is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 7, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDBD RELINGEN.

In September a.s. wordt aan de Rijkslandbouwschool te Wageuingen een cursus nopend waaraan ook jongelieden die bestemd zijn voor particuliere cultures in Nederl.-Indië eene doeltreffende opleiding erlangen. – Van dezen cursus kan worden ■rabruik gemaakt door hen, die de 4de klasse eener H. B. S met 5-jarigen cursus hebben afgeloopen – Zij die eene HBS met 3-jarigen cursus hebben ten einde vebracht of die van de 3de tot de 4de klasse vaneen 5 jarigen cursus o vergaan , kunnen zich voor Afd. B. der Rijkslandbouwschool aanmelden en in 1893 tot voormelden Indischen cursus overgaan. —De aangifte blijft tot 5 Juli geopend i\. R. • Nog wordt melding gemaakt vaneen goedkoop internaat voor leerlingen der . . , rf 300 voor kost en inwoning, benevens voldoende toezicht op de stadie). olgens een schrijven in Landb.-Cour. n°. 26. bestaat tot het inrichten daarvan het voornemen, hij voldoende aanvraag, hij den heer W. in’t Veld, hoofd eener school te Wageuingen. (iGecorrigeerd naar de drukkerij verzonden den 28 Juni. Bed.) Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen, van 15 Mei tot 14 Juni 1891, ’s morgens 8 uur.

Opmerkingen: Regen gezamenl. 163.5 m.m. (46 en 62 in 1890 en >B9), aan welke ongewoon groöte veelheid de op wolkbreuken gelijkende regenvlagen inde eerste dagen van Juni, liet grootste aandeel I hadden- op veel plaatsen werden de uiterwaarden en lage landen langs de kleine rivieren overstroomd en trroote Verliezen teweeg gebracht. Op de bouwlanden schijnt over het algemeen weinig nadeel door de vele redens te zijn veroorzaakt, hoewel de Granen en vooral de Rogge in het eerst op veel plaatsen plat op den a-rond <resla4n werd. Op enkele warme dagen na was de temperatuur laag, gelukkig zonder nachtvorsten van beteekenis- van 17 tot 20 Mei teekende de minimura-thermometer echter even onder of op het ir'spunt op 22 Mei en 2 Juni 25° C. – Laagste barometerstand, niet op de figuur opgenomen, op 21 en 22 Mei 747 en 744 m.m. Na het afdrukken van dit Maandblad nog in dank ontvangen: 1) Programma der ]8e buitengewone en internationale Tentoonstelling van tninhouwvoortbrengselen, bloemen, planten, vruchten, groenten en tuingereedschappen, op 13—16 Sept. as. te Maastricht te houden, vanwege de Vereeniging t. b. v. Tuin- en Landbouw m Limburg (Secretaris de heer Ernest Ludewig, Maastricht). 2) Aankondiging betreffende de proefvelden van den heer John Garton te Newton-le-Willows, Lancashire, Jbngeland waarop sedert 1880 kruisingsproeven in ’t groot met verschillende Granen worden o-enomen en waaromtrent drie der heste Engelsche landbouwbladen een zeer gunstig afleggen. 3) Prijscourant van de vActiengeselschaft Eisenhutte Prinz Ru- Dülmen in W estfalen, van verschillende landbouwwerktuigen. Genoemde firma looft een premie van 1000 Mark uit voor de best gekeurde nieuwe constructie vaneen Rosmolen, licht, stabiel enz. (blz. 12 der Prijsct.). 4) Prospectus vaneen nieuw treïllustreerd werk: "De Jeugd onzer Koningin”, door Louise B. 8., uitgegeven met goedkeuring van H. M. de Koningin-Regentes, door Nijgh & van Ditmar, Rotterd. {Keel.)

111