is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1890, no 12, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DE REDACTIE!

Toch er zijn er toen eenige inleven gebleven, dat nu al heele boomen zijn. En deze zijn op het oogenblik nog vrij van de wurm, zij zijn zeer gaaf en gezond en overeen jaar of zes al reeds geschikt voor de klompenmakers. Mocht dus de hooge Eegeering zich nogmaals willen bemoeien met deze zaak (trouwens wil de Eegeering den landbouw in alles behulpzaam zijn), zij zoude een weldaad bewijzen aan den landbouw, en tevens maken dat het klompenfabriekaat in goeden stand zou blijven, tot weelvaart vaneen schoone tak van nijverheid. Onze voorzitter der Maatschappij zou liever zien dat de Heidemaatschappij zich met het verzoek tot de Eegeering belastte, waarop ik antwoordde, dat dit ook zeer goed was, doch dat als de aanvraag van twee kanten kwam, zulks zeker beter zoude zijn. De tentoonstelling, die ik boven reeds noemde, was eender beste die wij hier inde provincie ooit gehad hebben; de eer daarvan komt toe de regelingscommissie, vooral de heeren van Waesbergen, voorzitter; Yerbunt, ondervoorzitter; Bogaers-Diepen, secretaris; vooral de laatste was onvermoeid tot het wèl doen slagen der goede zaak werkzaam. Moergestel, Uw dienstw , 1 November 1890. C J. VORSTERMAN VAN 01JBN. VEAAGBUS. Vraag: Inde beknopte Handleiding voor handelsmeststoffen, uitgave Tjeenk Willink, Zwolle 1879, vind ik aangaande »Asch” geen opgave hoeveel kg. per hectare te gebruiken. Nu heb ik een koude, natte weide van 5 hectare en eene aanbieding van 500 Hl. «Asch” uitsluitend van turf en hout h 48 ets per Hl., franco scheepsboord. Nu zoude ik gaarne willen weten hoeveel ik per H.A. moet gebruiken voor eene flinke bemesting; (ik heb thans 1000 kg. Thomas-slakkenmeel per H.A. daarop gedaan) en hoeveel de geldswaarde van 100 kg. »Asch” is. J. B. te H. Antwoord: De samenstelling van hout- en turfasch, ieder afzonderlijk, zooals men die koopt (soms nog wel voor een grooter of kleiner gedeelte uitgeloogd, als wanneer de waarde zeer gering kan zijn!) is verbazend uiteenloopend. Houtasch kan van 38 tot 3 pCt. kali en 11 tot 2 pCt. phosphorzuur bevatten; turfasch van 0.5 tot 4 pCt. leali en 2 tot 6 pCt. phosphorzuur. Verder is de prijs van 1 kg. kali in kaïniet tegenwoordig 21 ets. en in zwavelzure kali-raagnesia 32 ets. In goede asch kunnen wede waarde der kali gerust op 20 ets. het kg. stellen. Een hectoliter asch zal zoo wat 25 kg. wegen. Wegens de groote afwisseling van het gehalte, zou dus eene scheikundige analyse, minstens eene kalibepaling, van de u aangebodene asch noodig zijn om een goed antwoord op uwe vragen te kunnen geven. Wil de leverancier er voor instaan, dat de asch minstens 6 pCt. kali en 3 pCt. phosphorzuur bevat, volgens analyse vaneen der Rijkslandbouwproefstations, dan komt men op eene geldswaarde van f 2.10 de lOC kg. (6 kg. kali X 35 ets + 3 kg. phosphorzuur X 20 ets.) of van ƒ 0.50 voor 1 hectoliter van 25 kg (Daar u toch Thomas-slakkenmeel gebruikt heeft, zou een gehalte van 8 pCt kali, des noods zonder phosphorzuur, voor u nog voordeeliger zijn.) Eene hoeveelheid van 90 kg. kali op de hectare weiland is zeker ruimschoots voldoende. Bevat de asch b.v. 8 pCt. kali, dan zou dus 1000 a 1200 kg. op de H.A. voldoende zijn. U ziet dus ook hier, dat het gehalte der asch bekend behoort te wezen om eene goede berekening te kunnen maken. ’t Beste in uw geval zou zijn een contract met den leverancier der asch te sluiten, waarbij u aanneemt voor ieder pCt. kali bv. 25 ets. en voor ieder pCt. phosphorzuar 20 ets. te betalen, volgens analyse van het Landbouwproefstation van het district waartoe uwe woonplaats behoort. v. P.

185