is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 1, 1932-1933, no 13, 09-02-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groninger Boerenbond. Vergadering te Nieuwolda. In ’t café Bos te Nieuwolda belegde het voorloopige Comité een vergadering om tot oprichting vaneen afdeeling van onzen bond te komen. De voorzitter, de heer A. van Bruggen te Warffum, hield een rede over het doel en streven der Boerenbonden. De bijeenkomst stond onder leiding van den heer M. Bureroa. Er was veel bezoek. Ook was aanwezig de secretaris van den Gr. B. B. Vóór de heer Van Bruggen met zijn rede aanving, gaf hij de vergadering kennis van het plotseling overlijden van het Dag. Bestuurslid van den Bond, den heer B, S. Evers, te Blijham, welk bericht hem dezen morgen bereikte. De heer Van Bruggen’-herdacht den overledene in (de warmste bewoordingen. De heer Evers was één der eerste krachten der nieuwe beweging en heeft de Gr. B. B. door zijn stuwend werk buitengewoon aan zich verplicht. Achtereenvolgens ging de voorz. de tot standkoming, de ontplooiing, het doel en streven der Boerenbonden behandelen, om daarna stil te staan bij de verrichtingen in het eerste levensjaar en de taak, die zich voor de komende maanden afpaalt voor deze politiek-economische organisaties. Door aanhalingen van dezer dagen geuite uitspraken van gezaghebbende zijde betreffende de struetureele wijzigingen van West-Europa, als het interview van den heer Colijn, Philip Mechanicus e.a. maakte spr. zijn rede zeer actueel en interessant. Al met al drijft men inde ons omringende landen steeds meer inde richting van zelfvoorziening, waardoor onze export vernietigd wordt, getuige het aan het bewind komen in Duitschland van Hitler. P“ze waarheid dient ook hier te lande onder de oogsn gezien en maatregelen genomen, dat niet onze welvaart totaal doodbloedt, wat met den landbouw reeds yoor een groot deel bet geval is. Extra werd gewezen op de fatale gevolgen Van de debacle voor spaarders en pensioengerechtigden, daar de banken zooveel belegden in landerijen, terwijl niet te vaak gezegd kan worden dat men in Nederland in ’t algemeen inde eerste plaats rekening heeft te houden met het klein grondbezit. Spr. oogstte een warm applaus. L 1 Debat. Van de gelegenheid om van gedachten te wisselen, maakten vele aanwezigen gebruik. De heeren Vos en Lindenberg waren niet overtuigd van de noodzakelijkheid om thans toe te treden tot de Boerenbonden, gezien het feit, dat deze aan den vooravond van belangrijke beslissingen staan: al of geen eigen candidaten. Omdat daardoor het aanzien der Bondsactie struetureele veranderingen kan ondergaan, leek het hun beter om nog „even te wachten”. De Bondsseereta ris gispte onder applaus der vergadering wat dat „even wachten” Üen boerenstand al zoo vaak voor parten heeft gespeeld en zette uiteen, dat een ieder, die principieel denzeifden gedaohtengang als de Boeirenbonders is toegedaan, juist moet toetreden Pm de komende belangrijke beslissingen mee in de goede richting te helpen leiden, door de beweging van zijn invloed ten goede te doen profiteeren. Een passieve houding in dezen vloekt met de brandende vraagstukken van onzen tijd. Van werknemerszijde werd sceptisch geoordeeld over het doel en streven der Bonden. De prijzen der landbouwproducten verhoogen, zal volgens hen beteekenen, dat het levensonderhoud duurder wordt en de arbeiders op hetzelfde straatje zullen blijven, daar ze reeds in loon naar beneden gingen. Door den secretaris wordt uiteengezet, dat door het loonend maken der bedrijven, de werkloosheid ten plattelande sterk zal worden verminderd en juist de werkloosheid is de groote oorzaak van minder verdienste van den arbeider. Deze beeft groot belang bij het rendabei zijn van het bedrijf, waarop hij werkt en fle Bonden stellen immers voorop, dat men om verbetering te krijgen, zijn kracht niet moet zoeken in het klakkeloos verlagen der land arbeidersloonen. Men wil niet meer en niet minder dan evenwicht en harmonie tussehen de prijzen der landbouwproducten en de ste d e-lij k e en industrieel© loonen, en zoo er iets aanspraak kan maken op rechtvaardigheid, dan is het dit. Zullen we door de verarming van Wesl-Europa met onzen levensstandaard op een lager peil komen, dan zal deze last gelijkelijk moeten worden gedragen en niet zoodanig, dat die deelen der bevolking, die het qua karaktereigenschappen en levenshouding het minst verdienen, n.l. de boeren, de arbeiders en de kleine neringdoenden, het met hun economiischen ondergang moeten bekoopen., Van „rechtsche” zijde wordt aangeraden, ,j „even te wachten, omdat men toch natuurlijk geen lid van twee partijen kan zijn!” De secretaris constateert, dat ons volk poli- ' tiek verworden is, omdat ook op deze vergade- ' ring men een beweging als de onze niet anders j kan zien als een „partij” inden politieken zin Van het woord, terwijl het toch in wezen de Boerenbonden organisaties zijn, die geza- * tnenlijk hun levensbelangen voor ondergang | trachten te behoeden en daartoe zich noodge. • Bedwongen in het politieke vaarwater moeten begeven, omdat ons verpolitiekte landje dat eenvoudig voorschrijft. ] Nog uitte één der aanwezige nzioh in dien i Beest, dat de Boerenbonden zich moesten be» 1

. palen tot het gedocumenteerd kenbaar maken ; van den noodtoestand, zonder de politiek er in ; te mengen, want dit was volgens spr. nog ; nooit gebeurd. i Hier nam de secretaris de bestaande land– bouwmaatschappijen in bescherming, die zich immers, wat het hierbedoelde betreft, steeds maximaal hebben beijverd en toch niet konden , verhoeden, dat het economisch herstel ten , plattelande bezig is neer te storten. ' Juist daarom zijnde Boerenbonden als politiek-economische organisaties opgericht, om , daar, waar de landbouworganisaties door haar ’ samenstelling aan het eind van haar Latijn zijn, te beginnen met de politieke partijen en de Regeering te wijzen op haar fouten ten opzichte t van de Jungbrunnen van ons volk en herziening > te erlangen, desnoods af te dwingen, door ■ eigen candidaturen. In dat licht dient de candidaatstelMng bekeken en goed dient vastgehouden, dat geen lukrake vermeerdering van „partijen” in het vertroebelde oog is gevat. Aan ’t einde der discussies vormden voorloopig 17 leden de afdeeling Nieuwolda. Te Wagenborgen, i sprak het Hoofdbestuurslid, de heer J. Kno Ilema, waar een afdeeling opgericht werd van aanvankelijk 19 leden. Secretaris de heer H, M. Poort in ga, Zomerdijk. Te Grijpskerk leed de opkomst en daardoor het succes door het slechte weer (1 Febr.) en de griep, . die ook den heer De Lange belette aanwezig te zijn. Het voorloopig comité, onder leiding van den heer Joh s. K1 oppen b o r g, beijvert zich met de verbreiding. Ook kon de heer De Lange niet te Eenruml aanwezig zijn, waar, evenals te Grijpskerk, onze heeren Van Bruggen en Knollema uitleg deden. Te Eenrum vormde zich een afdeeling van voorloopig 15 leden, onder leiding van den heer B. van Hoorn „M all enes se” Pieterburen; secr. J. P, Dijkhuis „Luidenberg”, Warfhuizen. Te Eenrum kreeg men den indruk, dat meerdere der aanwezigen, die van de noodzakelijkheid van toetreding nog niet overtuigd kon. den worden, te veel voorbij zien, dat „de politieke macht” per 50 H.A. daar veel minder beteekent dan b.v. in Drenthe. Laat men zich doordringen, dat we ineen tijd leven van het „Groote Getal”, dat het gezonde van de gepropageerde ideeën kracht moet bijzetten. Deze waarheid verwazigt de contouren van de groote Hoogelandstèr hofsteden, waarvan de bewoners niet meer kunnen vasthouden aan het uitzonderlijk imponeerende karakter hunner bedrijven, wil men geen voet geven aan de heerschende waanvoorstellingen der Openbare Meening, die juist hen inde eerste plaats ongunstig gezind is. Men zoeke steeds wat vereent! B. MEIHUIZEN. STADSKANAAL, 3 Febr. De afdeeling alhier hield haar jaarvergadering, waar tevens aanwezig waren de Hoofdbestuursleden Dinkla en • Van Hateren. Uit het jaarverslag van den secretaris, den heer Oldenburger bleek, dat de afdeeling tot één der grootste van den Gr. Bi. B. behoort (144 leden, waarvan de meesten abonné zijn op „L. en M.”, sommigen Lezen gezamenlijk.) Ook telt ons blad vele neringdoende nietleden-abonné’s, die tevens de advertentiekolommen bezigen als publiciteitsmiddel, waar tegenover de leden aangeraden wordt, dezen bij het doen hunner imkoopen de voorkeur te geven. Het bestuur onderging wijziging en uitbreiding en is thans samengesteld uit 7 leden, t.w. de heeren: R. Groenewold, R. Smook, H. Bruininga, A. Gemaal, R. H. Sluis, O. A. Sluis en R. Oldenburger. De heer Dinkla hield een krachtige propagandarede over het werk der Boerenbonden en beval het propagandafonds krachtig aan als strijdkas. De aanwezigen gaven blijk, het daarmee eens te zijn; de afwezigen zullen dienaangaande worden bezocht. Overijsselsche Boerenbond. Te DEN HULST werd voor enkele dagen, na een rede van den heer De Lange uit Wijster, een afdeeling van den 0.8.8. opgericht met aanvankelijk 69 leden. Een voorl. bestuur werd verkozen, dat krachtig de propaganda ter hand zal nemen. Op 8 Febr. werd te GIETHOORN een groote vergadering gehouden met den heer De Lange als spreker. Resultaat: afdeeling opgericht, waartoe bijna alle aanwezigen toetraden. Uit andere provincies. In GELDERMALSEN sprak voor eendoor den heer N. D. Heuf te Deil geleide en door pl.m. 150 personen bezochte vergadering, de heer De Lange uit Wijster. De spreker had een, zeer aandachtig gehoor en ontving een welverdiend applaus. De heer Ridder van Rappard, lid der 2e Kamer, stelde een paar vragen, welke op afdoende wijze door den spr. werden beantwoord. Onderscheidene nieuwe leden traden tot de afdeeling toe. In dezelfde week sprak de heer De Lange te VINKEVEEN (Utr.). Hij mocht het genoegen smaken een afdeeling te vormen. Voor een bijna door 200 personen bezochte vergadering te WOUW (N.8.) sprak dezelfde heer eveneens. Met groote aandacht werd de spreker gevolgd en het daverend applaus bewees, dat de vergadering met het gesprokene volledig instemde. Op 15 Febr. zal de heer De Lange te ’sHertogenbosch onze ideeën uiteenzetten. Deze vergadering zal onder leiding staan van den heer Seholten van Aschat uit Vught. * * * Zoo zijn dan in verschillende de el en des, lands wederom niéuwe „kernen” gevormd, van waaruit de ideeën onzer bonden, verder verbreid zullen wordenl

® KLEINTJES Van I—3 regels f 0.25, Elke regel meer 8 cent. TE KOOP: le nabouw HEINE’s KOLBEN TARWE. |. VAN DAM Hzn., Tripscompagnie. TE KOOP: VOEDERBIETEN, k f 65. p. 10.000 K.Q. E. Zw. OLDENBANNING, De Wijk. TE KOOP: Waak- en Trekhond, hoogte 75 cM. Duitsche Dog, 10 mnd. oud. Te bevragen bij Oebrs. PAT te Pathuis, gem. Coevorden. TE KOOP AANGEBODEN wegens overcompleet: een voor en bij alles makke 5-jarige vosbles-wityoet merrie, solied landbouwpaard, bij Erven I. HAMMING, Annerveen, gem. Anloo. TE KOOP: Een 41-Jarige zwarte witvoet Ruin of een 2^-jarige bruin gekruiste Belg, beide makke Landbouwpaarden en een veel melkgevende derde Kalfskoe, aanstaande te kalven, bij’ R. VELDMAN, Nw. Amsterdam. -> TE KOOP AANGEBODEN: Een volbl. 1 j. zw.b. Stier van prima afst. Opbr. M. 2-j. 4308 K.G., 3.41 o/0 300 d. V.M. 4-j. 5382 K.Q,, 3.90 o/o, 300 d. P. HOPMA ZHLEMA, Usquert (Gr.). TE KOOP: 2 f.b.c. vrije Volbloed Stieren. geboren Maart 1932, van goed extérieur, goede afst. en prod., bij JAC. TER HAAR Ezn., Ruinerwold. TE KOOP: Nog enkele geslachtsrijpe volbl. V. D. L. heeren, van bekr. ouders, zeer billijke prijs. JAC. TER HAAR Ezn., Ruinerwold TE KOOP; Prima V. D. L. Beer en Zeugjes, geboren 16 Dec. 1932, Ouders hoog opgenomen, Vader meerdere malen bekroond, bij O. j. HOMAN Ir.. E 8, Eext. GEVRAAGD; een flinke Boerenzoon, die goed kan melken en ploegen (H. G.) op gemengd bedrijf, in ’t N. der prov. Gr. Wordt geheel inden huiselijken en familiekring opgenomen. Loon en andere voorwaarden tegen overleg. Br. onder No. 28 Bur. Landb. en Maatschappij, uitg. I. A. Boom <S Zn., Meppel. Rustend landbouwer, uitstekend op de hoogte met het geheeie boerenbedrijf, wenscht zijn tijd nuttig te besteden. Zoekt daarom plaatsing op boerderij. Op goede behandeling zal meer gelet worden dan op vergoeding, welke slechts zeer gering behoeft te zijn. Br. o. no. 30 bur. Landb. en Mij., uitg. (. A. Boom & Zn., Meppel. 1. JL' J. ===== DIVERSEN. H. Landbouwers. Heb af te geven: prima pootgoed, ' voor zeer lage prijzen, ais: Eersteling, Bintje, Present, Robijn, Populair en Industrie. Alles in klasse A, goedgekeurd door Keuringsdienst „Veenkoloniën”, prijzen van 2 tot 4 ci. per Ko. Van de nieuwste soort „Souvenir” klasse A en 8., worden op aanvraag ook prijzen verstrekt. Selectiebedrijf P. PANMAN, Tripscompagnie. Advertentiën. --'"''f' ! In plaats van kaarten. Ondertrouwd: " |ANS DE GROOT Rzir. en WILLEMINA REINDERS. Rufnwvold j 2 Febr' 1933’ ; Algemeene Vergadering1 Drentsche Boerenbond Afdeeling Zuidlaren, op Donderdag 16 Febr., ’s avonds 7 uur, in ’t Café BENTUM. Agenda; I. Opening en Notulen. 2. Rekening en verantwoording van den penningm. 3. Verkiezing bestuurslid wegens overlijden van den Voorzitter L. Karssens. 4. Ingekomen stukken. 5. Rondvraag en Sluiting. HET BESTUUR.

Het adres te Wildervank In Kinderwagens vanaf f 20.50, verder Borstelgoederen, Zeemleer, Emmers en Tobben, Turfbakken, Potten en Pannen, is Wed. K. BAAS C 97 – Wlldervank. Hl Landbouwers! Wilt U uw oude Bascule weer als nieuw hebben ? Zendt haar even naar ons en wij maken haar weer zuiver wegend. Tevens ontvangen: prima WAGENSMEER. DeGoedkoopelJzerwinkelvan H. FRUMMEL n.b. Gasselternijveensclïe mond Stadskanaal Minzaam aanbevelend.

FRITS OCKELS BEEKMAN OGXELS Zn. Musselkanaal Veenkoloniale Goudsmederij Uurwerkmakerij Horloges – Klokken Gouden en Zilveren Werken Brillen Speciaal in , Electr. Uurwerken Uw adres voor: Gras- en Klaverzaden, Bieten- en Mangetzaden, benevens alle voorkomende Land- en Tuinbouwzaden, ( Zaaigranen en Pootaardappelen SGHAVER’s Zaadhandel TER APEL. Scherp concurreerende prijzen. Prima kwaliteiten. . Beleefd aanbevelend.

In “ ■ IJZERWAREN, RIJWIELEN EN ONDERDEELEN » groote voorraad en lage prijzen. Beleefd aanbevelend, W. REINDERS, BI Smederij Stadskanaal. H.H. Landbouwers. Komt U in VEENDAM, bezoekt dan het Hotel „Java” Prima consumptie, Groote en kleine vergaderzalen disponibel. :: Beleefd aanbevelend, K. BENTUM, tevens Agent der N. Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek. Tndirts DE VMS VEEIiQAIW Spreekuur 2—3.30 behalve Zaterdags 11—12 Zitting,: Stadskanaal Hotel Poppens Dinsdags 9 10. Musselkanaal Hotel Schat Woensdags 9—lo Ter Apel Hotel Beckmann Donderdags 9—lo. K. BAKKER Hoofdkade 7 : Hoofdstr. 22. Stadskanaal, Teief. 116. Beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende werken Electro, Gas» Koper, Zink, Mastiek en Waterleidingen Bondsleden! KI. A. vroege en late Kleipoters af te geven, benevens Ie nab. Svalof Sterhaver. Goedgek. Gr. Mij. v. Landb., bij D. P. LEEUWMA, Uithuizen (Gr.). zü, die nog nergens baat vonden bij huiduitslag, jeuk, exceem, voor aambeien, hoofdroos, pro* beeren eens mijn beroemde ZALF' en ge zijt van zoo een last ontheven, Ass, A p o f ta. Estlé Venema, WILDERVANK Vele dankbetuigingen ter inzage. UW ADRES VOOR le klasAnthraciet Eierkolen, Cokes is J. E. SMID – Langestraat 69 WINSCHOTEN – TELEF. No. 6. NEEMT PROEF 1 ALLES GRUIS- EN STEENVRIJ, Aardappelselectiebedrijf „NASSAU HEERT” ’t Zandt (Gr.) Eigenheimer en Bevelander Kleipoters Klasse A. N. A. K. Billijke prijzeai. Rijwielen. Koopt thans op hei platteland, gij leden van de 8.8. Koopt een sterk en goedkoop rijwiel bij G. PIETERS GASTEREN Zendt U briefkaart ? Overal te ontbieden. ■ Lid Dr. 8.8. Alle soorten Kleipootaardappeien (KI. A). en Bravopoters, bij D. P. LEEUWMA, Uithuizen (Gr.). SIGAREN 50 stuks a f 2.50, nu f 1.40 50 „af 3. nu – 1.95 50 „af 3. nu – 1.70 J. BAAS Dwarsdiep L 11, Nw. BUINEN.

KIJKEN. Inde jaarvergadering op 3 Febr. van onze afdeeling gaf de voorz, een keurig overzicht over het ontstaan der crisis en de oprichting der boerenbonden. Het jaarverslag van den secr. volgde, evenals dat van den penningmeester. Meerdere propaganda bij winkeliers en vaklieden zal worden gevoerd. ANNEN, Alhier werd een gecombineerde bestuursvergadering van de afd. Annen, Anloo en Gasteren gehouden. Besproken werd de wanhopige toestand inde Veenkoloniën. Noodig werd geoordeeld onmiddellijke steunuitkeering op de aardappels. Uit de leden kwam de drang naar voren om gezamenlijk ten gemeentehuize hun nood te klagen. Te WEERDINGE werd een afd. opgericht met aanvankelijk 19 leden, terwijl op meerdere plaatsen nog nieuwe afdeelingen in voorbereiding zijn en reeds bestaande worden .uitgebreid.

: Drentsche Boerenbond – Afd. Hoogeveen, 1 Algemeene Jaarvergadering op Dinsdag 14 Februari 1Q33, om 7 uur ’s avonds, in het Café L. MULDER, Hoogeveen. Agenda: Opening Notulen. Jaarverslag v.d. Secretaris. Verkiezing van 3 bestuursleden wegens periodieke aftreding v. d heeren L. Zwiggelaar, Aib. v.d. Haar en js. v.d. Haar. Rondvraag Sluiting. Namens het Bestuur; L. POL, Seer. DRENTSCHE BOERENBOND • AFD. SLEEN Vergadering op Zaterdag 11 Febr. ’s avonds 7 uur, in het café ZWOLS. Spreker; de heer DE LANGE, van Wijster, Verzuimt niet deze vergadering te bezoeken. OOK NIET-LEDEN WELKOM. HET BESTUUR

Groninger Boerenbond Afd. OOSTERHOEK-WOLDENDORP Degenen der leden, die het abonnement van „Landbouw en Maatschappij” niet wenschen, dienen daarvan bericht te zenden tegen 1 Maart bij den Secr.-penn. der Afd. E. HUININGA te Woldendorp. Pootaardappelen Adres voor origineel en goedgekeurd pootgoed. Aardappelkweekbedrijf voorheen G. VEENHUIZEN, Sappetneer. Telefoon 248.

Wenscht U iets moois en nieuws voor Uwe Meubileering? Vraagt dan uwen winkelier „Kmcos” Stoelen! Fabrikant; Stoelenfabriek Fa. KNIGGE en Co. • Stadskanaal Ontvangen de nieuwe Bukskins voor Heerenkleeding naar maat P. Buzeman – IV. Pekela „WELF” SCHOENEN een behoud ! voor Uw voeten lEIIEI's SCHOENENMAGAZIJNEN Stadskanaal bij Nijv. mond ; bij Menistenlaan.

Drentsche Boerenbond Afd. WAPSERVEEN. Algem. Jaarvergadering op Vrijdag 17 Febr. a.s., ’s avonds 7 uur, in ’t Café NIjENHUIS. Agenda wordt op de vergadering bekend gemaakt. Groote opkomst gewenscht. Namens het Bestuur; B. VAN LOENEN, Secretaris. H.H. Landbouwers! Voedert Uw kippen Baas’ Ochtend voer. Een ochtendvoer bij uitnemendheid. Resultaat: vele en groote eieren. Fa. G. H. BAAS STADSKANAAL – TEL. 216.