoorloofde speling van 1 procent met overschreden 2. Gebruikswaarde Het onderzoek van 56 monsters leverde tot uitkomst, dat daarvan 42 een hooger en !4 een lager■gebalk«bleken te bezitten dan gegarandeerd was. !n 4 gevallen werd hy die laatst genoemde de geoorloofde speling van 5 pGt. oveischreden, j sommige zelfs met 10 en 20 procent. , i . 3 In 19 gevallen werd op zuiverheid onderzocht, zonder dat er gebruikswaarde werd opgegeven. In 2 van de 19 hiertoe beboerende gevallen was er een tekort, waarbij de speling overschreden werd. g 4 In 6 van de 20 gevallen werd, bij de bepaling der ktemkracnt, mede een tekort aangetroffen, dat de speling overschreed. Al deze gevallen hadden betrekking op witte klaver en worden door den Directeur van het station te Groningen to®Ses°hl®Je" achteruitgaan van het kiemvermogen van dit zaad en geen aan opzet. Al de tekorten samen genomen bedragen ± 8 pGt. van de5S Warkruidzaad. Onder de op de aanwezigheid van warkruidzaad onderzochte monsters waren er 2, waarin dit aanwezig blee te zijn. Het bestuur van het College van Directeuren der Rijkslandbouwproefstations, » De SSSI al VAN ' LOOKERBN CAMPAGNE. de teelt yan grassen yoor het winnen yan zaad. (Vervolg en slot van bh. 84.) Yan andere Grassen die voor zaadwinnmg kunnen verbouwd worden, noemen wijde Krop aak, waarvan het zaad zelden in zulk een rijpen toestand aangeboden wordt, dat het voor don handelaar bruikbaar is. Zeer dikwijls vindt men in het Duitsche zaad van Kropaar tot aan 56 pCt. Engelsch Raaigraszaad en oven len on kruidzaden, kaf en zand. Het Fransche kropaar-zaad bezit in zoo verre veel meer waarde, dat de 25 pCt. daarin voorkomende vreemde zaden meest uit dat van Beemdlangbloem bestaat naast eemge percenten Franseh Raaigras, Goudhaver enz. alle soorten van zaad, die duurder zijn dan dat van Kropaar. Daar echter het in he Duitsche zaad aanwezige Engelsohe Raaigras slechts ongeveer een vierde der waarde van het Kropaar-zaad bezit, kan er niet dan

100