is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 3, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WELBEGREPEN EIGENBELANG.

De volgende cijfers bevestigen het hooger gezegde; Yan 1878—1887 werd aangekocht aan zaaizaad voor f 13 807.66 (gemiddeld per jaar voor f 1 380.77'). In 1888 ...... 1 259.68 In 1889 „1 124.74 In 1890 „ 836.06 f 17 028.09 Het totaal der aankoopen over het dertienjarig tijdvak, dat met 28 leden begon, terwijl de vereeniging nu 145 leden telt, is als volgt: 259 800 KG. Chilisalpeter 1 1 045 550 „ Superphosphaat > f 101 395.965 248 750 „ Amm.-Superphosphaat . . . ) Zaden „ 17 028.09 f 118 424.055 Gaan wijde opgegeven cijfers na, dan zien wij, in aanmerking nemende, dat het getal der leden vervijfvoudigd is, dat het gebruik van Chilisalpeter, hoewel zeer op en neergaand, toch is toegenomen, ofschoon na aanzienlijken aankoop in 1888 eene plotselinge daling volgde. Het gebruik van ammoniak-superphosphaat is na 1883 voortdurend verminderd en komt ongeveer op de helft van ’t geen bij de oprichting gebruikt werd. ’t Gebruik van superphosphaat daarentegen is aanzienlijk toegenomen en bedroeg het 60-voud van het eerste jaar. Ten slotte laat ik hier de voorwaarden volgen, onder welke door Welbegrepen Eigenbelang, meststoffen en zaden worden aangekocht. I°, De meststoffen moeten geleverd worden in nieuwe balen van 100 of van 50 kilogram, naar genoegen van den aanbesteder, met dien verstande, dat de aanbesteder nooit meer balen van 50 KG. kan vorderen, dan voor eene gemakkelijke verdeeling noodzakelijk is. 2°. Zoodra de meststoffen of zaden (? Red. M.) 2 °/0 zijn beneden het gevraagde gehalte van iedere soort, worden zij onvoorwaardelijk geweigerd. De aannemer blijft intusschen verplicht het aangenomene op den bepaalden tijd te leveren. 3°. De levering der meststoffen geschiedt te Aardenburg, Sluis of Breskens; die der zaden te Oostburg. Het opslaan der meststoffen en zaden ten genoege van het bestuur, blijft voor rekening van den aannemer. Twee dagen vóór het lossen der meststoffen zal beginnen, geeft de aannemer daarvan kennis aan den secretaris. Door commissiën van drie personen, leden der vereeniging, door ’t bestuur benoemd, worden uit door het bestuur aangewezen balen monsters genomen ter controleering; deze monsters worden dooreengemengd en daarvan wordt één monster naar het proefstation te Breda gezonden. De aannemer kan, zoo hij zulks verkiest, bij het nemen van monsters tegenwoordig zijn; zijne afwezigheid geeft hoegenaamd geen recht op eene tweede controle. 4°. De aannemer staat eene evenredige korting toe voor het geheele tekort, zoodra de geleverde waar méér dan 1/2 pCt. (ook voor zaden? Red. M.) van het geëischte gehalte voor iedere soort, afwijkt 3*

35