is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 17, 22-03-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INGEZONDEN. i N.S. B. en Boerenbonden. Hoewel ik geen lid ben van eenige politieke partij of beweging, interesseer ik me toch wel voor de verhouding tusschen politieke partijen en Boerenbonden en juist doordat ik politiek dakloos ben, acht ik mijzelf goed in staat deze kwestie objectief te zien. Nu had de discussie over de verhouding van N.S.B. en Boerenbonden het best kunnen beëindigd worden, na de laatste toelichting van den heer Smid dienaangaande. Waar de heer H. D. Louwes hier echter nog weer op terugkomt, zij bet mij vergund een tweetal opmerkingen te maken. 10. pen beweging als de N.S.B. stelt zich op nationale n grondslag en zal er allereerst op uit zijnde nationale bronnen der volkswelvaart te beschermen en in stand te houden, wat voor den Nederlandschen boer meer belooft, dan het internationalisme van de H.H. Geldertman, Heldring, Belinfante e.a., die in feite den landbouw willen opofferen aan handel en industrie, en aldoor pleiten voor goedkoope levensmiddelen en (nog) lager garantieprijzen voor landbouwproducten. 20. Het parlementarisme is inde practijk het voordeeligst voor de talrijkste bevolkingsgroepen, omdat hun stembiljet meer macht heeft, dan dat van minder talrijke groepen. Vooral bij het tegenwoordige politieke parfcnstelsel komt daardoor de boerenstand leen in het gedrang in verhouding tot de bevolking. Daarom zal onder overi- gelijke omstandigheden de corporatieve staat grooter waarborg geven, dat het belang van den boerenstand wordt behartigd, dan de parlementaire staat. OPMERKER.

Vervolg Officieele Mededeelinger. stuur, dat daaromtrent bij de leden der organisatie geen tegenwerking viel waar te nemen. Wèl werden door sommige kooplieden, zeer ten nadeele van de boeren, verkeerde handelingen gepleegd, waarom ten zeerste werd betreurd, dat men in Den Haag de boeren daaromtrent verwijten maakte. In plaats van verlaagd, zullen de prijzen der landbouwproducten dienen te worden verhoogd tenminste dat gedeelte, dat de boer ontvangt zal men kunnen voorkomen, dat talloozen uit den boerenstand financieel ten offer vallen. De verschillende teeltbeperkingen brengen mede, dat het voor de beheerders van vele landbouwbedrijven moeilijk wordt, aan de aangegane verplichtingen te kunnen voldoen, ook al wordt dat gedeelte wat ze-mogen telen, rendabel gemaakt. Mede daardoor zullen vele neringdoenden op het platteland worden gedupeerd. Tallooze voorbeelden uit het werkelijke leven vertoonen dan ook een schrijnende tegenstelling met hetgeen door stedelijke economen en zelfs door Kamerleden wordt betoogd. Het hoofdbestuur was daarom van oordeel, dat het noodzakelijker is dan ooit, dat de geheele plattelandsbevolking eendrachtig tegen aanvallen uit stedelijken kring welke veelal getuigen van ondeskundigheid op het agrarisch terrein zich te weer stelt en door openbare actie, op waardige wijze gevoerd, toont aan de andere bevolkingsgroepen, dat men geen genoegen neemt met prijzen der landbouwproducten, welke staan op 80 pet. van den vooroorlogschen prijs, terwijl de belooning in andere bedrijven ongeveer het dubbele is van den vooroorlogschen prijs. Moet het indexcijfer voor levensonderhoud, dat op pl.m. 140 pet. van voor den oorlog staat, naar beneden, dan zal dat niet mogen gaan ten koste van hen, die slechts prijzen ontvangen voor hun producten van 80 pet. van voor den oorlog. Verschillende onderdeelen uit het raam der crisismaatregelen, werden aan een bespreking onderworpen. Noodzakelijker dan ooit, aldus oordeelde de vergadering, is een sterkere beperking van de productie der margarine voor binnenlandsch gebruik. Gedwongen beperking van den veestapel, óók reeds beperking van den kalveraanfok brengt ontzaglijk groote bezwaren met zich mede en deze kunnen tot gevolg hebben, dal in streken, welke zich moeilijk leenen vooi verandering in akkerbouw, de bedrijven totaal worden ontwricht, waardoor de financieele uitkomsten beneden het noodzakelijke peil blijven Daarnaast was men het met verschillende afdeelingen eens, dat het onbillijk is te achten dat stamboekfokkers zij het dan ook tegen betaling vaneen zeker bedrag kalveren zullen mogen opfokken boven het hun toegestane aantal. Afgezien van bevoorrechting van deze categorie, komt het hoofdbestuur een dergelijke maatregel onbillijk voor, waar niet is bewezen, dat alle stamboekdieren meerwaardigei zijn, speciaal wat productie betreft, dan tal var gecontroleerde niet-stamboekkoeien. Zoowé physiologische als andere bezwaren veroor deelen daarom dezen in uitzicht gestelden maat regel. Verschillende andere maatregelen en bezwa ren zullen naast de bovengenoemde besproker worden met het bestuur van het D.L.G. er daarnaast worden doorgegeven aan het be stuur van den Nat. Bond Landbouw en Maat schappij. Naast andere mededeelingen over verricht* werkzaamheden door het Bestuur, werd te vens verslag gedaan van de bevindingen in he onderhoud met den Radioraad, zulks in verbant met de aanvrage om eigen zendtijd. De verga dering keurde de verrichte handelingen alle goed. Niet alleen is uitzending via de radio van be lang voor de eigen leden en voor andere plattelanders, maar meer nog dient vooropgesteld om de stedelijke bevolking meer bekend t< doen worden met de economische en cultureel* waarde van den landbouw en zijn beoefenaars Het blijkt, dat door de nieuwe uitpootrege ling voor da fabrieksaardappels verschillend* verbouwers zijn gedupeerd. In verband me verschillende klachten stelde het bestuur ziel in verbinding met den Regeerings-Commissaris de heer S. L. Louwes, die de betreffende ver bouwers verwees naar de uitpootconunissie t* Stadskanaal. Alvorens verdere stappen te doen zal het resultaat vaneen en ander worder afgewacht. Niettegenstaande herhaaldelijk is eangedron gen op uitbetaling der toeslag op de con sumptieaardappels, oogst 1932, en op de fa brieksaardappels, oogst 1933, y**rden door d*

betrokken verbouwers nog nimmer de gelden daarvoor ontvangen. Dit langdurig uitstel heeft tot gevolg, dat verschillende dezer personen voor grootere finaneieele moeilijkheden komen te staan, nu ze naast betaling van hypotheekrente of pacht, waterschaps- en andere lasten, ook hun kunstmest moeten koopen voor de te verbauwen gewassen. Het gevolg vaneen en ander zal daardoor worden, dat verschillende verbouwers' geen of onvoldoende kunstmest zullen kunnen strooien. Het spreekt vanzelf, dat deze toestand veel verbittering te weeg brengt. Temeer, wanneer dan zoo dikwijls via de groote pers, den boer wordt toegevoegd vanuit het stedelijke en industrieele kamp, dat ook de boerenstand naar kostenverlaging moet, zich op een lager levensniveau moet instellen. Kan dat niveau lager, vraagt hij dan? Neen, voor den boer moet het hooger, het moet komen in evenredigheid met de belooning in andere bedrijven. Dat is niet alleen in het belang van hem, maar van de neringdoenden en de landarbeiders evenzeer. Gebeurt dat niet, dan is een nationale ramp niet te overzien. Kan onder deze omstandigheden den boerenstand verweten worden dat hij te materialistisch is en dat hij door zijn actie den klassenstrijd bevordert? Vergeet men inde stad, dat met den economischen ondergang van het platteland, óók de dan heerschende cultuur op het platteland funest zal werken op de stedelijke bevolking? Vergeet men dat juist een economisch en cultureel gezond platteland de heohtste basis vormt voor een gezonde en levenskrachtige stedelijke bevolking? Geen eng groepsbelang, maar een groot nationaal belang wordt gediend, door op te komen voor betere economische verhoudingen ten aanzien van de landbouwende bevolking. Hoe kan men nuttig cultureel werk verrichten ook op het platteland zelve, wanneer alle economische steunpunten aan dat platteland ontvallen? Deze en dergelijke vragen werden ter vergadering gesteld en behandeld. Tenslotte werden enkele punten van meer intemen aard besproken en ter afdoening gerenvoyeerd aan het Dag. Bestuur. Kringvergadering te Hoogeveen. Inde op 1 Maart jJ. gehouden algemeene vergadering van kring 4 werden in plaats van de heeren J. Pronk en B. Mulder, die bedankten, tot voorz. en secr. verkozen de heeren H. Schuring te Wijster en H. Bosman te Westerbork. In plaat» van den heer J. de Lange, die wegens vertrek buiten den kring komt te wonen, werd met op 2 na, algemeene stemmen tot H.8.-lid gekozen de heer H, Sikkens te Wijster. Bij monde van den heer H. Schuring werd den aftredenden, dank gebracht voor hun vele werkzaamheden. De heer De Lange memoreerde het ontstaan der beweging en dankte allen voor de hem rerleende medewerking. Op voorstel van één der leiden werd een telegram van hulde gezonden aan den heer Smid, onzen eminenten adviseur. Van verschillende zijden werd aangedrongen op stopzetting der margarineprod'uctie'. Geruimen tijd werd gediscussieerd over het plaatsen van arbeiders bij boeren met toeslag,. Algemeen was men van oordeel d’at inkrimping der fokkalveren te sterk werd doorgevoerd en dat er geen bevoorrechting mocht plaats hebben van stamboek fokkers. Op meetelling van het geheels gezin dus ook in• wonend personeel bij huisslachting en op . betere maatregelen voor da kleine pluimveehouders, diende die aandacht van het hoofdl, bestuur voorts nog eens gevestigd te worden ■ oordeelde men. i De voorz. zei toe, een en ander persoonlijk • met het Dag. Bestuur te zullen bespreken. Friesche Agrarische Bond. > Bestuursvergadering op Vrijdag 16 Maart. 1 Besproken werd nog ’t oprichten van afdee-1 lingen en ’t aanstellen vaneen propagandist voor Friesland. Na afwikkeling van de finantieele kwesties volgde een verslag van onzen afgevaardigde > naar de vergaderingen van het dag. bestuur 1 in Meppel over de besprekingen die daar 1 werden gehouden over het zuivel- en marga' rinevraagstuk en over ’t landbouwsteunstelsel. 1 Uit de discussies die hierop volgden bleek, ■ dat men van oordeelwas dat alléén een • eensgezind optrekken van alle landbouw- en – zuivelorganisaties in één richting tot resultaat > zal leiden. 1 Ook bij de behandeling van het pachtrapport ■ kwamen derg. gevoelens tot uiting. Alhoewel 5 de pachtkwestie door ons niet van primair – belang geacht wordt, toch Is speciaal voor – Friesland het behandelen van dit rapport zeer ■ urgent en enkele leden meenden zelfs, dat r trots de tegenwerking en verdachtmaking van 1 dé leiding van den bond van landpachters, men 1 wel probeeren moest samenwerking of con■ tact met dezen bond te krijgen. Op de e.v. ge• delegeerdenvergadering zal dit punt verder worden besproken. Hierna volgde nog een – bespreking over diverse regesringsmaatregelen. \ G. MIEDEMA. Secr. – Een blunder van de „Vereeniging Nederland inden Vreemde” a Onlangs lazen we, dat de Vereeniging „Nej der land inden Vreemde” van leer trok tegen j fouten in Engelsche aardrijkskundige leerboeken inzake de welvaartsbronnen van ons vaderland. Daar had men notabene gelezen, dat in Nederland, Landbouw en Industrie de hoofdbronnen van bestaan zouden zijn. „Dit moet,” volgens de vereeniging, „natuurlijk handel l en industrie zijn.” g Het lijkt ons gewenscht, dat juist een vereeniging tot bevordering vaneen juist inzicht omtrent ons land inden vreemde, haar ongetwijfeld op zichzelf verdienstelijk werk niet denatureert door dergelijke blunders. h e Brochures mos. len 2 („De actie tegen den i, Landbouwsteun” en „Vrijhandel en Industrie”, 1 beide door J. Smid) zijn tegen lagen prijs steeds verkrijgbaar, bij Bureau Landbouw en . Maatschappij, Ruinerwold.

• KLEINTJES Van I—3 regels I 0.25. Elke regel meer S cent. TE HUUR GEVRAAGD voor het a.s. hooiseizoen; 1 of 2 beste Werkpaarden. Prima weide en goede behandeling. Aanbiedingen bij L. A. Koopman te Delfstrahuizen bij Heerenveen. TE HUUR: Burgerwoonhuis met tuin, gelegen te AVeijerswold, voor direct te aanvaarden. Te bevragen bij J. Gossen, Weijerswcïd bij Coevorden. vi AANGEBODEN: ruime weide voor paarden en jongvee, bij H. de Jonge, Drouwenermond. TE KOOP: een beste ouderwetsche Kast. Te bevragen onder no. 1, aan het bur. van L. en M. uitg. J. A, Boem en Zn., Meppel. TE KOOP: een Monsterhoofdstel met gummi trens, en teugels (nieuw), gekost f 12.50, voor f6. G. Super, Valthermond, Kavelingen. TE KOOP; Pootaard. N.A.K. Triumf A, Present A, Bato A, Eersteling A, Bintje A, Hellena A, Souvenir A, Industrie A en B, Jubileum B, Erd-gold C en (Monopool ges.) in div. maten. Sel.bedrijf F. Flik Hzn., Tripscompagnie (Gron.) TE KOOP: door de N.A.K. goedgekeurde Pootaardappelen, Ideaal A, Triumph A, Souvenir B en geselecteerde Kampioen. Lage prijzen. Selectiebedrijf Th. Boekema, Tripscorapagnie. TE KOOP bij J. Wiggering te Nw.-Arosterdam; pijn. 350 H.L. goedgekeurde Bintjes klasse B. Ook als voeraardappeilen te koop. TE KOOP; plan. 6Q H.L. Bintje klasse A en partijtje Thorbecko en Albion pootaardappelen, bij J. P. Veldkamp, Comp.-wijk 5, Oude-Pekela. TE KOOP; goedgekeurde Ideaal pootaardappelen, klasse B. J. van Dam Hz., Tripscompagnie, TE KOOP; Thcrbcckei pootaardappelen, goedgekeurd door de N. in klasse A. H. Begeroan, Oude Pekela. TE KOOP: Pootaardappelen, Bintjes klasse A en B. Tevens een partij Voeraardappeilen è 75 ct. per H.L,, bij H. Vrieling, Kloosterveen 130, Assen. TE KOOP; 150 H.L. Bintje pootaard. klasse A en een graanschoffeltuigfe, bij R. P. Smith, Oude Pekefe. TÉ KOOP; vele soorten Gras-, Klaver- en Bietenzaden. Vraagt prijscourant. Aanbevelend: T. Giezen Sr., Alteveer, Roden (Dr.). Agent voor N.V. v/h A. Hobbel, Ooltgensplaat (Z.-H.). TE KOOP; droog Tarwevoerstroo, Zwarte President zaaihaver (goedgek.) en een partijtje mooi Westerwoldsch graszaad. H. Muggen, Grietmanswijk, Smilde. TE KOOP: 5000 K.G. havervoerstroo, bij W. Hönebecke, Anner streek, gemi. Anloo. Heeren Landbouwers! Uit voorraad leverbaar; eiken dam-, prop-, slag- en draadpaien. M. Gozens, Blijham. TE KOOP; een vierjarig Gron. volbloed Merriepaard, geschikt rijpaard, met veel afteekening, bij T. Doedens, Bunne, gem. Vries. TE KOOP: een beste 5-jarige zwarte w.v. drachtige Merrie, werptijd half Mei, zeldzaam mak en met extra gang. Ook wel ruilen voor een guste merrie. J. Pol, Orvelte gem. Westerbork (Dr.'' TE KOOP; een Iste klas 7-j. vosbles Ruin, met 4 witte voe■ ten, bijz. veel gang en extra mak, zoowel alleen als in span. Te bezichtigen boerderij W. ZuidcTvcen 2 ol te bevt. bij W. Smit, Wessinghuizen, Onstwedde. TE KOOP; een 2-jarige geprimeerde volbloed Merrie, extra gang en houding, mak en beleerd, en volbloed zwartbles Hengstveulen, bij G. J. Hans, Weijerswoild gem. Cosvorden, TE KOOP: een 6-jarige blauwschimmel, warmbloed Merrie. Gegarandeerd mak, met papieren, bij A. Lantinga, Midwolda (Old.) TE,KOOP: een vosbles Twenter Ruin, Belg, en gevraagd een Boerenknecht, zijn werk verstaande, bij en door W. Dijkmeijer, Veele. TE KOOP; drie beste Werkpaarden waaronder een vier-jarige roodschimmei, Belgruin, plat. met veel gang. Voor mak en eerlijk wordt ingestaan. P. Feiken, Veelersluis.

KANTOOR van J. W. BöDEKER MAKELAAR EN ACCOUNTANT Lid van „NEERLANDIA” Ver. Kantoren voor Vaste Goederen in Nederland. WINSCHOTEN – TORENSTRAAT 14 VASTE GOEDEREN, HYPOTHEKEN, BOEKHOUDINGEN, BELASTINGZAKEN, ADVIEZEN – – – -l WONINC-BUREAU s*

TE KOOP; volbloed H. veeslag. Versch gekalfd© 2e klafs Koe, iets licht van kleur, en twee volbloed Pinken, t.b.c.-vrij, en goede productie en afstamming. B. J. Hemmen, Muntendam. TE EQOP: twee esnj. zwartb. Pinken en Albion pootaardappelan, klein van stuk, bij L. Kamps, Bonnerveen. TE KOOP; ©en veel melk gevende Koe. Ook wel in ruil voor pinken. A. Grüber, Zuidlaarderveen. TE KOOP; een Iste klas volbloed Enterstier, geb. 8 April '33, van prima afstamm. Moeder Klaartje No. 68138, Vader Geraldus No. 10723 S. Opbrengst M. als 2i/H in 330 dagen: 6065 K.G. m. 3.38 v. 232.1 K.G. b. Deze stier werd op den fokveedag te Assen bekroond met den Isten prijs. G. van der Scheer, Gasselternijeveen. TE KOOP; een mooie zwartb. Stier, 11 maanden oud, bij L. Scholtens, Kolhaim geim. Slochteren. TE KOOP: mooi Dekstiertje, 1 j. oud. Productie moeder 5000 kg. melk 4.35 pet. vet; en eerste klas V.D.L. dekbeer, 10 mnd. oud, bij J. de Vries, Armweide, Ruinen. TE KOOP: een Fokstier, oud 10 mnd., van gecontrol. ouders. Moeder gaf als 2-jarige 182.6 K.G. boter met 4.25 pet. vet, en als 3-jarige 267 K.G. boter met 4.26 pet. vet. Vaders moeder gaf als 6-jarige 334.8 K.G. boter met 3.62 pet. vet. H. Deenen Jz., Balloo gem. Rolde. TE KOOP: een goede volbl. 1-jarige Stier, Vaarzen van goede productiecijfers, tevens een derde kalfs Koe, ook volbl., gedekt door dito stier met goede melklijsten. Te bevr. G. Broekhuizen, Ijhorst, De Wijk. TE KOOP: een le klas derde Kalfskoe, a.s. te kalven, bij J. Sol, Nieuwediep. TE KOOP: Een beste vaalraelkte Vaars, een H jar. Pink en een partij Hooi. Tevens een partijtje gedenatureerde Rogge, bij R. Oldenburger, n/h Postkantoor, Stadskanaal. TE KOOP: een dr. Mot, 15 w., prima iokzeug. Tevens droog Rogge- en Tarwestroo, bij D. Rijkens, Vries—Zuidlaren. TE KOOP: 3 beste geslachtsrijpe Stamboekbeeren, afstamm. v.d. bekende kampioenbeer Piet van Heelsum. Te bevragen bij R. te Velde, Zuiderdiep No. 5, Nw.-Buinen. GEVRAAGD; een mak Werkpaard van B—lo jaar. Aanbieding van prijs en kleur aan H. Wanders te Eesergroen gem. Borger. TE KOOP GEVRAAGD; pLm. 50 H.L. goedgekeurde Triumph A pootaardappelen. Aanb. m. prijs en maat aan J. Luring, B 41, Vlagtwedde. TE KOOP GEVRAAGD: een Kar op veeren, geschikt voor melkwagen. Aanb. met opgaaf van naasten prijs aan G. Biaauw, Oosterhesselen. GEVRAAGD tegen 1 Mei; een Boerenknechtje van 13 of 14 jaar, door W. Oosting, Landbouwer, Elp, Westerbork. DIVERSEN. Als ge verzekerd wilt zijn dat Uw defecte NAAIMACHINE weer goed gerepareerd wordt, wendt U zich dan tot een vertrouwd adres. Onderdeden, onverschillig wat soort machine, zijn altijd bij ons verkrijgbaar. HENRY SLAGER, Langestraat, Winschoten. Qroote voorraad Hand-, Trap. en Inzinhmachines, tevens nog zoo goed als nieuwe 2de hands , Naaimachines. Een afdoend voeder voor Uw kippen om veel eieren te rapen is, uitsluitend Ochtendvoeder „Economie” nog extra gemengd met Levertraan en Garnalen, f 5.50 per 100 pond. Katoenfust. Onbekenden rembours. 1 L. Thijs, Pluimveevoeder, Kerkstraat 22, Assen. i ___ . . ’ Uw vertrouwd adres voor alle Landbouwzaden, uitsluitend le kwaliteit, is G. VAN DE MEENT, Zaadhandel, Scheemda. STAAT TER DEKKING; de helderzwartb. stam- en premiestier Kobus 12226 S. V. Hannibal r 10775 S. M. Kobal 68243 S. 2e 1 prijs fokdag Stadskanaal 1933 Prcd. M. als 3 j. en 5 m.; 3897 kg. m. 3.83 vet 311 d.; Prod. V.M. als 2 j.: 3504 kg. m. 4.03 " vet 293 d.; als 2 j. en 11 m.: i 4381 kg. m. 4.07 v. 278 d.; als 3 j. en 10 m.: 5053 kg, m. 3.97 1 v. 282 d. Tevens te koop 1 Fckker-eig. O. Biaauw, Stadska naai (W.l, Dal weg.

STAAT TER DEKKING aan de ; Boerderij van E. BROEKMAN te ’ Stadskanaal, Telefoon 72; De 3-j. gitzwarte witvoet , Qroningsche Stam-, Premie- en Kampioenhengst „WALDHERR” ’ Buitengewone hengst, zwaar en prachtig gebouwd, extra gangen, hoogte 1.60 M. Als veulen uit 01- denburg ingevoerd, verwierf inde ’ prov. Groningen als 1-j., als 2-j., > als 3-j. telkens de Iste Provincie’ premie. Dit voorjaar tevens kampioen. Vader :01denburger preraie[ hengst GAUKLER (zoon van : den onovertroffen Oldenb. Gambo, ■ grootvader van den Groninger 1 Gambo en van Grootvorst en van • Brinio). Moeder: Oldenburger ’ premiemerrie Waldpracht 11. Doorgaande in t’rotiwelijke lijn heeft Waldherr zes premiemerries 1 in zijn stamboom; er is geen 1 één hengst in Nederland, die 5 daarop kan wijzen. Dekgeld f 20. en f I. voor j het stamboek. 3 Monstering van de 3-jarige stekelharige vosbles Hengst ' OLAF K 60.000, 1 ingevoerd uit Zeeuwsch-Vlaanderen Op Zondag 25 Maart " te Anderen Café Hofsteenge, om ; 10 uur; om 11 uur Café Tent te _ Gieten; om 12.30 uur Café Adams teOasselte; om 2uurCafé|oling, Zandvoort; om 3 uur Café Kram, ’ Eext; om 4 uur Café Luth te Annen en om 5 uur te Anlo. ‘ Op Vrijdag 30 Maart 3 monstering te Loon om 10 uur, " Ballo 11 uur, Anreep 11.30 uur, t Ekehaar 2 uur, Grollo 3 uur, . Rolde 5 uur. '» Aanbevelend, t‘ H. VAN REIN, Gasteren. e ■ Oekstatlon – Gasteren. ' STAAT TER DEKKING: ’ De pas uit Zeeuwsch-Vlaanderen ingevoerde 3-jarige Vosbles Belgische Hengst i OLAF K. 60000. Stamt af tot de 5e generatie uit Belgische of Nederlandsche kam– pioenen. OLAF werd als 2i jarige e reeds opgenomen in het Keure stamboek, is kort, breed en diep. Hoogte 1.59 M. i. No 2. DIRK K. 1222. ~ Vosbles met witte staart en 1- manen. In ’33 werden wederom :r de jongen van DIRK met Iste en d eereprijzen bekroond. Bevrucht9o°/o-’fi 3 Dekgeld No. 1 f 10.- en f 7.50 17 veulengeld. 1 No. 2 f 7.50 en fs.—veulengeld. •3 Merries van grooten afstand ■■ billijke stalling. Is 17 Aanbevelend, a- H. VAN REIN _ Tel. No. 14 ANNEN. Dr. Boerenbond Afd. Dwlngcloo. 4 Gevraagd: Hen Bode. Briefjes in te leveren bij een dei “ bestuursleden voor l April.

Advertentiën. Voor goede Meubelen tegen lage prijzen, Is er maar één HENRY SLAGER, Beëedigd Taxateur en Makelaar. Langestraat 97 – Telef. 309 – WINSCHOTEN. STAAT TER DEKKING; DE STEEDS GEVRAAGDE OLDENBURGER MET ADEL EN GANG „KOEKOEK” ! Van „Koekoek” gingen 6 zwartbonte jongen voor hoogen prijs naar ■ Britsch-lndië. DEKGELD f 15.-. Stalgeiegenheid voor merries 25 cent per dag. D. E. NANNENGA, Midwolda (Old.)

Het van ouds bekende dek' station te WEDDE stelt ter dekking de Vosvies Stam-en Premiehengsl Maurits van Veldzicht K 1245 Dekgeld 16 gld. gust 10 gld. Bolt en Loning. • s Wildervank. De goedkoopste Ijzer-, winkel inde Veenkoloniën is en blijft M. SIEFKENS • j Telefoon 441 i« BELEEFD AANBEVELEND. ) H.H. Landbouwers! Uw aangewezen adres voor “ Landbouw- m gereedschappenais : Zaaibakken, Kruiwagens, houten Schoppen en Graafschoppen, enz. enz. M. DORENBOS, N. Pekela. Prima kwaliteiten. Concurreerende prijzen. UMBEIENZALf van de firma THEOO. SMIT werkt onmiddellijk pijnstillend en geneest het meest verouderde en ernstige geval binnen 14 dagen. • Alleen verkrijgbaar bij P. H. LUKKIEN Fa. THEOD. SMIT I i Kerkstraat 66 – Veendam, l ) , Hl. Landbouwers f Schelpkalk I de bemesting. ! Steeds in voorraad prima l|Landbouwkalk in papierzakken van 40 K.G, . 1 IUIIKI In. r BUiNERVEEN.