is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1890, no 7, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TEELT VAN GRASSEN VOOR HET WINNEN YAN ZAAD.

Verder verkreeg hij van: 2. Italiaansch Raaigras ) kSr' hooi * Z2-40 ƒ 97.60 {Lolium italicum). 1?2I2 » stroo ea kaf a ƒ 1.50 » 123.18 ’ l 1077 kgr.perc. è 30.6 cis , 329.56 Samen ... ƒ 550.40 Opbrengst in 1 jaar ...» 275.20 ( 4964 kgr. hooi a. ƒ 2.40 » 119.14 5844 » stroo eri kaf in 1886 | 6420 – » „ 1887 | a J " 183.96 212 » zaad in 1886 437 » » » 1887 (a / 1-30- • • – " 778.80 Samen ... ƒ 1081.90 Opbrengst in 1 jaar ...» 360.63 Opmerkelijk is zeer zeker de hooge opbrengst in geldswaarde van het Fransch Raaigras, zooals men weet mede een onzer beste grassoorten, die hoofdzakelijk op de uiterwaarden langs de rivieren voorkomt. Het zaad hiervan wordt nog steeds duur betaald en het schijnt wel, dat de zorg die men hierbij in acht moet nemen om het zaad, dat zeer licht uit de halmen wegwaait als het rijp is, op het juiste tijdstip te verzamelen, de kuituur van het Fransch Raaigras voor zaadwinning tegenhoudt; op kleine boerderijen, waar men tijdens het rijpworden over voldoende hulp kan beschikken, zou zij zeker zeer voordeelig kunnen zijn, vooral wanneer men het Gras drie jaren kan laten staan. Ook is de opbrengst van het Italiaansch Raaigras, in het hier beschreven geval, zeer bevredigend te noemen, beter dan die van het Engelsch Raaigras. Waarschijnlijk was eene bijzondere —in de oorspronkelijke mededeeling niet vermelde omstandigheid hiervan de oorzaak. Het zaad van het Engelsche Raaigras wordt trouwens nu reeds in groote hoeveelheden inden handel gebracht; dat van de andere boven opgenoemde en aanbevolen grassoorten zal, als de kwaliteit goed is, zeker beter aftrek bij de zaadhandelaars vinden. vp GROENT OEDER PERSEN. {Vervolg van bh. 91.) „Wie in het bezit eener pers is, vermag zijn voeder in ’t ongunstigste geval op die wijze te redden. Zoet persvoeder is een zeer smakelijk voeder voor het vee, het staat in voederwaarde niet beneden hooi en mangelwortels en het kan bewaard worden van het eene in het andere jaar. Geene andere methode van voeder bewaren, het drogen of hooien inbegrepen, vereischt zoo weinig tijd en arbeid als deze en aan brandgevaar staat het persvoeder niet bloot.” Het bovenstaande, waarmede wij ons volkomen vereenigen, komt voor in eene brochure, handelende over Blunt’s zoet veevoederpers, ons dezer dagen toegezonden (1) door den heer G. Stout te Tiel, (1) Deze. brochure is echter reeds in Juni van het vorige jaar gedrukt.

103