is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 18, 05-04-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

totaal zal moeten veranderen en de productie inde gewenschle richting moet worden gedreven dooreen intensieve reglementeering en controle van elk afzonderlijk bedrijf, welke per slot van rekening zou uitloopen op socialisme. Naar mijn meening nu is echter een behoorlijke bedrijfsvrijheid met het nieuwe systeem zeer wel vereenigbaar. Daarvoor moet de beheersching der prijzen een zoodanige zijn, dat bij vastheid van het algemeene prijspeil, toch verhoudingen tusschen de prijzen der afzonderlijke producten kunnen worden geschapen, welke de ondernemers er vrijwillig toe brengen, de productie inde gewenschte richting te sturen. Naar men zal begrijpen, zijn wij hier aangeland bij het punt, waar hel bij den landbouwsteun aanstonds vooral om gaat. Sm.

gedupeerd zal worden en besloot dit onder de aandacht van het Hoofdbestuur van den Nat. Bond te brengen, om zoo mogelijk hiertegen actie te voeren. Eveneens werd besloten om aan het Hoofdbestuur kenbaar te maken, dat naar het inzien der vergadering de margarineproductie dient te worden ingekrompen, alvorens tot verdere inkrimping van den veestapel wordt overgegaan. Verschillende intern© aangelegenheden werden voorts besproken, De secretaris: H. G. WALVOORT. 1 u De verhouding tusschen tarwe- en broodprijs. Voer brood wordt thans gebruikt ongeveer 1/3 Nederlandsche tarwe en 2/3 buitenlandsche tarwe, kostende resp. 12 en 3Va cent per K.G., zoodat de prijs van de broodtarwe thans wordt 61/3 cent per K.G. De prijs van de tarwe waste Rotterdam in 1913 gemiddeld f10.45 per 100 K.G., zoodat de prijs van de broodtarwe thans nog ongeveer 40 pet. lager is dan in 1913. Volgens de jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek was in 1932 de gemiddelde prijs van het waterbrood in gemeenten met 10.000 of meer inwoners 23 pet. hooger dan in 1913 en sedert 1932 zal daarin wel weinig verandering zijn gekomen. Waar de oorzaak van deze verbroken prijsverhoudingen ligt, blijkt uit enkele qijfers, die zijn gepubliceerd in verband met den eisch der Amsterdamsche broodslijtefs om verhooging van hun verdienste. Zij verdienen thans op elk brood van 8 ons 4 cent en er zijn er, die zoodoende f5O inde week verdienen. Nu wordt uit 100 K.G. tarwe ook ongeveer 100 K.G. brood gemaakt. 4 cent per 8 ons is dus 5 cent per K.G. tarwe; Zij willen dit thans met 25 pet. zien verhoogd en gebracht op 6.25 cent. De verlaging van dan prijs der binnenlandsche tarwe zal dan dus komen jn den zak van de bcoodslijters. Als men in aanmerking neemt, dat aanstonds de broodtarwe slechts 6 cent per K.G. kost, dan zullen wij het merkwaardige versehijnseil zien, dat voor het bezorgen van het brood meer moet worden betaald dan voor het ; vóórtbrengen der tarwe. Een maatschappij1, waarin dergelijke wanverhoudingen heerschen, moet wel vastlocpen. Land- en andere arbeiders. Onlangs ziedde |a de Tweede Kamer de heer Kupers, de man van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, het N.V.V., 0.a.: „Men heeft gezegd, dat dè suikercultuur in Nederland zooveel werkgelegenheid geeft. Maarde suikercultuur op Java doet dat ook. Als di© kan werken, beteekent dat ook werkgelegenheid voor metaalindustrie en scheepvaart. Mien bezie het probleem „biet of riet” niet te eenzijdig.”? Men weet, dat Indië zit met een veel te grooten voorraad suiker, en dat een groot aantal fabrieken meest worden stopgezet. Daaronder lijden tevens de bedrijven, die werk doen voor deze fabrieken, zooals de scheeps-

bouw, scheepvaart, metaalindustrie enz. Om 'de Indisch© suikermarkt te verbeteren, wordt nu een sterke aandrang op de regeering uitgecefend, om, een gedeelte van den voorraad naar Nederland uitte voeren. Daar hier echter genoeg wordt geproduceerd door de bietsuikierfabrieken, zou bij invoer van Indische suiker de verbouw dezer suikerbieten moeien worden ingekrompen. Dis Bond van Landarbeiders heeft aan de regeering verzocht dit niet te bevorderen, daar dan ©en belangrijk deel van zijn leden minder werk zou krijgen. Er is hier dus een tegenstelling tusschen de belangen van land- en industrie-arbeiders. Het is niet het eenige. Men weet, dat het orgaan van de politiek© afdeeling van het N.V.V., n,L het dagblad „Het Volk”, het meest d© regeering bestreed, als die met steun hier en daar de landbouwbedrijven trachtte ih stand te houden. Toch zijn allen vereenigd in één bond, het N.V.V. Samen betaalt men de salarissen der aangestelden, dito helpt men elkaar financieel bij stakingen, en eveneens financiert men samen de roode pers, zij het dit alles gedeeltelijk met geld dat de regeering als steun voor levensonderhoud verstrekt aan de arbeiders. Vraag: Welke tegenstellingen zijn er meer tusschen de belangen der landarbeiders en industrie-arbeiders? T. (Noot der redactie.) Opgèmarkt dient te worden, dat de beetwortelsuikerfabrieken ook veel werk gever aan industrie-arbeiders, evenals het vervoer der suikerbieten aan transportarbeiders. Nieuws uit de Afdeelingen. Inde op 21 Maart jJ. te Annen gehouden bestuursvergadering van Kring 3 werden tot nazien van de boeken en bescheiden van den Bondspenningmeester, aangewezen die heeren J. Steenge Hz. te Annerveen, A. G. Döbken te Buinen en F. de Jager, te Zuidlaren. Voorts werd het houden vaneen landdag van harte toegejuicht, evenals het wekelijksch verschijnen van ons orgaan. De heer Hamming gaf uitvoerig verslag van de 1.1, gehouden fooofdbestuursvergadering. De heer L. v.d. Hof, H.8.-lid te Zuidwolde, oogstte veel succes met een rede op een vergadering van de afd. Pesse, gehouden op 29 Maart. Het bezielend woord van den heer v.d. H. moge aanleiding zijn voor een uitbreiding van het ledental dier afdeeling. De afd. Zuidlaren jaarvergaderde op 31 Maart. De heer Hamming bedankte als voorz., in wiens plaats werd verkoizen de heer A. Enting, te De Groeve. De heer F. de Jager werd herkozen. De kas sloot met een nadeelig saldo van f 1.76. Enkele crisismaatregelen werden uitvoerig besproken, waaruit bleek, dat ze niet aan de verwachting voldeden. Op 22 Maart hield de afd. Diever haar jaarvergadering. Het bleek dat de afd. 114 leden telde, de kas sloot met een nadeelig saldo van. 8 cent en de aftr. bestuursleden werden herkozen. Afgevaardigden naar diverse vergaderingen werden benoemd. Door den secr. van den Dr. 8.8. werd een Inleiding gehouden over de geschiedenis van den boerenstand, het la;ndbouwvereenigin(g!Slevèri éh ‘ vragen/ van dë-

s zen tijd, welke, getuige het applaus, wei inden i smaak viel. Verschillende vragen werden uitvoerig beantwoord. ! °P de jaarvergadering van de afd. Oosterhesselen werden na afhandeling van jaarverslag, rek. en verantw. etc., door de cursis' ten in Economie uit de afd,, de heeren R. Evenhuis en J. Nijenbanning, inleidingen ge, houden, resp, over: „De geschiedenis van den ' boerenstand” en „De veranderde waarde van . het geld”. Beide voordrachten werden met aandacht gevolgd en met daverend applaus beloond. De voorz. wekte de aanwezigen op tot 1 bijwoning van de algem. vergadering te Assen. ! Ue C.V.C. ©n de C.Z.C. werden uitvoerig besproken en wenschen aan het H.B. werden kenbaar gemaakt. • * * Op zijn propagandatoeht in Noord-Holland mocht de heer De Lange het genoegen smaken te Anna-Paulowna en te Stompetoren afdeelingen te stichten van enthousiaste leden, terwijl reeds opgerichte afdeelingen met nieuwe leden konden worden uitgebreid. Zoo ook te Beesd (Geld.), waar op 23 Maart wederom verschillende nieuwe leden toetraden en reeds een krachtige afd. is ontstaan. De onlangs opgerichte afdeeling O doorn breidt zich reeds sterk uit. We vernamen dat het ledental reeds de honderd is gepasseerd en hebben de verwachting dat op den propaganda-avond van 10 April, waar de heer De Lange wederom zal spreken, dit getal zich nog zal uitbreiden. LEENS, 21 Febr. Alhier werd onder voorzitterschap van den heer Van Bruggen te Warffum een propagandavergaderinig van den Gro. ninger Boerenbond gehouden. Wegens ongesteldheid was de heer De Lange, propagandist van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij niet aanwezig, waarom door den heer J. KnoUema te Slochteren een rede werd gehouden, waarin deze vooral wees op den moeilijken strijd, die het Nederlandsche platteland in het algemeen en de Nederlandsche landbouw in het bijzonder te strijden heeft en zal hebben tegen de overheersching der marxistisch georiënteerde en grootendeels beschutte stedelijke bedrijven, waartegen het platteland in al zijn lagen tevergeefs zal hebben te worstelen, zoolang niet allen, landbouwers, landarbeiders en neringdoenden, zich hecht aaneensluiten om gezamenlijk te trachten voor hunnen arbeid een loon te ontvangen, wat ©enigszins in over. eenstemming' is met het loon der stedelijke en beschutte bedrijven, zoodat de koopkracht van het platteland weer voldoende zal worden om de kunstmatig hooggehouden vraagprijzen, der stedelijke en beschutte bedrijven te kun-1 nen betalen. Door den heer Leeuwma van Baamsum werden verder eenige mededeelingen gedaan, o.a. over het rapport van de Commissie-Ebels, De vele aanwezigen konden zich zeer goed met het streven van den Bond vereenigen; slechts één enkele opmerking werd gemaakt. Naast nieuwe leden, gaven meerderen zich op als abonné op Landbouw en Maatschappij. Correspondentie. Ook dit keer moeten we enkele inzenders van artikelen en ingezonden stukken teleurstellen natuurlijk wegens gebrek aan plaatsruimte. RED.

Vervolg öfficieele Mededeelingen. rapport van den Drentschen Boerenbond te toetsen aan Groningsche pachttoestanden. Aan de Commissie zal gevraagd werden ineen rapport haar bevindingen ter kennis van het Hoofdbestuur te brengen, opdat voor zoover daartoe aanleiding bestaat, aanvullende of wijzigingsvoorstellen aan den Nat. Bond „Landbouw en Maatschappij” kunnen worden doorgezonden. Door het Dag. Bestuur waren inlichtingen ingewonnen bij de Inspectie der Directe Belastingen inzak© de vaststelling der huurwaarde van landbouwerswoningen. Eender afdeelingen had blijk gegeven van haar opvatting hieromtrent, dat er in dit opzicht sprake is van ©en soort „bedrijfsbelasting”, omdat „het genot van dicht bij het bedrijf te wonen” als apart element daarbij in aanmerking wordt genomen. Uit het schrijven bleek, dat de waardeverminderendo omstandigheid, dat landbeuwerswenmgon soms ver van de bebouwde kommen zijn gelegen, geheel of ten desle wordt opgeheven door bovenvermeld genot. Het Hoofdbestuur trok hieruit de conclusie, dat waar de landbouwerswoningen wél inde kommen der dorpen zijn gelegen, hetgeen op vel© plaatsen als streekdorpen het geval is, er dus wél sprake is van ©en bedrijfsbelasting. Het Dag. Bestuur zal zich daarover nader verstaan en de bevindingen en adviezen ter kennis van de leden brengen. Naar aanleiding van desbetreffende correspondentie, wraakte de vergadering twee passages ineen door den Voorzitter der N.V. Ontg.-Mij. „de Ver. Gron. Gemeenten” uitgesproken rede, als tegenstrijdig. Eerstens werd de toestand der Vennootschap vanwege de daling der productenprijzen en landhuren weinig rooskleurig genoemd, terwijl verderop de redelijke verwachting wordt gekoesterd dat de landbouwers thans meer arbeiders te werk zullen stellen. Het Hoofdbestuur beoordeelde deze uitspraken ais zuiver tegenstrijdig, omdat de landbouwers door dezelfde oorzaken in dezelfde miserabele omstandigheden verkeeren als de Vennootschap. Hierdoor vervalt het redelijke van de uitgesproken verwachting, omdat de landbouwers eerst dan weer meer arbeiders zullen kunnen doen „inschakelen” als hun financieele toestand weer redelijk kan heeten. Wanneer ze het dan niet bevorderen, is de uitgeoefende aandrang op zijn plaa’ts. De minder vleiende kwalificatie van de mentaliteit van den boer door den Minister onlangs uitgesproken, werd in verband gebracht met de onbillijke maatregel van den Regeeringscommissaris voor de Aardappelmeel-industrie, waarbij ook degeen, die om een of andere reden bet vorig jaar zijn pootvergunning niet volledig benutte en dus extra beperkte, gestraft wordt door het niet gebruikte deel ook voor 1934 eenvoudig vervallen te verklaren. Hoe noodig beperking ook geacht mag worden, dit is een onbillijkheid die niet goed te praten is en bij uitnemendheid geschikt om ©en mentaliteit te kweeken, waarover Zijne Excellentie zich beklaagt. Landbouw en Maatschappij beeft nimmer onvoldoende medewerking bij de uitvoering der crisiswetten gepropageerd, keurt elke poging tot sabotage tot inden grond af, wil zeker meehelpen, voor zoover noodig, de mentaliteit te verbeteren, ma ar de Regeering make dat mogelijk doör geen bepalingen door ta voeren, die juist averechts werken en waardoor de goede elementen gedupeerd worden. Het Hoofdbestuur besloot deze opvattingen te bestemder plaatse ter kennis te brengen, opdat bij de uitvoering van de fabrieksaardappelregeling daar alsnog rekening me© kan worden gehouden. Overigens vinden de strenge uitpootbepalingen haar oorzaak inde afwijzende houding van den heer Ir. S. L. Louwes t.a.v. aardappelmeel in het brood. Nochtans handhaafde de vergadering haar standpunt, dat zonder het scheppen vaneen verzekerd afzetgebied binnenlands, de Veenkoloniën nooit weer zullen kunnen floreeren en daarom zal juist ■Landbouw en Maatschappij onverdroten voor een dergelijke gezonde oplossing blijven ijveren. Knoeierijen bij de inlevering aan de Rundvee-Centrale door boer of koopman, schaden het algemeen belang en het boerenbelang in hooge mate. Slechts kortzichtigheid en gebrek aan gemeenschapszin zijn hier de slechte leidslieden. Intusschen is de bij de inlevering gevolgde prijspolitiek, verlaging der prijzen, weinig bevorderlijk voor de vrijwillige inlevering, hoewel de gedwongen invordering nog hoogere eisc'ien zal stellen aan de uitvoerende instanties. Daar Minister Verschuur zelf de uitspraak deed, dat met inperking van den veestapel het botervraagstuk geenszins is opgelost, meende het Hoofdbestuur daarin grond ta vinden voor de herhaalde aan de orde stelling van het boter-margarine vraagstuk, met betrekking waartoe momenteel de drie Centrale Landbouworganisaties en de F.N.Z. een gemeenschappelijk standpunt trachten te formeeren. Landbouw en Maatschappij sprak zich tot dusver niet positief uit t.a.v. deze kwestie. In het licht van de uitwerking van de Crisis-Zuivelwet, die de margarine-industrie zeker voor ondergang heeft behoed en den boterafzet niet behoorlijk wist te saneeren, voelt het H.B. voor een herzie-

ning in dien zin, dat nationaal bezien de boter op de eerste plaats komt, en eerst daarna d© margarine, hoewel geenszins van weinig belang, een plaats moet worden ingeruimd. Door den secr.-penningmeester werd uitvoerig verslag gedaan van diverse vergaderingen en bijeenkomsten van het Dag. Bestuur van den Nationalen Bond, waarbij o.m. het misverstand en de opheldering tusschen deze en de V.P.R.0., het onderhoud met den Radioraad en de verhouding tot andere landbouworganisaties aparte punten van discussie vormden. Den afgevaardigden in het Bestuur van het hoofdlichaara werd ten aanzien van onderwerpen, die in het nauwste verband staan met het wezen van de beweging, uiterste diligentie opgedragen. Ten aanziea van één dezer onderwerpen; de coöperatie als maatschappelijk verschijnsel, zal worden voorgesteld om door den Nat. Bond ©aa commissie in ta stellen, die de vraag zal beantwoorden of de coöperatieve aankoop, uitgebreid tot alle mogelijke detailbenoodigdheden, geen correctie behoeft, in het belang van de coöperatie zelve. Het Hoofdbestuur stélt zich volkomen op het standpunt, dat de coöperatie onschatbare diensten aan den boerenstand heeft bewezen. Om dit in stand te houden, dient niet dermate gecoöpereerd, dat de Landbouw zich te zeer isoleert, en daardoor die mate van sympathie bij den middenstand moet ontberen, welke hij nooit meer dan thans van noode heeft. Besloten werd om in samenwerking met den Drentschcn Boerenbond inde maand Mei een groote samenkomst to houden, om aan ’t eind van ’t boekjaar 1933-1934 in ’t openbaar in ’t licht te stellen, hoe de toestand ten platteland© is uit politiek, economisch en cultureel oogpunt. Na huishoudelijke bespreking over financieele aangelegenheden, een verslag van de financieele controlecommissie van den Nationalen Bond, volgde een geanimeerde rondvraag, speciaal over het werkloosheidsprobleem, De doelstellingen van de Regeering werden niet voldoende duidelijk geacht. De door den betrokken Minister thans te houden „p roe f” om arbeiders met loontoeslag te plaatsen inde particuliere, bedrijven, bewijst dat. Ook de hulp aan het Veenbedrijf, dooreen deel van de productiekosten voor rekening van de Regeering te brengen, werd door Minister Verschuur een hachelijke onderneming genoemd, hoewel de werkloosheid wordt bestreden en het minder geld kost. Toch zal dit pogen volgens de vergadering het aanzien kunnen geven aan een streven, waarbij het bedrijfsleven desnoods wordt genoopt arbeiders in te schakelen, met als voorwaarde, dat de rentabiliteit wordt gegarandeerd omstreeks het peil van voor 1914, zooals dat tot dusver alleen nog slechts voor den Landbouw, en dan helaas nog slechts met momenteel een resultaat van 90 ten honderd, wordt nagestreefd. Het reeds weer op die basis terugloop en van de indexcijfers voor landbouwproducten van 98 op 91, doet verontrustend aan en vraagt deze tendenz volgens het Hoofdbestuur algeheele aandacht en bestrijding onder de leus: dezelfde belooning inde onbeschutte als de beschutte bedrijven. Hierna sluiting. Friesche Agrarische Bond. Vergadering van Bestuur en Gedelegeerden op Vrijdag 23 Maart. Na opening en voorlezing van de notulen werd eerst het margarine-vraagstuk aan langdurige besprekingen onderworpen. Wijziging in het eens ingenemen standpunt had niet plaats. De verkeerde practijken en dein ieder geval onvoldoende resultaten di© voortvloeien uit de misschien goed bedoelde regeeringsmaatregelen, vragen een ander en een beter stelsel en wij moeten dus doorgaan het program der boerenbonden te propageeren en dit ook jn de landbouworganisaties aanbevelen. Uit de uitgebreide discussies, di© over ’t pachtrapport volgden, bleek dat men hier niet tot een definitieve uitspraak kon komen en dat dus ook ©en algemeene vergadering van leden geen oplossing zou brengen. Op voorstel van het bestuur werd daarom een commissie benoemd, die de algemeene zienswijze overeen pachtwet aan het hoofdbestuur zal rapporteeren. Aan het bestuur werd opgedragen naar een propagandist uitte zien en in dezen vrijheid van handelen gegeven. Ten slotte kwam in bespreking het plaatsen van werklooze landarbeiders in het particuliere bedrijf. Alhoewel men dit ten zeerste toejuicht, staan de meesten vrij sceptisch tegenover de wijze van uitvoering, n.l. met loontoeslag. Eerst wanneer de productenprijzen omhoog gaan en dus de verhoudingen van loonen en prijzen beter worden, zullen extra of boventallige werkkrachten in de bedrijven genomen kunnen worden. Vooral de inzichten die enkele vooraanstaande personen hierbij naar voren brachten, werden nogal becritiseerd. Door het' bestuur zal overwogen worden op welke manier hiertegen geageerd zal worden. Hierna volgde sluiting. Zuidelijke Agrarische Bond, Woensdag 28 Maart hield de Zuidelijke Agrarische Bond een algemeene vergadering in Hotel „Riche” te Arnhem. Daar de voorz., de heer Heuff, verhinderd was, werd de vergadering geleid door den heer Schollen van Aschat. Deze wijdde in zijn openingswoord eenige gevoelvolle woorden aan de nagedachtenis van H. M. da Koningin-Moeder. Notulen en jaarverslag van den secr. werden onder dankzegging en applaus goedgekeurd. Vervolgens bracht de penningmeester verslag uit over den stand der kas, waaruit bleek, dat er ©en batig saldo was van f22.60. De heeren Van Someren en Buijs, benoemd tot controlecommissie, adviseerden tot goedkeuring der rekening, waartoe onder dankzegging werd besloten. De bestuursverkiezing had tot resultaat, dat de zittende leden werden herkozen. Voorzoover ter vergadering aanwezig, namen dezen hun benoeming aan. De vergadering was van oordeel, dat door instelling vaneen verkeersfonds, de landbouw

• KLEINTJES Van I—3 regels « 0.25. Elke regel meer 8 cent. Ruime weide voor jongvee bij H. VEENHUIS, Smeerling G 37, Onstwedde. TE KOOP; een zoo goed als nieuwe Hondekar Op veeren. H. Naber, Noord SI een. TE KOOP; Buizen Eggen en Landhekken. Uit voorraad leverbaar. J. Boerma, Landbouwsmederij, Nieuw-Buinen. TE KOOP: Goedgekeurde Binfjespootaardappelen, Klasse. 8., bij A. Kamping te Noord-Slecn. TE KOOP: Frisch Haver Voerstroo bij H. Heukers, Zwiggelterbrug. TE KOOP; een zwaar vijfjarig ves-roerriepaard, plat mode), mak en eerlijk, bij H. de Boer, Den Hulst, Dedemsvaart TE KOOP; Een 10-jarig Belgisch Paard, extra mak, een langstroodorschmachine en een maalderij. L. Olsder, Vriescheloo. TE KOOP: 3-j. blauwe Schimmel of 4-j. bruin witv. Albert Zoer, Broekhuizen, Ruinerwbld. TE KOOP: Twee zware Belgische Enterpaarden, bij Hi Wolbers, Kanaal, gem. Oosterhesselen. TE KOOP; een 5-jarige vosschimmel Belg. merrie, best landbouwpaard, voor mak en eerlijk wordt ingestaan. Aan bekend persoon op proef te leveren. R. Teuben, Landbouwer te Anncn, gem. Anlo. TE KOOP; 8 Juli kalvende Koeien, leeftijd 1 van 8,4 van 5,2 van 4 en 1 van 3 jaar, op één na alle ingeschreven in het F.R.S. en vrij van t.b.c. vetgehaltes varieerend van 3.5—5 o/o. Te bevragen bij G. Miedema, Stiens (Fr.) TE KOOP: een pr. Iste kl. ingeschr. voibl. Dekstier van Ists ld. ouders en met hooge productiecijfers, geb. 2 Sept. *33. Van M.’s zijde opbr. 2V2-j.; 4335, 3.40 pet., 167.7; 4-j.; 4471, 3.47 pet., 175.8, 289 dg.; 5-j.: 5714, 3.40 pet., 220, 323 dg.; 5.11 j.; 4557, 3.61 pet., 186.6, 830 dg. Van V.’s zijde opbr. 3.1 j.; 5229, 3.46 pet., 300 dg.; 4.2 j.; 5011, 3.49 pet., 290 dg. Verder nog 4 lijsten met resp. 4.35 pet. v., 4.30 pet. v., 4.14 pet. v. en 3.89 pet. vet. Wed. [. Speelman, Buinen (Dr.).

TE KOOP; een zwartbonte Stier, 13 maanden oud, van goede afstamming, en een zwartbonte Pink, 1 jaar oud, bij Joh. Kanning, Nieuwe Pekela D 66. TÉ KOOP: Een neurende Stamboekkoe, kalftijd half April, goede productie en een volbloed Stierkalf, eenige maanden oud. Opbr. M. als 2|-jarige 3.67 pet. vet. 179.3 K.G. boter. Opbr. M.M. beide laatste perioden 6181 K.G. melk, 3.81 pet. vet, 267.5 K.G. boter en 5305 K.G. melk, 4.08 pet. vèt, 250.9 K.G. boter. E. Beuker, Dalen. TE KOOP: Een drachtige Vaars, keur uit twee, bij ). Koops, landbouwer te Odoornerveen. TE KOOP: 2beste 1-jarige Pinken, bij H. Leupen, Gasteren. TE KOOP AANGEBODEN; Twee eerste klas 1-jarige Pinken, bij 1 F. Zuidema, Bonnen bij Gieten. ' TE KOOP: Een toom mooie tijdige Biggen. E. Hoving, Bonnerveen i (Hopweg). TE KOOP; Een beste Trekhond met kar. Te bevragen bij Hk. Hulshof, landbouwer, Langelo, gem. Norg. TE KOOP om plaatste maken voor kuikens: pl.m. 200 Khaki Campbell Eenden, broed ’33, volop aan de leg, h 80 ct. per stuk, ook bij gedeelten, bij |. A. de jager, Drijberscheveld, post Nieuweroord (Dr.). TE KOOP GEVRAAGD: een aan• staande kalvende zwartbonte Vaars van goede productiedierem en t.b.c.-vrij. Aanbiedingen worden ingewacht bij R. W, de Boer, Nieuwe Pekela. – TE KOOP GEVRAAGD: een één-| jarige volbloed Slier. Opgave van prijs en vetgehalte te rich> ten aan J .Snijders Jr„ Oud-1 Schoonebeek, West-Einde A 166 ! (Dr-). ' TE KOOP GEVRAAGD ; een 1-jar. volbloed zw.bonte Stier van ’ goede afstamming en productie. Prijs en volledige omschrijving vóór 10 April aan B. Voren’ kamp, Armen (Dr.). TE KOOP GEVRAAGD: een éénpaards Maiaimachine met aflegger, nieuw of zoo goed als ! nieuw. Aanb. met opg. merk i en prijs aan Komelis Blaauw, ’ Wezuperbrug F2, Post Schoonoord. ; TE KOOP GEVRAAGD; een goede gebruikte Tomniau op guro. mi, liefst laag bij den grond en ruimte voor 4 personen. Op– gaaf met zuinigste prijs aan A. Smith, landb,, Termunteo.

—» .- <r Advertentiën. Drsntsche Boerenbond Kring I. Algemeene Kringvergadering op Zaterdag 7 April, v.m. 10 uur, in café BUT E R (8 Havelte. AGENDA: 1. Opening en notulen. 2. Verkiezing H.8.-lid, aftr. H. Tiemes te Uffelte (herkiesbaar). 3. De teeltregeling voor het rund-», vee en de inkrimping der mar* garine-productie. 4. Rede van den heer de Lange. 5. Bespreking Crisis-maatregelen. 6. Rondvraag en sluiting. HET KRINQBESTUUR. Drentsche Boerenbond. Ter Algem. Jaarvergadering op Zaterdag 14 April a.s., in Bellevue te Assen, spreekt o. m.; Prof. L. VAH VI» te (JtrecHt. Onderwerp: „Het Agrarisch Productieproces in het Welvaartsstreven der menschen." ALLE LEDEN VRIJE TOEQANO» HET BESTUUR,* Watergebrek? Vraagt prijs voor Nortonputten met langdurige garantie, i bij V. e. WAGENAAB, ’ Spoorstraat 1 ASSEN.

i KANTOOR van J. W. BöDEKER : makelaar en accountant Lid van „NEERLANDIA” Ver. Kantoren voor Vaste Goederen in Nederland. ' WINSCHOTEN TORENSTRAAT 14 VASTE GOEDEREN, HYPOTHEKEN, BOEKHOUDINGEN, 1 BELASTINGZAKEN, ADVIEZEN n -s WONING-BUREAU

TE KOOP GEVRAAGD; 50 H.L. Thorbecka Po-ot aard appels, kl. A of B. Aanb, met opgaaf van prijs aan J. Huitzing Az., Onstwc-ddc. Meid-Huishoudster. Met 1 Mei gevraagd op kleine boerderi) in esn gezin van twee volwassen personen, een nette Meid – Huishoudster. Leeftijd liefst niet beneden 30 jaar. Aanbiedingen bij E. ’t Hooft, Noordpolder, Usquert (Gr.) ——HM UIIJIHI——B—B—«PWDIVERSEN. Als ge verzekerd wilt zijn dat Uw defecte NAAIMACHINE weer goéd gerepareerd wordt, wendt U zich dan tot een vertrouwd adres. Onderdeelen, onverschillig wat soort machine, zijn altijd bij ons verkrijgbaar. HENRY SLAGER, Langestraat, Winschoten. Groote voorraad Hand-, Trapen Inzinkmachines, tevens nog zoo goed ais nieuwe 2de hands Naaimachines. Uw vertrouwd adres voor alle Landbouwzaden, uitsluitend le kwaliteit, is G. VAN DE MEENT, Zaadhandel, Scheemda. I ——- AF TE GEVEN: Voibl. Deensche zeugjes en beertjes en dito V. D. L. beertjes, pl.m. 9 k 10 weken oud van bekr. ouders. Varkensfokkerij Jac. ter Haar Ez., Tel. 17, Ruinerwold (Dr.). Nog af te geven; Bat o A en i Souvenir A 28/40 a f 5.25, 30/45 ■ a f4.50, Erd-gold C 28/42 af 4, 30/50 a f3 p. 100 kg. incl. zak plombe en heffing. Sel .bed rijf F. Flik Hzn,, Tripscompagnie 1 iGr) ■ TER DEKKING: een Deensche i Stamboekbeer „Arnold”, fokker R. F. Deodatus, Zulte, bij D. T diner, Langeloo. i Wend U voor ECHTE KRISTAL ; Liksteenen en Landbouwzout tot Engroshandel L. THIJS, Kerkstraat, Assen.