is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 12, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE BOEKEN.

Hoewel er slechts weinig plaatsruimte meer beschikbaar is, willen wij toch met een enkel woord de aandacht vestigen op de navolgende boekwerken. Inde eerste plaats het standaardwerk: Handleiding voor het aanleggen en behandelen van grove dennenhosschen, door G. E. Tutein Nolthenius, leeraar inde Houtteelt aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen. Het is uitgegeven bij P. Gouda Quint te Arnhem en op last van het Bestuur der Nederl. Heidemaatschappij. De Schrijver, deskundige bij uitnemendheid, is voor onze lezers, door de belangrijke bijdragen van zijne hand, nu een paar jaren geledeu in dit Maandblad opgenomen, geen onbekende meer. Zijn nieuw en uitgebreid werk overtreft echter alles, wat tot nog toe op het gebied der houtteelt in ons land verschenen is; de groote zorg er aan besteed en de volledigheid waarmede het onderwerp de teelt van dennen, de eenige, die op den duur in staat is onze schrale heidegronden rentegeveud te doen worden behandeld is, maken het een onschatbare aanwinst voor onze litteratuur. Het boek bevat de volgende onderafdeelingen: 1) Beschrijving van den groven Den. 2 en 3) Het aanleggen en de behandeling van grove dennenhosschen. 4) Gemengde bosschen. 5) Bedrijfsstelsels. 6) Kweekerij. 7) Naschrift. Eindelijk een drietal bijlagen: 1) Opbrengststelsels. 2) Opmerkingen over grondbewerking en 3) Rapport over de finantieele uitkomsten der heideontginning, indertijd uitgebracht aan de Geld.-Overijs. Maatschappij v. Landb. In eene lezenswaardige aankondiging van het werk inde Prov. Overijs. en Zw. Ct., d.d. 20 Nov., zegt de berichtgever, een anders niet te spoedig tevreden criticus (men leze de overige stukken inden laatsten tijd in genoemde Courant, evenals hel hier bedoelde met drie kruisjes onderteekend) even kort als waar, dat het werk vooral kan aanbevolen worden om den verdienstelijken en practischen inhoud. Het tweede nieuwe boekwerk, van geringeren om vang, maar dat eveneens groote verdiensten bezit, is van de hand van den heer K. de Vrieze, Landbouwonderwijzer te Wildervauksterdallen, en draagt tot titel: Hoe Kunstmest gebruikt moet worden. (Uitgegeven bij J. G. Schuur te Veendam.) De heer de Vrieze behoort tot hen, die er roem op mogen dragen om //populair” inden goeden zin van ’t woord te schrijven. Wel blijkt bij aandachtige lezing, dat de Schrijver op enkele plaatsen het gebied van wat als zeker bekend is wel eens een weinig overschreden heeft, maar dit neemt niet weg, dat een aantal nog al ingewikkelde zaken met de grootste gemakkelijkheid door hem verklaard worden. Zonder twijfel zal zijn boekje door zeer velen gekocht en met groote voldoening gelezen worden. Eindelijk maken wij nog eens met ingenomenheid melding van de reeds meermalen besproken Biologische Meesterwerken van Darwin, uitgegeven door Gebr. E. en M. Cohen te Arnhem en Nijmegen, welk zuiver wetenschappelijk, maar bevattelijk en onderhoudend geschreven, voortreffelijk werk thans op een paar afleveringen na compleet is. Als uitspanningslectuur, die een ieder, man of vrouw, jong of oud, werkelijk groot eu zuiver genot inde winteravonden verschaffen kan, bevelen wij, mede uiteen gevoel van dankbaarheid jegens den Schrijver, bij het zelf van de lectuur genotene nog aan, de bij denzelfden uitgever verschenen werken van Erits Reuter, ook inde door de Eirma Tjeenk Willink te Zwolle uitgegeven lijst van feestgeschenken voorkomende. Het zijn verhalen met tintelende gezonde humor geschreven, die den lezer opgewekt stemmen en beter makerij ze zijn grootendeels outleend aan het leven op het platte land, in zorgvolle en blijde tijden. AAN DE REDACTIE YAN HET MAANDBLAD YOOE DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER. Mag ik zoo vrij zjjn, navolgende vraagpunten voor ÜEd.’s Maandblad aan te bieden? I. Zijn er middelen bekend om het ontijdig afkalven der koeien (kalfverwerpers) te temperen? 11. Zijnde oplosbare procenten phosphorzuur in superphosphaat van hoog of

188