is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 10, 14-12-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kieren Oorschmechinehouders! Door ons worden inleg-apparafetl gebouwd, die zeer goed voldoen, weinig kosten cn geen onderhoud vereischcn. Dagelijks kunt U deze zelf voerders bij ons, op één van onze eigen vier, in bedrijf zijnde, machines, voor alle gewassen zien werken. U kunt bij elk onzer klanten inlichtingen verkrijgen. Wanneer U even de moeite wilt nemen, zijn wij verzekerd van Uw opdracht. Tevens houden wij ons aanbevolen voor alle mogelijke l*epp(*aties aan Uw dorschwerktuigen. Wij kunnen, als uiterst ervaren vakmenschen, dat het beste en goedkoopste voor U doen, en U bent bij ons aan een betrouwbaar adres. EGB. MULDER, Machinefabriek – WESTERLEE (Gr.) IV «o £§ * 0 “| J i Sr" 8> «* " I JBBja» EL Hf g i JÈ | m o/Jg -g £— £ g *-> ■§ s*s? 2 *<§ll . JD C/3 sasffi6BaasaafflaB6BsssßaBßass Mevrouw! jKa-W Hierbij nemen wijde vrijheid W aan^ *e ves^en °P Dames- en Kinderkleeding iï . naar maat. u v*ndt bil on* de chiqueste dfo. coupe en de meest solide af% pvlj werking vereenigd. Aparte moï' ï'Bij zorgvuldig opgegeven maten, is passen niet noodzakelijk. / j y Vraagt onze uitgebreide col- lectie Stalen met modeplaten Rouwgoederen binnen den kortst Beleefd aanbevelend. Firma S. PALM NIEUW-AMSTEROAM. gaefflaasafflassßseßaffissas6Ba Complete Maalderijen met of zonder electro- of ruwoliemotor, StaivccJeringswerktuigen, Giervaten en Pompen, Wanmoiens, RUD SACK Zaaimachines, Ploegen, Eggen en alle andere akkerbouwwerktuigen. Inlichtingen en adviezen kosteloos. Vraagt onze zeer lage prijzen aan, —: zonder verplichting, ; NI Meldlij. vi ROEMELIN6 EVERS i Co. Grachtstr, 7- Xelef. 183 WINSCHOTEN

Deensch Fok materiaal. At te tevem Biggen en Loopvarkens, Geslachtsrijpe Sterbeeren en Zeugen, alsmedè eenige oudere Fokzeugen. 3m T. KRAM – Veendam. Een enorme verbetering voor de Radio-Centrale. Heden contracteerden wij 9 voor de tweede telefoonlijn. Weet U wat dit beteekent ? I Ook Huizen sloringsvrif. I I Dit is het eenige en afdoend middel om Huizen weer te genieten zonder bromtoon en bijbehoorende geluiden van de Russische zender. H ■ Dat is de economie van de Radio-Centrale. Wij denken door groote toename van nieuwe abonné's deze zéér hooge kosten te bestrijden. Speciale aanbieding, alles compl. voor f 25.—. STADSKANAALSTER RADIO-CENTRALE, I PEKELDER RADIO-CENTRALE. HOOGKERKSTER RADIO-CENTRALE. Zuinige Boeren zien bij het aanscbaffen van Zaaizaden eerst naar kwaliteit !en dan naar prijs, INLANDSCH ROOD KLAVERZAAD is van prima kwaliteit en is bij mij niet duur. Vraagt Prijscourant van Gras- en Klaverzaden welke op verzoek gratis gezonden wordt, CORN. MORAAL – SCHEEMDA Zaadteelt – Zaadhandel. BANDAGES Elastieken Breukbanden met verstelbare gummipelote en verstelbare liesbanden en verstelbare wijdte. Als gij opgeeft of het is voor een linksche, rechtsche of dubbele breuk, zenden wij u een band die altijd past, dus geen passen meer noodig. Elastieken Buikgordels, Buikband-Corsetten, Elastieken Kousen vanaf t 2.25. Ook op advies van H.H. Doctoren, In bijzondere gevallen aan huis te ontbieden. W. WUBBENA, LANGESTRAAT 109 • WINSCHOTEN Specialiteit in Schoenwerk en Steunzolen volgens gipsmodel Bekroond op de Haagsche Tentoonstelling 1922, I ALLES H wat L ZOEKT op ’t ■H gebied van twaa. MEUBELENH vindt CJ in *t „Vlagtwedder Meubelhuis”. Beleefd aanbevelend, A. G. 0. S. Tax' Wilt gij aangenaam, veilig en goedkoop reizerb? 0 a dan per A. G. O. S. Tax 6 cent per K.M. Plein Hoofdstation Stadskanaal Tel. 114; na 6 uur nam. tot 8 uur voorm. Tel. 10.

H.H. LANDBOUWERS I Draagt BEKKERIIIG’S riOEGEü PROEFLEVERING EEN MAAND! & tIS.- en 117.- per stuk af fabriek! M.V. KUNSTMEST. EN MACHINEHANOEL ■ v*h. Fa* A. BEKKERING & Zonen MUSSELKANAAL I Origineel I mn misiLivEizüi I 11 van de N. C B. te Tilburg I ■ Ite velde en op partij goedgekeurd I 9 en geplombeerd door de N. A. K. 9 9 Prijs nog niet definitief vastgesteld, doch zal niet 9 hooger worden dan f |,75 per Kilo. 9 FRANCO DOOR HET CEHEELE LAND. 9 Bestellingen moeten vóór I JANUARI worden opgegeven aan den hoofd-agent 16. GEERTSEMA – GRONIHGENI 9 Telefoon 1534. 9 ” ~ GROSSIERDERIJ „HET NOORDEN” KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A. MUTHERT – MUSSELKANAAL – TEL. 322

II KOOS GODSCHALK R9 Brinkstraat 19 ASSEN Telefoon 569 m Philips en N.S.F.-Radlojß Prima Service, MM! Firma A. Nieboer Vruchtenwljnfabrikante nieuwe: pekela. Vraagt Uwen winkelier onze prima Vruchtenwijn merk „MBO” a £ 0.65 per Utersflesch.

IKERST-AAIVBIBDING. I I LAGE PRIJZEN. I I WINTERJASSEN I I COLBERT-COSTUMES I I MANTELS – JAPONNEN I Bj Komt U eens zien? 9 I Wij brengen een zeer mooie keuze. I STADSKANAAL,. H

F* N. Bakker Stadskanaal – Pekelderweg Telefoon No. 205 Koper-, Lood-, Zinkwerken, Eiectriciteitswerken, Watergeleidingen voor Woonhuis en Veestallen, Bliksemafleiders. Verlichtings-, Verwarmings- en Huishoudelijke artikelen. Beleefd aanbevelend. ARM. KBIEGSMAN Deurwaarder, Winschoten Telefoon 238. Kantoor en Verkooplokaal Julianastraat, t.o, hotel „Vrijheid" Boeldagen Incasso's Adviezen

M. RIETSEMA – N. PEKELA (IDDITTMIUO heeren en jongens UrnUlMlttU OVERJASSEN • JEKKERS WIJ hebben geen opruiming bij het begin van het seizoen, maar WERKELIJK OPRUIMING tegen SPOTPRIJZEN tegen het eind.