is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 2, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT DER RESULTATEN.

2°. het opraspen van halve peeën is te tijdroovend en te onpractisch dan dat zulks algemeen aan het proefstation uitvoerbaar zou zijn; geheel opraspen is trouwens niet mogelijk; 3° de koudwater digestiemethode Pellet geeft bij het opraspen ’ van halve bieten, niet altijd dezelfde cijfers als wanneer geheele bieten zijn uitgeraspt; gewoonlxjk zijn zij iets lager (volgens Pellet zelf) zoodat den verkooper eemgszms te kort kan worden gedaan. Nu de bemonstering ter sprake is geweest, acht ik het van beland te wijzen op de wenschelijkheid, ja noodzakelijkheid om schoonqewassehen en van den kop ontdane peeën als monsters aan het proefstation tot onderzoek in te zenden; het schoonmaken der peeen yereischt daar er zoovele monsters inkomen, veel tijd, die nuttiger kon worden besteed. Ik neem dus deze gelegenheid te baat den inzenders dringend te verzoeken om medewerking in deze, de daardoor hier bespaarde tijd zal hun op andere wijze ten nutte komen. Zonder te spreken over de moeilijkheden bij de bemonstering, werden inden loop der campagne bezwaren geopperd tegen de kosten, welke het peeënonderzoek met zich brengt. Yan daar, dat de mvoerino- Yan half tarief voor landbouwers aan deze bezwaren veel klem zal ontnemen: het onderzoek op suikergehalte in beetwortelen is toch thans voor landbouwers op slechts f 1.25 gesteld, terwijl in geval van inzending vaneen groot aantal monsters dooreen landbouwer of door meerderen (zie tarief) op aanvrage bij den Minister van Waterstaat eventuëel overeenkomsten tegen verlaagd tanet kunnen worden gesloten. Bij de contracten op gehalte blijft nog de groote vraag, welke soort van zaad de voorkeur verdient door hare productiviteit aan suiker. In deze campagne blijkt de „verbesserte kleine Wanzleben , waarvan eene variëteit door de firma Janssens c. s. aan hare contractanten werd geleverd, zeer goede resultaten te hebben gehad en dus zeer geschikt te zijn voor teelt van bieten, die op gehalte zullen worden verkocht. Ook uit de resultaten der proefneming vanwege „de Yereemgmg van landbouwers, die bieten teelen” gedaan, is duidelijk de goede uitkomst der kleine Wanzleben zichtbaar, terwijl Knauers weisse Imperial over het algemeen eenigszins minder is. Een 72-tal monsters dezer proefvelden werden aan het proefstation gratis onderzocht; de resultaten van het onderzoek zijn op tabel I vermeld. Duide ijk blijkt het nut van dergelijke proefvelden, die niet alleen de verbetering dei cultuur bevorderen, maar tevens vooral ter orienteenng voor belanghebbenden van grooten dienst zijn. Zij moeten derhalve van blij vonden aard zijn, gesubsidieerd door den Staat en staande onder toezicht en medewerking der Rijks-landbouwproefstations, zoodat mettertijd met meer zekerheid dan nu de keuze van zaad, van bemesting en van den grond vast te stellen zij. Op zulke gegevens voornamelijk moet de rationeele toepassing van contracteeren op gehalte gegrond zijn. Het is dan een minder onzekere toestand, welke eene algemeene toepassing van het nieuwe stelsel kan en zal veroorloven.

23