is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 41, 16-05-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veemarkt Leeuwarden. Vrijdag 10 Mei Stieren » 60— f 215 a® Ossen Si vette koeien , 90—, 180 melk- en kalf-1.. koeien , 70—, 160 *2® Pinken , 35-, 70 C" vette kalveren , 16—, 58 ff® nucht kalveren ,2,00—, 4.00 vette schapen , 6—, 17 weideschapen , 6—, 13 tfjl lammeren , 2—, 4 vette varkens , 30— „ 85 magere varkens , 18—, 45 kleine biggen , 7—, 13 5 bokken en geiten, v paarden "tole aanvoer 6093. j minder, vette koeien ? soort vrij goed, overigens Melk-, kalf- en weideden en pinken zeer stil. Vette £weren prijshoudend, nuchtere roeren wel iets meer handel, prijzen onveranderd, v Schapen stug, lammeren lets ecr handel, varkens flauwer. 3teren werden aan de N.V.C. "feverd 63 varkens. Noteerinö N.N.C. Leeuwarden. u 10 Mei. ‘bieren 33000 K.G., IJ-2} ct.p.st. b f 0.321—f 0.371 p. K.Q. beieren 1200KQ., 2*-2J ct.p.st. 28-33 ct. p. K.Q. Leeuwarden. {J°leeHng f 0.32. Vatting f 1.10. °iieke verkoop van f I.oB—f 1.38. lO Mei 1935, b5O Eieren f 1.80—12.50 ti,a°ter aangevoerd 10 >/, vaten vaten en 194 i K.Q. j-Waïe aanvoer 337. handelswaarde f 475 tlJ.'is per •/, vat f 28.00—100.00, , lirvfnd f 27.00, »/„ vat f 13.00- •f3 Per K.G. f 1.50—f 0.00. Mqq r veemarkt waren aangevoerd: | runderen, 202 graskalveren, ' «7.auchtere kalveren, 96 schapen, ; *1 “Smeren, 76 vette varkens, ' l Hann?0111160» 409 btesen» 1 geit. Neurende versch ge- * Letva k°eien en vaarzen slecht. { Fr handel, prijzen iets &“eren slecht en goedkoop. ; minder. Gust vee kalm. J*Pen slecht. 1 t!?<irn besteedde voor: f |S **" verschgek. f 95-180 f Nte s otten f 90-150 L <ïfZPnofien f 70~ 140 *en i 7D—120 I

Zomerkalvende f 80—140 Pinkstieren f 50—100 Pinken f 45-90 Fokkalveren f 15—38 Nuchtere kalveren f -3—B Vette koelen en ossen per K.G. f 0.40-0.50 Dito stieren , , , 0.40—0.44 Dito kalveren , , , 0.50—0.80 Dito schapen , 7—17 Dito lammeren , o—oo biggen 6-weeksche f 800—f 10.00 , 10-weeksche , 10.50—14.50 1 drachtige varkens , 50.00—75.00 magere varkens , 30.00—35.00 vette varkens p. Kg. , 0.30—0.35 magere stieren » 0.00—0.00 Groningen, 14 Mei 1935. Ie soort 2e soort Kalf- en Melkk, 160-170 130-150 3e soort 90-100 le soort 2e soort Kaifvaarzen 130-150 80-100 Vroegm. koeien 130-140 90-110 Vare koeien 120-130 70-90 Stieren 36.00-38.00 28.00-30.00 p. K.Q. slachtgew. Slachtvee 38.00-40.00 32.00-34.00 3e soort 25.00-28.00 per K.Q. slachtgew. Vette Kalveren 0.40-0.44 0.34-0.36 Vette lammeren f 5-f 6. Weidelammeren f 2-f 4 Vette schapen f 16-f2O; | 12-f 15 Biggen f 8.00-13.00 (f 1.30—f 1.60 per week) Vette varkens 0.30-0.32 0.27-0.29 Zouters 31—32 Kalf- en melkvee, evenals weidevee geringer, handel zeer slecht. De prijzen bewogen zich daardoor in dalende richting. Slachtvee en stieren handel en prijzen als vorige week. Vette kalveren aan voer gering prijzen hooger. Nuchtere kalveren hooger, f 3—f 4.50 per stuk. Zware exemplaren iets meer. Wolvee handel wederom vlug. Vette en weidelammeren iets beter te plaatsen* Vette varkens aanvoer geringer, handel zeer slecht, prijzen hooger. Zouters prijshoudend, biggen hooger Groningen, 14 Mei 1935. QRAANBEURS. x, „ P- 100 K.Q. N. Roode Tarwe f o.oo 0.00 N. Witte Tarwe – o.oo 00C Nieuwe Rogge – 7.10 7.40 Wintergerst • 4.70 5.35 Zomergerst • 4.50 5.00 Zwanenhalsgerst • o.oo 0.00 N. Witte Haver- 6.30 6.75 Gele Haver- o.oo 0.00 N. Zw. Haver- 6.00 6.30 Bigotgerst – o.oo 0.00 Groene Erwten – 7.00—10.80 Paardeboonen • .o.oo 0.00 Koolzaad – o.oo 0.00 Kar wijzaad • 11.00—16.50 Geel Mosterdzaad – 00.00—00.00 N. Kanariezaad – 0.00—00.00 Lijnzaad blauwbloei – o.oo 0.00 „ witbloei – o.oo 0.00 Blauw Maanzaad – O.OO—OOXlO i

Builenl. Rogge en Gerst werden als volgt verkocht: per 100K.O. Rogge f 0.00—0.00 Voergerst – 5.00—5.40 Platte Mals • 0.00—0.00 Ronde Mals • 4.80—5.20 Rotterdamsche markt. Rotterdam, 14 Mei 1935, Aangevoerd : 262 paarden, 3 veulens, 0 ezel, 1796 magere runderen, 865 vette runderen, 174 vette kalveren, 1227 nuchtere kalveren, 138 graskalveren, 232 schapen of lammeren, 0 biggen, 2 varkens, 37 bokken en geiten. Prijzen p.kilo: vette koeien 52—00 c., 46—00 c. en 30—36 c.; ossen 48-00 c., 44—00 c. en 35—40 c„ stieren 47—00 c., 40—00 c. en 34 36 c.; kalveren 70—00 c., 60—00 c., 40—45 c.; schapen 37—33—30 c., lammeren 39—34—30 et. ; graskalv. 36, 30, 00 c.; nucht. slachtkalv. 22—18—00 ct.; slachtpaarden 42, 37, 32; varkens levend gewicht 00, 00, 00. Prijzen per stuk van mager vee; Melkkoeien f 185, f 135 en f 85 Kalfkoeien f 190, f 140 en f 90 Stieren f 225, f 175 «n I 130 Pinken f 70, f 60 en f 50 Oraskalveren f 50, f4O en f3O Vaarzen f 100, I 80 en f 60 Paarden f 230, f 150 en f 90 Slachtpaarden f 175, f 135 en f9O Hitten f 95. f 75, f 65 Veulens f 000, f 00 en f 00 Fok nucht. kalv. f 14, floen f7 Slacht „ , f6, f5 en f4 Schapen f 16, f 12 en f8 Lammeren 113, f 10 en f7 Biggen fOO en fOÖ per week f o.oo—f 0.00 De aanvoer van vette koeien en ossen was als de vorige week, kalme handel en prijzen als gisteren. Een prima koe ging tot 56 cent, een prima os tot 50 cent, De aanvoer van stieren was iets ruimer, stugge handel en onveranderde prijzen. Vette kalveren waren aangevoerd als de vorige week, handel lets williger en prijzen iets hooger dan gisteren. Een prima kalf ging tot 80 cent. De aanvoer van schapen en lammeren was korter, trage handel en prijzen als gisteren. De aanvoer van nuchtere, fok- en slachtkalveren was eveneens korter, vlugge handel en hoogere prijzen. Paarden waren ruimer aangevoerd, handel stroef en prijzen onveranderd. De aanvoer van kalf- en melkkoeien was korter, zeer kalme handel en lagere prijzen. Vaarzen en pinken waren korter aangevoerd, sleepende handel en prijzen lager. Graskalveren ■ waren eveneens korter aange- < voerd, handel stil en lagere prijzen.

KLEINTJES Van I—3 regels • 0.25. Elke regel meer S cent. TE HUUR GEVRAAGD van 1 tot 8 Juni a.s.: een Concourswagentje op gummi, door W. L. Sijbring te Grolloo. TE KOOP: een beste smalrad Boerenwagen, compleet met dek en opzet, bij G. VeendiJk, Gasteren. TE KOOP: een z.g.a.n. Melkdogkar. Te bevr. bij B. Hoving, Wagenmakerij, Stadskanaal. TE KOOP: een best Kinderled! • kant, groot model, bij W. Werners, Notarisklerk, Zuidwolde (Dr.) TE KOOP voor blll.prijs: een weinig gebruikt Eysink Motorrijwiel, 3Vs p.k. Luxe uitvoering. Leutscher, Schoolste. 146, Musselkanaal. TE KOOP: een party eiken stammen, liggende aan harden weg, voor zeer lagen prys, bij G. ten Brink, Anreep gem. Assen. TE KOOP wegens opheffing: een z.g.a.n. Mallejan, zeer geschiEl voor vervoer van zware boomen, by G. ten Brink, Anreep gem. Assen, TE KOOP; een groote party Afbraak, pannen, juffers en gebinten, geschikt voor kapschuur. R. de Jonge, Erica. TE KOOP: 133 styg mooi Dekrlet, by J. A. Nyboer, Wolfsbarge 164. Eerste en tweede soort Dekriet te koop, by W. Hammer, Klooster gem. Zwartsluis. TE KOOP: pl.m. 50 H.L. Goudgerst, natuurgewicht 71 kg., en een kleine party Bakrogge, by A. Middelkamp, Roswinkel. TE KOOP; Roggebosstroo uit huls 4 f4 per duizend pond. Alb. Veld, Havelte. TE KOOP: ongeveer 1000 pond Steoo en een Hondekar. C. Mlddelveldt, Ruinerwold. TE KOOP: pl.m. 350 HX. Robyn Eetaardappelen van prima kwaliteit, by A. G. Hesse, landbouwer te Weende by Vlagtwedde. TE KOOP: de 7-jarige bruine stamboekmerrie Rosa. bij J. Hofsteenge Gz., Taarloo gem. , Vries. * r TE KOOP: een 2-jarlge Schimi melruin, extra mak en reuzen , gangen, by M. Hoven, Langei lo gem. Norg. i TE KOOP: een 3-j. br. Merrlepaard, mak In en voor alles, zoowel alleen als in span, en 6 Ganzen en 1 Gent, by J. h. Jansen, Steenwyksmoer by Coevorden. TE KOOP: een makke 4-jarige stekelharige zwarte Merrie en een bruine Enterruin. beide volbloed, by G. Luis Rzn., Ie Exloërmond. TE KOOP: een 6-jarige zwarte Ruin, beslist mak en ook zeer geschikt voor rypaard, by H. Poelman, Nw. Weerdlnge (Dr.) TE KOOP: een 5-J. pl. br. gekr. Belg. Merrie, extra mak en uitstekend fokpaard. Aan bekenden op proef, by G. Kloos- , terhuis, Landb., Kropswolde. TE KOOP: een 4-J. Belg. Ruin, roodschimmel, beslist mak en gewillig, by St. Meyer, Landb., Bulten by Annen. TE KOOP: een best bruin Merriepaard, mak voor en by alles, 13 jaar, by J. A. Nyboer, Wolfsbarge 164. TE KOOP: een 12-jarlge zwarte Merrie, beslist mak voor en by alles; kan aan bekenden op proef geleverd worden. Brieven met betaald antwoord aan Fam. Johs. Meyeringh te Westdorp gem. Borger. TE KOOP: een kastanjebruin driejarig Merrlepaard, gekruist ras, by zonder mak en gewillig. E. Kasemir, Annen. TE KOOP: een 10-jarlge vosbles Merrie met vos merrieveulen (V. Landessohn), of een bruine 8-jarlge Merrie. Belde beslist mak. H. H. Holt, Landb. Schoonloo gem. Rolde (Dr.) TE KOOP: een extra mak 5-J. gitzwart Merrlepaard, by H. de Weerd, Café, Norg. TE KOOP: een beste driejarige Schimmelruln (gekr. Belg), beslist mak, by G. Bartelds, Bonnerveen gem. Gieten. TE KOOP: 8-J. zwarte luxe 1 Ruin. Alleen gebruikt. E. Scheper, Veenlngen, Zuidwolde (Dr)

TE KOOP: een 5-Jarige bruine Ruin, best landbouwpaard, bij A. Boerma, Nieuw-Weerdinge, Jollngsbrug. TE KOOP: een le klas 2-jarige volbloed zwarte Merrie, vader Rudolfzn., of een 2-jar. bruine Merrie, beide met besten gang, bij L. F. Ananias, Lieveren gem. Roden. TE KOOP: een 2-j. en twee 1-J. Stamboekst. met ultst. afst.- bew.; vetgeh. der M.s van 3.88 —4.51 pet. en opbr. tot over de 5500 kg. Prijs billijk. Gebr. J. en J. E. Lommers, Lankhorst bij Meppel. TE KOOP wegens familieteelt: de met 8 eerste prijzen bekr. Stamboekstler „Excellent” No. 12352, fokker de heer J. G. J. Nienhuis te Noordwolde (Gr.). O.a. bekroond op de nationale veetentoonstelling te Utrecht in Sept. 1932, fokveedag te Groningen In Oct. 1932, stierenkeuring te Vlagtwedde van den V.8.8. in April 1933, centrale stierenkeuring te Groningen in Mei 1933, tentoonstelling In Vlagtwedde Juni 1933, fokveedag te Stadskanaal in Juli *33, stierenkeuring te Vlagtwedde van den V.8.8. In April 1934, tentoonstelling te Vlagtwedde In Juni 1934. Na voorafgaand bericht te bezichtigen bij den eigenaar B. Trenning, Veele A 42. TE KOOP: een beste Stamboekstier, 1 jaar en 5 mnd. oud. Prod. M. 250 kg. boter 3.86% vet in 317 d. Prijs billijk. H. O. Hidskes, Hoofdvaartsweg 13, Assen. TE KOOP: een best ongesch. volbl. Vaarskalf van prima ouders met hooge productie, bij R. Pott, Gass.nljv.mond, TE KOOP; de voorlooplg opgenomen Stieren Bram Athleet 73 p. F.R.S. Moeder gem. vet 3.94 pet. met veel melk, en Bouke 71 p. F.R.S. Moeder gem. vet 3.88 pet. met veel melk. Vader der stieren is een met 81 p. opgenomen zoon van de pref. Leeuwarder Marius, kamploenstier Zuid-Afrlka. V.M. gem. vet 4.22 pet. De stieren hebben Ideale haarkleur. Prijzen zeer billijk. J. B, HOF, Oldeberkoop. Z. H. V. TE KOOP: de Iste klasse stamboekstier „August”, geb. 28 Mrt. 1934. V. Eelshuizer Cor 11487 3, M. Gettha 80917 S. A. verwierf op de locale k. te Noordbr. de 2e pr. en op decentrale k. te Groningen de 3e prijs. Voorl. ingeschr. met 79.7 punten. Melklijsten ter Inzage. Gebr. Hommes, Noordbroek (Gr.) TE KOOP: een volbl. zw.b. stier „Jonge Herldon”, oud 11 mnd. Ouders prima melklijsten. Prijs billijk. A. P. Lunsche, Pelze. TE KOOP: een Vaarskalf, 3 wk. oud, zonder schets, bij J, HUbolling, Nw. Weerdinge, Agent L. en M. TE KOOP: een best zwartbont Vaarskalf, 4 wk. oud, bij R, Huizing, Nijlande bij Rolde. TE KOOP: Vaarskalveren van goede productie. P. Hofstee, Wapserveen. TE KOOP: 3 Vaarskalveren. J. Brand, Veendljk, Havelte. TE KOOP: ongesehetst Vaarskalf, 6 mnd. oud, bij Jan Nlezlng, Hees, Ruinen. TE KOOP: een geslachtsrijpe Ingeschreven Deensche Beer; tevens een 2-jarlge Stamboekbeer (wegens familieteelt); dekt en bevrucht uitstekend, bij P. Baas, Dalweg, Stadskanaal. TE KOOP: een extra beste Se drachts Stamboekzeug, ingeschreven m. 82.45 p. (Deensch type), werptljd 31 Mei, bij O. Nijboer, Drouwen. TE KOOP: een drachtige Motte, wpte r lOtamr.untet 3.Me werpt. 30 Mei. A. Zantlnge, Westelnde gem. Dwingeloo. TE KOOP: een beste drachtige Motte, le worp, werpt. 24 Mei, bij H. J. Bork, Pesse. Zondags niet. TE KOOP: een drachtig Varken, 3e dracht, werpt. 23 Mei, bij M. Kemkers, Dalen (Dr.) TE KOOP: Stamboekzeug met 10 biggen, geb. 3 Mei, of drachtige jonge Zeug (volbl.). F. Mulder Cz., De Weide, bij Hoogeveen. Aangeboden: een toom beste tijdige Biggen, bij J. Kremer, Annen gem. Anlo. TE KOOP: een drachtig Varken, 15 wk. dragende, bij Wed. Hagtlng, Norg,

TE KOOP; een drachtig Varken, 15 wk. dragende, le dracht, bij 1. Hoff, Sluis 4, Vries. TE KOOP: een beste 3de dr. Mot, werpt. 25 Mei, bij J, Pronk Elp gem. Westerbork. TE KOOP: 1 dr. Deensche stamboekzeug, werpt. 31 Mei, volbl. Deensche zeugen, 5 m. oud, en volbl. V.D.L. biggen, 7 w. oud. R. Muggen, Wapserveen. TE KOOP; 2 volbloed V.D.L. drachtige Zeugen, le worp, werptijd 3 Juni. P. Hofstee, Wapserveen. TE KOOP: een drachtig Varken, 3e worp, bij J. Mulder Az., Alteveer bij Hoogeveen. TE KOOP: een volbloed jonge Deensche Beer van beste afstamming, bij H. de Vries, Ansen gem. Ruinen. TE KOOP: een jonge Legerhond, onbeleerd, bij E. Haaijer Zijstukken C 15, Stadskanaal. TE KOOP GEVRAAGD: 5 & 6000 V» kg. frisch Haverstroo (pakken). Prijsopg. franco levering. H. v. Zeeburgh, Hees gem. Ruinen. TE KOOP GEVRAAGD: een makke beleerde zware bovenlandsche of Belgische Twenter. Brieven met prijs, kleur enz. franco aan L. Santing, Landb., Valthermond No. 37. GEVRAAGD; een mak Landbouwpaard van 3 tot sjaar, bij voorkeur Belg. Aanb. m. uiterste prijs aan K. Tonkens, Odoornerveen, Schoonoord. TE KOOP GEVRAAGD: een mak 3—5-jarig Oldenburger Merriepaard. Kleur en prijsopgave gewenscht door B. Bloots, Eexterveen. TE KOOP GEVRAAGD: een goed Werkpaard, mak bij den weg. Aanb. met opgaaf van prijs, bij H. Noordhuis, Oldenhave gem. Ruinen. . i. TE KOOP GEVRAAGD: twee Vaarskalveren met schets, bij voorkeur volbloed. W. Barels. de Punt, Vries. TE KOOP GEVRAAGD: een zware Llthauer of klein paardje. Aanb. met omschr. worden Ingewacht door B. Vrugt, landb., Annerweg, Zuidlaren. TE KOOP GEVRAAGD: ,een platte Merrie, die beslist mak en gewillig is; mag ook wel drachtig zijn of met veulen, niet boven 9 Jaar. Br. fr. met pr., geen luxe, en omschr. aan G. Douwes, Steenbergen gem. Roden. TB KOOP GEVRAAGD: een mak Werkpaard van 3 tot 6 jaar, liefst merrie. Aanb. met naaste prijs aan O. v.d. Heide Roderesch gem. Roden. ROGGE (le kwal.) te koop gevraagd. Rullen tegen kunstmest of fourage. Wolf & Ten Bosch N.V., Assen. WEIDE GEVRAAGD voor een 3-jar. Belg, door A. Haaijer, Hoorn, Wedde. GEVRAAGD voor direct: een flinke Knecht, goed kunnende melken, door J. R. Schuiling, Landb., Annen. diversen" Als ge verzekerd wilt zijn dat Uw defecte NAAIMACHINE weer goed gerepareerd wordt, wendt U zich dan tot een vertrouwd adres. Onderdeden, onverschillig wat soort machine, zijn altijd bij ons verkrijgbaar. HENRY SLAQRR, Langstraat, Winschoten. Qroote voorraad Hand-, Trapen inzinkmacbines, tevens nog zoo goed als nieuwe 2de hands Naaimachines. H.H. Paarde- en Veehouders, gebruikt ons voerbrood, rogge, maïs, boonen, 22 cent 8 pond! Electr. Bakkerij A. Groen, Beerta. Nelis Schoemaker Bezorgt u alle soorten Werkmanskledlng aan huls. Steenwijk 248. H.H. LANDB., verzekert uwe gewassen tegen Hagelschade bij de Onderlinge van 1884, gevestigd te Deventer, bij Anne Kasemir, Annen. 1000 witte enveloppen bedrukt f 3.—; 500 f 1.80. Vraagt monster. Drukkerij Jan Okken, Wlldervank. Lid Gr.8.8. en L. en M, Nelis Schoemaker Bezorgt ook Rubberlaarzen en Regenkleding. Steenwijk 248,

Voor luxe-Autoverhuur ert vervoer per Ziekenauto Is scheidema uw adres. Café en Vergunning, Westerbork. Tel. 11. Dag en nacht geopend. — Zware Vlasdokken, 12 gld. per duizend, franco aan huis 13 gld., bij H. Bult Mz„ Wagenborgen. TE KOOP: 2-dags Kuikens, W. L., 15 gulden per 100. A. Baving, Schuillngsoord, Zuidlaren. m Het Rijwielhuis Ben. Weslerdlep Tel. 83 – Veendem GROOTE VOORRAAD Rijwielen en Onderdeelen. RIJWIELEN vanaf f 20. Het Rijwielhuis VEENDAM. —i mm ■g 111 i .1 i. i .. i – i ie —l ■ l,ai Doorten’s Brei inrichting is thans gevestigd: Dalen» Bente 163. •J- V flil.v.-li.V-a Advertentiën,] L. TIJMES K. TlJMES—Meijer geven aan alle Bondsvrlendeti kennis van de geboorte van hun dochter GRIETJE. Loon gem. Assen, 9 Mei 1639. – ' , – VERKOOPEN VERHUREN van VASTE GOEDEREN HYPOTHEKEN BOEKHOUDINGEN BELASTINGZAKEN ADVIEZEN. Kantoor van J. W. BÖDEKER, Makelaar en Accountant, Blijhamsterstraat 49, Winschoten. Stamboek voor het Nederl. Trekpaard. Opname voor Stamboek zal plaats hebben op den 21 en 22 Mei a.8., en wei op de volgende plaatsens den 21 Met, ’s morgens 9 uur bij het Hotel SANDERS te Assen; 10 uur Café DEe VEENHOOP” te Smiide; 11 uur Café WOLTHUIS, Stationskoffiehuis te Bellen; 12 uur Café HOMAN te Hoogeveen; 2 uur Café DE BOER te Dalen; 3f uur Café VAN DALEN te Eraraen en 3 uur Café ASKES te Zweelo; den 22 Mei, 9 uur Café PIEST te Rolde; 1') uur Café PÜLLINO fe Borgei ; 11 uur Café VORENKAMP tu Gieten en 12 uur Café LUTGEPS te Vries. Een ieder, die een paard voor i o keuring aanbiedt, die zorge er vo c het bewijs van afstamming med; te brengen. Tevens is op de keuringsplaatsen gelegenheid Ud der Vereeniging te worden. Namens het Bestuur, K. LUTGERS, Secr. Coöp. Zuivelfabriek en Korenmalerj ROLDE. Algemeene ledenvergadering op Zaterdag 18 Mei ’s avonds 7f uur in 't Café KUIPER te Rolde, Agenda» 1. Opening. 2. Notulen. 3. Jaarverslag. 4. Verslag Accountant en de Commissie van Toezicht. 5. Verkiezing 1 lid van het bestuur aftr. W. Beyering, Eldersloo, herkiesbaar. 6. Verkiezing 1 lid van de Commissie van Toezicht, aftr. H, Hollander, Anderen, herkiesbaar. 7. Rondvraag en sluiting. HET BESTUUR. De Balans, Verlies- en Winstrekening ligt vanaf heden ter inzage inde fabriek.

INGEZONDEN MEDEDEEUNCL

del betaalde in feite niet meer dan 60 ft. De Regeering-Flandln heeft ten slotte het nuttelooze van hare pogingen Ingezien en den handel in tarwe vrij verklaard. Het gevolg hiervan is geweest, dat de tarweprijs licht gestegen is en nu schommelt tusschen 66—75 fr. volgens streek en kwaliteit. Intusschen blijven de boeren en hun vereenlgingen zich heftig roeren! Zoo hebben zij bij wijze van protest zich ineen 100-tal gemeenten onthouden van deel te. nemen aan de gemeenteverkiezingen en werden tegen Ipm leider heer Dorgéres vervolgingen ingespannen wegens ophitsing tot onlusten. De Zomertijd. Voor enkele dagen werden wederom onze klokken een uur vooruit gezet terwille van hen, die niet in bedrijven werkzaam zijn, die met de natuur in dagelijksche aanraking komen. Toen we hieraan dachten, schoot ons onwillekeurig het volgende gedichtje van Anonymus te binnen: Wat Is de stedeling Toch een onnooz’le guit; Als hij meer daglicht wil Moet eerst de klok vooruit 1 INGEZCMDEN MEDEDEELING. L. I. FLIER BEHANQERII – STOFFEERDER!! COMPLETE WONING-INRICHTINQ EMMEN Tel. No. 165 —Wilhelminastraal 11. Vakkundig. Betrouwbaar adres. Werft abonné’s op dit, ook Uw blad.

Welke prijs wenst ü te besteden? Keren (ostumes ieder model keurig passend f 19.00 – 25 00 – 29.50 Ook in goedkopere soorten | brengen we een ' mooie sortering f 9.75 – 12 75 – 16.50 f De betere Costumes evengoed verwerkt en veel mooier modellen dan goedkoop maatwerk i f 3100 – 35.00 • 39.00 – 44,00 Sport (ostumes j mooie Engelse fanfasiestoffen { met lange broek en plusfour f 12.50 tot 35.00 \ STADSKANAAL. De zaak voor allen 1 – Bloempjes. De crlsis-kruiwagen. Op 26 Maart vroeg het Kamerlid Amellnk baar de juistheid van den Inhoud vaneen brief van den Directeur der Gem. Arbeidsbeurs te ’s-Gravenhage, waarin deze te kenben geeft, dat een crisis-baantje afhankelijk b van voorspraak en protectie. Op 27 April antwoordt de Minister, dat "lerop nog geen antwoord kan worden gegeven, aangezien het overleg met zijn ambtlenoot nog niet is afgeloopen! Onbegrijpelijk! De misnoegdheid der boeren in Frankrijk. Bet Vlaamsche landbouwblad De Korenbloem schrijft: De Fransche landbouwbladen behelzen Jeze laatste tijden talrijke en bittere klach**o over de landbouwpolitiek der Regeering. Ook in Frankrijk begint de crisis te nijben en de maatregelen der Regeering zijn biet altijd welkom. Zooals hier vroeger werd Negedeeld heeft de Regeering gedurende bogen tijd den tarweprijs gehouden op 113 frank, maar sedert 1934 was de ♦estand zoo, dat practlsoh geen graan tebedoelden prijs werd verkocht; de han-