is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 2, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDBDEELISöEN.

gevoed terwijl honderden ambtenaren rondloopen om hen daar te brengen, zonder dat de” staat er eenig nut van trekt.” Zeker is het, dat ook onze Jachtwet verandering behoeft. Ook van de zijde der landbouwers is er, in woord en geschrift menigmaal voor gepleit, maar tot nog toe te vergeefs. Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool teWageningen, van 15 December 1890 tot 14 Januari 1891, ’s morgens 8 uur.

Correspondentie. In dank ontvangen, behalve een exemplaar van het op de voorgaande blz. reeds vermelde Verslag van den heer Lako ook nog 8) Bene circulaire van het Bestuur van het 44e Landb ■<ongres, dat m dit jaar te Zwolle zal gehouden worden, met het verzoek om voorstellen of vraagpunten waarvan de behandeld)» op het Congres aan de eventueele inzenders helangrijk mocht voorkomen. Deze vraagpunten worden vódr 15 Pebr. e. k. ingewacht. Voorzitter en Secretaris van het Congres zijnde HU. Mr. A G. A. Bar. Sloet tot Oldhuis en Mr. N Wilkens te Zwolle 3) N°. 1 van het inde vorige maand verschenen: bchleswiq-Holstelnsohe Zeitschr. f. OM- imd GartenUu, uitgegeven te Kiel en waarvan maandelijks eene afl. verschijnen zal. Naar het ons voorkomt kan, te oordeelen naar n°. 1 , dit blad voor den Ooft- en Tuinbouw van groot nut zijn. 4.) Het Proqramma voor de tiende Tentoonstelling van Zaaigranen enz. 19 Fetir.a. s. te Zierikzee door de Centrale Teotoonstellings-vereeniging «Landbouwbelang te houden. (Men vergelijke de nrs, 3 van vorige jaargangen van dit Maandblad.) Prijzen zijn thans uitgeloofd voor Haver, Zomertarwe. Wiute.tarwe (geschikt om in ’t voorjaar uitte zaaien), Zoraergerst, Chevalliergerst en Paardenboonen, waarvan van elk minstens 20 HL ten verkoop beschikbaar moet zijn Verder Koode Klaverzaad van het zand, Lucernezaad en Graszi'len, waarvan eene voldoende hoeveelheid beschikbaar moet zijn. Eindelijk verzamelingen van gedroogde Grassen en Planten. Aangifte te doen vddr of op 10 Februari bij den heer M C. Mulock Houwer te Zierikzee met de gewone opgaven, o. a ook van de verlangde talelruimte voor de uitstalling op de Tentoonstelling (i M* gratis). De inzenders zullen tot dekking der onkosten 2 pCt. vau het verkochte bedrag ter hand stellen of. hij vooruitbetaling ƒ 2.50. Red.

31

Rnwolkin» 00 10 8 6 10 4 6 10 10 10 10 10,10 00 0 H 01 10 HO 5 10 6 7 0 10 10 0 Opmerldngen: Regen (sneeuw) gj waren' Dec.- ““ Januari met “übmurnn teuiperat. van -10 tot -17“ C. Maximum: thern). op 12 De. en 6 .Januari 6» C. 12 lot 14 Januari een weinig dooi weder, daarna weder strenge vorst.