is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 29, 21-02-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN GEZONDEN MEDEDEELING. I VRAAGT PRIJS van onze schitterende moderne coHectie GORDIJNEN Vitrages, Marquisette en Voiles m. kanten, entredeux en franjes. STEEDS HET NIEUWSTE. J. P. KUIPER I Kerkstraat – YEENDAM

Van onze adverteerders. ROBEETUS’ ZAADHANDEL. Wij ontvingen de nieuwe voorjaarsprijscourant van de N.V. J. L. Robertus’ Zaadhandel te Winschoten. In haar voorwoord wijst de directie er op, dat zij door zeer groote inkoopen, contractteelt en de ideale reinigingsinrichtingen („de beste van ons land”) de prijzen der zaden heeft kunnen verlagen, terwijl de kwaliteiten van jaar tot jaar beter worden. Aan de zaak is thans een Landbouw-Ingenieur verbonden, die zich belast met de wetenschappelijke teelt van bieten, grassen en klavers. INGEZONDEN MEDEDEELING. Voor solide en smaakvolle Woninginrichting Gm J. Wildeman Jzn. Langesfraat 15 – Tel. 254 WINSCHOTEN. Meubelfabriek, Tapijten, Linoleum. Gordijnen. Nieuws uit de Afdeelingen. Op 23 Jan. hield de afd. Erica haar jaarvergadering. Voor den propaganda-avond, in samenwerking met de afd. Nw.-Amsterdam, zal de heer Otterman als spreker wprden aangezocht. Een schrijven werd aan het Hoofdbestuur gericht, waarin wordt aangedrongen op spoedige bekendmaking van de uitpootregeling van de fabrieksaardappelen. Ter sprake kwam nog het adres aan den voorz. van den Ministerraad t.a.v. de kleine boeren. Het bestuur van den Nat. Bond zal om nadere inlichtingen worden verzocht, daar hierover verschil van opvatting bestond. De heer De Lange sprak 28 Jan. voor ongeveer 450 personen in ’t hotel Homan te Vries. Enkele debaters werden door spr. afdoende beantwoord. De afd. Stadskanaal hield op 1 Febr. haar propaganda- en jaarvergadering. Medegedeeld werd, dat op 15 Febr. een groote vergadering met de middenstandsbonden zou worden gehouden. Den aanwezigen werd aangeraden om zooveel mogelijk bij de adverteerders in L. en M. te koopen. Opgevoerd werden „De Looden Last” en „De Oldewetsche Fait” welke zeer inden smaak vielen. 2 en 3 Febr. waren de propaganda-avonden voor de afd. Westervelde. De twee propagandastukjes werden goed naar voren gebracht. De jaarvergadering van de afd. Bonnerveen vond op 4 Febr. in café Eling plaats. Uit de gebruikelijke jaarverslagen bleek, dat het ledental 88 bedraagt, het aantal abonné’s op L. en M. 52, het voordeellg saldo f 6.55. Pogingen zullen worden gedaan om den propaganda-dienst In staat te stellen goed te werken. De heer J. Knollema sprak 5 Febr. voor de afd. Xolbert-Midwolde, Dat zijn rede: De waarde van het platteland voor de volksgemeenschap, insloeg, bewees wel het aantal pieuwe leden, dat werd gewonnen. De jaarvergadering van de afd. Stieltjeskanaal werd gehouden op 6 Febr. Het ledental was met 7, het aantal abonné’s met 8 gestegen. Het voordeellg saldo bedroeg f 23.80. De heer Otterman hield een inleiding, die bij allen zeer inden smaak viel. Op 7 Febr. vond in café Wiersema te Feerwerd een propaganda-vergadering plaats. Als spreker trad op de heer J. Knollema jiiit Slochteren, met als onderwerp: Waarom lid van L. en M.? Een 18-tal personen gaf zich als lid en abonné op. Tot bestuursleden werden gekozen de H.H. J. Meyering, J. H. Togtema, Feerwerd en B. Alma te Ezlnge. Door de afd. Edam werd op 7 Febr. een propaganda-avond in café „Has” te Oosthuizen gehouden. De heer De Lange zette, voor een goed bezette zaal, de beginselen van den bond, speciaal voor de veehouderij, zeer duidelijk uiteen. Eenige nieuwe leden traden toe. De voorposten zijn uitgezet, we gaan voorwaarts. Op de jaarvergadering van de afd. Musselkanaal werd aangedrongen, om aan het Hoofdbestuur te verzoeken, den haversteun te willen helpen bevorderen, evenals spoedige toezending van de ultpootkaarten. De heer Otterman sprak 13 Febr. voor de afd. Wijster, met als onderwerp: „Komt er licht”. Op duidelijke wijze bracht spr. naar voren, hoe inde verte een lichtpuntje, van onzen geachten adviseur, zichtbaar wordt. INGEZONDEN MEDEDEELING.

INGEZONDEN MEDEDEELING. Het Adres voor Prima Landbouwtouw en Leerwerk G. J. METS bij ’t Hoofdstation – STADSKANAAL. Wij komen geregeld met een groote voorraad aan de markt te Emraen en Coevorden. Beleefd aanbevelend. Enkele vragen werden tot voldoening beantwoord. De propaganda-avonden van de afd. Grolloo-Schoonloo waren een groot succes. De propaganda-stukjes werden op waardige wijze vertolkt. Ook de derde avond, met den heer De Lange als spreker, was de zaal stampvol en werd met Instemming zijn rede gevolgd. De propaganda-avond van de afd. Musselkanaal, op 30 Januari, was zeer goed bezocht. De heer De Lange had als onderwerp „Landbouw en Middenstand” gekozen. Deze rede is reusachtig Ingeslagen. Op de jaarvergadering van de afd. Borgercompagnie, d.d. 12 Febr., kon het Rapport van Van Hateren de algemeene instemming verwerven. Besloten werd te zijner tijd hieraan de volle medewerking te verleenen. De afd. Havelte hield op 13 en 15 Febr. haar propaganda-avonden. Beide avonden was de zaal van den heer Götz te klein. Opgevoerd werden de beide propagandastukken, afgewisseld dooreen vijftal voordrachten. De propaganda-avonden van de afdeeling Zweeloo op 14 en 15 Febr., werden door ruim 400 personen bezocht, w.o. vele dames. De heer Otterman vervulde hier een spreekbeurt. Door de afd. Stadskanaal werd in samenwerking met de Algem. Handelsver. „Stadskanaal” en de Chr. Middenstandsvereen. een vergadering uitgeschreven op 15 Febr., waarvoor de opkomst uitstekend waste noemen. Sprekers waren de H.H. J. Knollema en J. de Lange, met als onderwerp resp. „Is eendrachtige samenwerking van ons platteland noodzakelijk” en „Middenstand en Landbouw”. De afd. Kielwindeweer hield op 6 Febr. een propaganda-avond die klonk als een klok. De heer Knollema hield een keurige, bevattelijke rede, waarop eenig debat volgde over pachtverhoudingen. De opvoering van het propagandastuk! e „De Looden Last" door de jongeren, was een succes. In hotel Cornelis te Dalen kwamen de leden der middenstandsver. en van de afd. L. en M, in gecombineerde vergadering bijeen. Sprekers waren de heeren v.d. Leeuw uit Den Haag en Otterman uit Wachtum. Het was een aangename avond. Te Nieuwe Pekela vond op 9 Febr. een afd.vergaderlng plaats. De boeken van den pennlngm, werden In orde bevonden. Over het werkverschaffingsrapport werd druk gediscussieerd; de ieer H. Tjabbes Jr. werd tot afgev. naar de algem. vergadering verkozen. Het was een geanimeerde vergadering, waar meer leden hadden kunnen zijn. Veel succes oogstte de heer De Lange op een zeer druk bezochte vergadering te Heemse (Oramsbergen). Zijn woorden werden onderstreept door het aanwezige Tweede Kamerlid, den heer Weitkamp. Een afd. met 30 leden werd opgericht. De afd. Ruinen hield op 11, 13 en 18 Febr. een drietal propaganda-avonden, welke uitnemend zijn geslaagd. Zoowel te Ansen, Ruinen als Echten waren de zalen telkens stampvol en werd aandachtig geluisterd naar het mooie spel. De propagandastuk!es sloegen zeer in. Uit volle borst werd de boerenstrijdzang en het Wilhelmus gezongen. Abonné-aantal van Landbouw en Maatschappij gaat met sprongen omhoog. Zoo zouden we door kunnen gaan. In diverse afdeelingen werden propagandaavonden gehouden, waarvan we geen bericht ontvingen. Overal echter hetzelfde enthousiasme, overal nieuwe leden en nieuwe abonné’s. Het is verheugend te mogen constateert dat In iedere provincie de belangstelling grooter wordt en het aantal aanhangers zich ultbreidt. We vernamen uit onze allergrootste afdeeling Vries dat daar thans nog weer 70 nieuwe leden waren toegetreden. En In gelijke mate gaat het op andere plaatsen. ledere week 100 nieuwe abonné’s op ons blad. Soms meer dan 50 op één dag! Dat zegt voldoende, nietwaar? En toch wanneer alle leden zoo actief meewerkten als er sommigen zijn, we kwamen minstens op 250 nieuwe abonné’s per week. Leden! De hand aan den ploeg. Toont u als werkend deel der organisatie! De afdeeling Zuidlaren hield den 15en Febr. een propaganda-vergadering, waarin als spreker optrad de heer J. Welleman, met het onderwerp: „Zes jaren Landbouw Crisispolitiek”. Spreker had een aandachtig gehoor. De groote zaal van „De Gouden Leeuw” was goed bezet. De Lange in Zeeland, Tijdens mijn ronde door Drenthe sprak De Lange op Woensdag 13 dezer te Biggekerke op Walcheren. Vrij onverwacht en dus ook zonder veel voorbereiding. Biggekerke is ©en kleine gemeente, zij telt nog niet 900 inwoners. Desondanks waren, volgens ©en verslag inde Middelburgsche Courant, ongeveer 50 personen aanwezig. Voor wie dit dorpje kent is dat aantal groot te noemen. Bovengenoemd dagblad geeft ©en uitvoerig verslag van De Lange’s rede. Onze lezers kennen deze grootendeels. „Met groote aandacht werd de rede, door den spreker in gloedvolle woorden, nu en dan sterk geaccentueerd en met talrijke, pakkende voorbeelden toegelicht, aangehoord. Enkele vragen werden beantwoord, terwijl enkelen zich als lid opgaven”. Naar bovenstaande beoordeeling heeft De Lange dus wel succes gehad. J. W, INGEZONDEN MEDEDEELING. KRAMER – Stadskanaal Meubelen – Luxe- en Huishoudelijke Artikelen

Veemarkt Leeuwarden. Vrijdag 15 Febr, 102 Stieren f 50—f 240 00 Ossen 356 vette koeien 105—„ 180 614 melk- en kalikoeien „ 90—„ 185 75 pinken „ 30—„ 75 14 vette kalveren , 20—, 60 00 graskalveren „ 00—, 00 999 nucht. kalveren „ 1.50—, 3.50 852 vette schapen , 6—, 17 56 weideschapen , 7—, 13 0 lammeren „ 0—„ 00 220 vette varkens , 25—, 85 37 magere varkens „ 15—, 40 58 kleine biggen , g—„ n 16 bokken en geiten, 79 paarden. Totale aanvoer 3478 De handel in stieren prijshoudend. Vette koeien stug. Melk- en kalfkoeien kalm. Pinken kalm. Vette kalveren flauw. Nuchtere kalveren minder. Wolvee stug. Varkens prijshoudend. Gisteren werden aan de N.V. C. geleverd: 800 runderen en 160 varkens. Noteering IV.N.C. Leeuwarden. 15 Febr. Kipeieren 20000 K.Q., 2f-3} ct. p. si. i 0.45—{0.50 p. K.G. Eendeleren 350 KG., 2J—3j ct.p.st. 35-40 ct. p. K.G. Boternoteering Leeuwarden. Commissie f 0.55 Heffing f 0.95. Publieke verkoop f 1.24—f 1.47. Zwolle, 15 Februari 1935. 130000 Eieren f o.oo—f 0.00 Boter aangeveerd 3■/. vaten, 2 ’/n vaten en 142 K.Q, Totale aan voer 151. Handelswaarde f240 Prijs per 'I, vat f 31.00—f 00.00. afwijkend f30.00, V|6 vat f 15.00 f 16.00, per K.G. f 1.60-f 1.70, Ter veemarkt waren aangevoerd: 797 runderen, 131 graskalveren, 594 nuchtere kalveren, 55 schapen, 4 lammeren, 53 vette varkens, 256 schrammen, 294 biggen. 1 geit Runder-Cenfrale 0 en 0 graskalveren. Handel: neur. versch gek. koeien en vaarzen betere soorten m. geen hoogere prijzen redelijk, mindere soorten slecht. Vette koeien ook minder, stieren redelijk, pinken kalm, kalveren redelijk,, nuchteren minder. Men besteedde voort Neur. en verschgek. f 100—175 Dito schoften f 90—150 Guste koeien f 70—140 Vaarzen t 60—120 Voorj.kalvende f 75—140 Pinkstieren f 65—125 Pinken f 70—120 Fokkalveren f 28—60 Nuchtere kalveren f 3—7 Vette koeien en ossen per K.G. f 0.40—0.51 Dito stieren , , » 0.44—0.48 Dito kalveren , , , 0.60—0.85 Dito schapen , 7—17 Dito lammeren » o—oo biggen 6-weeksche f B.oo—f 10 00 , 10-weeksche „ 10.50—13.00 drachtige varkens „ 50.00—70.00 magere varkens „ 35.00—55.00 vette varkens p. Kg. „ 0.30—0.33 Magere stieren „ 0,00—0.00 Rotterdamsche markt Rotterdam, 19 Febr. 1935. Aangevoerd i 218 paarden, 4 veulens, 0 ezels, 1014 magere runderen, 804 vette runderen, 192 vette kalveren, 2087 nuchtere kalveren, 105 graskalveren, 272 schapen of lammeren, 0 biggen, 6 varkens, 20 bokken en geiten. Prijzen p.kilo: vette koeien 51—54 c., 46—48 c. en 30—36 c.; ossen 46-48 c„ 42-44 c. en 00-40 c., stieren 44—48 c., 40—42 c. en 38— 00 c.; kalveren 75-80 c„ 60-65 c„ 45—50 c.; schapen 37—33—30 c., lammeren 39—34—30 ct. ; graskalv. 44, 38, 32 c.; nucht. slachtkalv. 20—13—00 ct.; slachtpaarden 38, 33, 29; varkens 00, 00. Prijzen per stuk van mager vee : Melkkoeien f 215, f 170 en f 120 Kalfkoeien f 220, f 175 en f 125 Stieren f 235, f 185 en f 140 Pinken f 000, f 00 en f 0q Qraskalveren f 00, fOO en fOO Vaarzen f 120, f 90 en f 70 Paarden f 225, f 145 en f 85 Slachtpaarden f 155, fll5 en fBO Hitten f 90, f 70, f 60 Veulens f 000, f 00 en f 0Q Fok nucht. kalv. f 13, f9 en f 6 Slacht,, „ f5.00, f4 en f3.50 Schapen f 16, f 12 en f8 Lammeren f 11, f 9 en f7 Biggen f0 en f0 per week f o.oo—f 0-00 De aanvoer van vette koeien en ossen was als de vorige week, handel kalm en prijzen lager. Een prima koe ging tot 58, een prima os tot 52 cent. Stieren waren aangevoerd als de vorige week, handel stug en prijzen gedrukt. Vette kalveren waren iets ruimer ter markt, kalme handel en onveranderde prijzen. Een prima kalf deed 85 tot 90 cent. Schapen en lammeren ruimer aangevoerd, handel flauw en prijzen als gisteren. De aanvoèr van nuchtere-, slacht- en fokkalveren was zeer groot, handel traag en lagere prijzen. Paarden iets ruimer aangevoerd, luie handel en prijzen als de vorige week. Kalfen melkkoeien letst ruimer, zeer kalme handel maar prijshoudend. De aanvoer van vaarzen was als de vorige week, handel kalm en prijzen onveranderd. Graskalveren lets ruimer aan-

gevoerd, handel korter met lets lagere prijzen. Door de Veehouderljcentrale werden 100 stuks vee runderen en graskalveren overjenomen. BOTER, De handel onderging Inde 3 afgeloopen week weinig of 3 geen wijziging. De aangevoerde hoeveelheden konden vlot ? geplaatst worden tegen onver) anderde prijzen, waarbij de ) kleine productie ook een factor f was. De productie heeft thans 5 wel het laagste punt bereikt, ) zoodat verwacht kan worden, ) dat inde komende weken 1 grootere aanvoeren geplaatst zullen moeten worden. KAAS. Matige handel. KLEINTJES Van I—3 regels I 0.25. Elke regel meer 8 cent. TE KOOP: 3 nw. Wipkarren, le klas houtwerk Wicherson, Steenwijk, en 1 gebr. Boerenwagen, bij A. Jansen, Smederij, Witteveen. TE KOOP: B.S.A. Motor ’3O, 5 P.K. zijklepper, electr. verlichting. Prima. Garage Poelstra, Noordelnd, Emmen. TE KOOP: groote partij “ Sneeuwklokjes, bij Jb. Govers Kz., Stompetoren (N.H.) TE KOOP: te velde en op monster goedgekeurde Zomerrogge, te velde goedgekeurde zwarte President haver en een partij Bezemrijs, bij B. Ensing te Westervelde, Norg. TE KOOP; pl.m. 4000 kg. Roggestroo in pakken, bij K. Kooistra, Oosterzand, Oldekerk. TE KOOP: 70 pak versch gedorscht Haverstroo, bij H. Westerhuis, Bonnen gem. Gieten. TE KOOP, met N.A.K. certificaat: Roode Star en Present Pootaardappelen v.d. klei. Selectiebedrijf C. Maring Gz., Saaxumhuizen, Baflo. Lid Landbouw en Maatschappij. TE KOOP: honderd pakken prima blank Gerstvoerstroo, bij J. Adams, Gasselte. TE KOOP, door de N.A.K. gekeurde Pootaardappelen, Trlumph A, Noordeling A, Albion A, Erdgold C en Roode Star C; i prijzen op aanvraag, Selectiebedrijf Th. Broekema, Tripscompagnle. i i TE KOOP: door de N.A.K. te 1 velde en op monster goedgek. J zwarte Pres. ZaaihaVer. Prijs op aanvrage. Tevens twee geslachtsrijpe V.D.L. Beeren te koop, bij H. Hogen Esch Jzn., Gasselternijveen 71 (Dr.). TE KOOP: een 5-jarige zware Vosruin Belg, of een 4-jarige Vosmerrie, geschikt voor rijpaard. Th. Broekema, Tripscompagnle. TE KOOP: een 2-jarig vosbles Merrlepaard, een derdekalfs Koe, kalvende begin Maart, en twee April kalvende Vaarzen, bij J. Frleling, Oranjedorp. TE KOOP: een 5-jar. bovenl. bruine Merrie, extra mak en eerlijk, geschikte fokmerrie, bij J. Veninga, Laude. TE KOOP: een makke 2-j. Belg. merrie (vosbles), bij K. v. Hateren, Bourtange (VI.). , TE KOOP: zware Belg. stamboekmerrie Salmona, 5 jaar oud, vosbles K 18227. V. Alban * de Fair K 1387. M. Minette de Clinge K 6692. Mak voor en bij 1 alles. Prijs f 450 vrijblijvend. 1 Bij S. Weits, Krommewijk C 16, nabij ’t Hoofdstation Stadskanaal. Zondags niet. i TE KOOP: een volbl. zw. witv. i 2-jarige Merrie v. Elf ried. H. Schiphorst J.Wz., Ruinerwold. TE KOOP: een 3-jar. Ruin, met hielbles en 3 w. sokken, mak en gewillig, met extra gang, bij P. Wolberts, N.-Barge. TE KOOP: een 6-j. gekr. Belg. merrie of dito 7-J., beide vosblessen, ook wel ruilen tegen I drachtige Belg of warmbloed st.b.merrie. Tevens te koop 30 a 35000 kg. Rogge- en Tarwebinnenstroo, bij H. J. Hamming, Annerveen L 33. i TE KOOP: een 8-jarige bovenl. | Schimmelmerrie, best werk, paard, iets kennig, bij H. J. Breemhaar, No. 32, Asserwljk . (Assen). , TE KOOP: een 6-jarige drach-1 tlge bruine Merrie, mak, kleine maat, diep en breed. Gebr. Kamping, Erm gem. Sleen.

. TE KOOP; Steeds groote voori raad nieuwe gegalv. GOLFPLATEN: 1.53 M. f 0.70, 1.83 l M. f 0.85, 2.13 M. fl; 2.44 M. i f 1.20, 2.74 M. f 1.35, 3.05 M. . f 1.50 per plaat. Breedte 82 cm., dekbreedte 78 cm. Gegalv. spijkers met looden ringen a. d. . kop V* ct. per stuk. Gebr. DE JONG, Molenstr. 42, Tel. 313, Assen. 1 H.H. Landbouwers I ' Uw adres voor het aankoopen van ’ alle soorten Bouwmaterialen, Lar.d-■ bouwkalk, Teerproducten, Ijzeri waren, Timmer- en Landbouwge. reedschap is At. BOELENS, . timmerman, NORQ. Agent der Assurantie-Mij. „De Nederlanden van 1845”. Tevens te huur: pl.m. 200 M. rails met kipkarren. Beleefd aanbevelend. Voorradig alle soorten Voederartikelen, Kunstmeststoffen, Landbouwzout en Kristal Liksteenzout. Wolf & ten Bosch N.V, Assen. N.B. Graanzakken te huur. Voor luxe-Autoverhuur en vervoer per Ziekenauto is SCHEIDEMA UW ADRES. Café en Vergunning, Westerbork. Tel. 11. Dag en nacht geopend. GROOTE OPRUIMING van alle nieuwe en als nieuw opgeknapte Dames-, Heeren- en Kinderrijwielen, prijzen beneden alle concurrentie, Handbeschermers, Beenpijpen, enz. tegen opruimingsprijs. Ziet de etalages, bij Jac. Sulter, Rijwielmagazijn „De Concurrent” Langestraat 117, Tel. 136, Winschoten, bij de brug. Levering uit voorraad: Kunstmeststoffen, Pootaardappels. Tevens worden door ons afgesloten verzekeringen tegen Brand, Ongevallen, Hagelschade, tegen alle concurrentie. H. KWAK Hz., Rhederbrug, Bellingwolde. Tel. 35. Lid v/d Nat. Bond Landb. en Maatschappij. POOTGOED NJV.K. Hellena A 35/60, Albion A en B en Triumf A 28/40 en 35/55. Bato A, vervangt Kampioen, Souvenir A, Industrie A, Present B, Jubileum B, Populair B en Monopool in div. maten. Selectie-bedrijf F. Flik Hzn., Tripscompagnle (Gron.). GEVRAAGD: Gouden Oorijzers. Hooge prijzen. Fa. G. DE WAAL, tegenover ’t Hotel Centraal Zuidlaren. TER DEKKING; zw.b. hengst Koekoek No. 438 F.P.St. en No. 291 N.S.Tg. Dekgeld f 10, veulengeld f6. Stalgeld p. merrie per dag 25 cent. Fokt veel adel en gang. D. E. Nannenga, Midwolda (O.). Marktberichten. Nog beschikbaar: (Dadelijk en Mei a.s.) EENIGE KAPITALEN op solide eerste hypotheek. J, W B3DEKER, Blijhamsterstr. 49 Winschoten. Boerenbonders. Veehouders! Wij hebben geregeld aan onze Veestalüng te koop, een groot aantal stuks hoornvee:. Zijn genegen te ruilen tegen guste, enz., 'en leveren reactie-vrij vee op verzoek. is. lEIIIE en VAt) ZAND STEENDIIK 20 – ASSEN. TELEF. 67. Afd. Roodeschool. Hedenavond spreekt DE LANGE in Café DIJK, 7 uur precies. KOMT ALLEN,

Gron. 6. Bond, Afd. Nieuwe-Pekela Dinsdag den 26 Febr. 1935, des avonds half acht, spreekt de heer DE LANGE van Ruinerwold, in ’t Hotel DE GROOT (H. Pijbes) en zullen daarbij twee Propagandastukken worden opgevoerd. Laat deze avond niet voorbijgaan. HET BESTUUR,

5 TE KOOP: 2 volbl. Stieren, geb. Nov. ’33 en April ’34. Beste ï prod. en afst. Een beste S.koe, ■ pas gekalfd, hooge prod,, en ■ een jonge volbl. Koe, kalftijd 13 Maart. T.b.c.-vrij bedrijf. A. G. Dekker, Koekange (Dr.). ' TE KOOP: een zw.b. Stamboekf stier, geb. 8 Oct. ’33. V. Kam– pioenst. Emir 11445 S. Prod. M. t 2Vz j„ 348 d. 4026 kg., 3.78 pet., 152.18 b.; V.M.: 5 j. 341 d„ 5271 kg., 4.30 pet., 226.6 b. Tevens 2 zw.b. Kalfvaarzen, kalft. Mrt. 1 en April. T.b.c.-vrije stal. Bij j H. Hoving Jz„ Kropswolde 117. , TE KOOP: een jonge Aug. kalvende Koe. Ook wel ruilen voor nleuwmelkte of aanstaande. Tevens een beste Trekhond m. kar, bij H. J. Veenhoven, Elp. TE KOOP: de enterstier Balbö 21946 F.R.S., voorl. opgen. met 170 punten. Mooi haar, geen losse vlekken. V. Gerlantjes Athleet 19060, F.R.S. 77 p. Herkeuring op Juli 1932 82 punten. Fokker Joost J. Oosterbaan, Achlum. Moeder Alida XXVI No. 71339 F.R.S. 79 p„ fokker firma Schaap, Deersum. Opbrengst 2, 3540 kg. melk, 3.45 pet., 132 kg. boter, 307 d.; 3, 4386 kg. melk, 3.67 pet., 175 kg. boter, 294 dagen. De Moeder stamt af van Jopie, Tietjes V Wodan pref. B, Roland II pref. B. De Vader is zoon van Athleet 15272 pref. A. D. A. Oostra te Weidum. TE KOOP: 2 jonge neurende Koeien, bij J. Oosting Azn., Odoornerveen. TE KOOP: 2 Vaarskalveren van goede afstamming, reactlevrije stal, bij F. Prakken Rz., Smalbroek, Beilen. TE KOOP: vier volbl. Zeugjes, VJD.L., 7 weken oud, bij S. A. Rademaker, Tinaarlo. TE KOOP GEVRAAGD; een jonge Dekbeer, V.D.L., of sterbeer, ouderdom 6 tot 10 mnd. Aanbieding met prijsopgaaf aan K. Steenbergen, Ten Arlo, Zuidwolde (Dr.) TE KOOP GEVRAAGD: een volbloed Stier van ongeveer één jaar oud. Brieven met omschrijving en naaste prijs worden Ingewacht bij Alb. Otten, Wapse (Dr.) Ite koop gevraagd; een Belgische matin, mooie zware Hond, reu, niet jonger dan 1 jaar, moet beslist vertrouwd zijn bij kinderen. Aanbiedingen met opgaaf van prijs worden ingewacht door P. A. Doornbos, Scheemda. Biedt zich aan tegen Maart of Mei: een flinke zetboer of boerenarbeider, met alle werkzaamheden bekend. Zoowel in de Veenkoloniën als op zandgrond. Ook met de machines op de hoogte. Van goede getuigschriften voorzien. Brieven en opgaaf loon worden ingewacht bij J. Hilbolllng. Nieuw Weerdinge gem. Emmen (Dr.) DIVERSEN Als ge verzekerd wilt zijn dat Uw defecte NAAIMACHINE weer goed gerepareerd wordt, wendt U zich dan tot een vertrouwd adres. Onderdeelen, onverschillig wat soort machine, zijn altijd bij ons verkrijgbaar. HENRY SLAGER, Langestraat, Winschoten. Groote voorraad Hand-, Trapen inzinkmachines, tevens nog zoo goed als nieuwe 2de hands Naaimachines. TE KOOP: Steeds buitengewoon groote voorraad prima VLAMPIJPEN voor afrastering, stalpalen, afwatering en verdere doeleinden, tegen de laagste prijzen. Gaspijpen vanaf 5—15 cent per M. Alle draadgaten worde4 er gratis in gemaakt. Gebr. DE JONG, Molenstraat, Assen. Broedseizoen 1935. Te koop: 2 Kalkoen hennen, beste broedsters. B. Mulder, Ansen gem. Ruinen.