is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 14, 31-10-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J3l Oct. 1935. 4e jaargang. LANDBOUW EH MAATSCHAPPIJ. No. 14. Tweede Blad.

Het Plancongres van S.D.A.P. en N.V.V. Na uitnoodiging, hebben we dit congres bijgewoond. De algemeen® indruk is wel, dat wk inde gelederen van de SJD.AP. steeds eer het gevoel tot ontwaking komt, dat rbeid een zegen is. Hoevaak boorden wij: “7 isl ons niet begonnen om werk maar om ?,ƒ, doch thans hooren wij steeds meer en ander: ik wil weten, waarvoor ik leef, ik wil werken, zoowel lichamelijk als geestelijk. Als 2°odanig kon men deze bijeenkomst dan ook Banvoelen, wat nog verhoogd werd door de uitbeeldingen voor het Plan van den Arbeid. Niet het gevoel van den wil tot arbeid kwam ®°k tot uiting de noodzaak tot arbeid voor *Je instandhouding van het Nederlandsehe volk, dus niet meer uitsluitend potverteren van waarden, vergaard door onze voorgeslachten, doch zélf ook werken aan de gemeenschap ®n aan de gemeenschapswaarden, die nu en n de toekomst noodig zijn voor de bewoners yan ons land. Dus niet meerde ideeën van de Internationale en den vrijhandel, doch meer ot gebondene en de belangen vaneen volks■nnssa, dus in groote lijnen de bescherming an lands- en volksbelangen, zooals wij het n de Boerenbonden steeds trachten naar vofn te brengen en voor welker bescherming ’eJgenlijk de heer Smid zijn heele leven gebeden heeft. , D& inleidingen, gehouden door de heeren wl H. Vos, W. Drees en Dr. Th. v. daerden, kunnen wij gerust in hoofdlijnen •verschrijven. üe heer Vos heeft waardeering voor dele-ans'Werkende kracht van het bedrijfsleven, adt de landsgrenzen geen schande, doch s wel gewenscbt, doch vindt het wel eén etiande, dat wij 4 werkloozen hebben op Bzelfde hoeveelheid menschee, waar België 1 aar 2 en Zweden en Denemarken maar 1 ©ft. Na ordening wil hij met andere geor-2,e,tlde landen behoorlijke ruilingen tot stand en te brengen, wat veelal kan in het belang 2on beide landsgroepen, hetzelfde wat wij in ba toonaarden hebben naar voren gejje Cat- Eén opmerking over de rede van den st_ r N°g is, l£jat hij als groote volksbelangen lanrih bandei> verkeer en industrie noemde; sch °Uw dus zeker niet als fundament be- n°uwde van het geheele economische raderwerk. Be' prachtige rede van den heer Drees kan ver bet algemeen onze goedkeuring eveneens ,"eg dragen. Al kunnen wij zijn koopkracht-Bsorie niet onderschrijven, hij is vooronder van geordenden ruilhandel. Het zou °P ziin; P'l3ats zijn, zoo iemand srv>,Cn en overtuigen dat de ruilhandel tua- en landbouw- en stadsvoortbrengselen we! tnt te'. was en juist aanleiding gai? Wo 0rm*n^e’ri^e koopkracht. Zijn krachtig 'vloe' °Ver SltiUig'g©nide en weder terug-' prodlende Napitalen, over de mogelijkheidl van volk^eeren’ wflt thans andere buitenlandsche kompnr°&p&n voor ons doen, was zeker vol£le ln »nze lijn. Sfihepf •‘"^vaa Dr-.v- d- Weerden bracht ons re» r mp °rdening&gedachte, wel nationale geiing, doch daarnaasit zooveel mogelijk’ PBrticuliere vrijheid en ontwikkeling van affie krachten; alleen regeling de individueele belangen strijdig zijn ?6t het algemeen belang. Weg dus de tot tUS|Ver geldende sociale marxistische gêd'ach-Jjn' van klassestrijd en goederen, aan de ge- ee®schap. Wel eigenaardig, dat de S.D.A.P. tJWijke redevoeringen thans duldt en zelfs WpralC^t- Dat pier alot meeningen als de juiste <j0 en verdedtgd> die reeds 15 jaar geleiden We,rH °nzen beer Smid in zijax geschriften vn!, etl vastgelegd, stemde tot tevredlenhèld °r onze ideeën. Het wordt thans voorgesteld als nieuw door do rrnannen van de S.D.A.P. en iets eerder de' N.5.8., terwijl ook andere politieke * Dapetl zeggen: och, dat wilden wij immers Van reeds' tang. tiet is dus het omgekeerde a wat we hoorden in het najaar van 1918. pla ' beE‘Prekin&en van onderdeeien van het on.aard°°'r den heer v' Braarnbeek, plaatsten Eo„- ,,ll'eat meer in bet verouderde zuiverder .dlistjsche kamp, terwijl de heer Kupers Btonrf1" meer °P den bodem dier werkelijkheid t6v(. met zijn ordening in het bouw- en W'01 Pian over den landbouw door dten. land- v. d. Sluis, was voor ons een ilei°6 teleurstelling. Wat het afgeven en 5 Boeren van de Boerenbonden en den heer 2j.ld metdit plante maken had, is onbegrijpelijk, vergelijking van het konljne- an paar- Jfescb was wel aardig voor een lachsalvo, ((j ab gaf tevens aan, op welk een laag peil spreker stond. Zijn becriliseeren van. en inkrimping, was geheel in met zijn afkeer om meer te pro!***« dan noodig was voor de eigen, jjjj Plking of wat wij met voordeel kunnen, dan°i-ren' De beer v' d- Sluis heeft niet aan boü bJ've gevoeld, hoe onberekenbaar de land'- Voo,rtbren'gseien veelal kunnen zijn. Ook S^1: hij nooit begrepen, dat de heer bJ'd reeds tientallen van jaren i's *ep, dat er ordening moest komen tlj6 aet bedrijfsleven en dat mén met tfa ord enin g moest beginnen in flajß landbouw. Hij zag ook zeer juist ordening kunnen scheppen door proïie]-),eri’ di© wij voor onze bevolking noodig 2°od&n’ °P een behoorliilk prijspeil te houden, het de productie niet wordt verwaarloosd; PlaafVordt :noS erger, als er producten voor inde genomen kunnen worden, waardoor wij blijven van het buitenland. De W Smict wil daarvoor den vrijen invoer be- dus een ordening, opdat ons land1- v°0j hßdrijfsleven niet vernietigd worde. Hij wi omen, dat het Nederiandsche volk de 6 bespaard blijft, die er ontstaat voor geheele volk, als die vernietiging maar j) genoeg is gevorderd. & ,h6^r v' d’ Sluis‘ dsn moedi beefft om ab d& heer Smid en levens de Boe-Voq.j. als kinderlijke, naïeve gelukkigen eons.ü fln’, die zicb tevens niet om de V°or^tl6nHbekrmeren en d°m.mer werden Bppsfvinitif- ude musscben> teekent wel de tioch ,i kklebeid van den heer v.d. Sluis- geSf,t het ?ns te denken, dat dé ?D-A,p Pn“ uvr de geiederen van de t-inandj dteh& N-V’J' baharligd worden door aie als oud-onderwijzer geheel hui-

ten het bedrijfsleven en zeker buiten den landbouw staat en toch in zulk een groote groep als landbouwspecialist zioh kan doen gelden. Waar vele problemen met de grootste ernst waren bestudeerd en voorgedragen, stemde het zooveel ontmoedigender, dat van de landbouwproblemen een lachpartij werd gemaakt en naar het schijnt, in liet geheel niet was bedacht, hoeveel werkloosheid zou worden opgeheven, als de landbouw meer rendabel gemaakt wordt. Tevens scheen de koopkracht van den landbouw en het platteland, niet mee te tellen in het landelijk raderwerk. Dat Landbouw en Mij. was uitgenoodigd en de afgevaardigden door den heer Kupers het welkom was toegeroepen, was blijkbaar voorden heer v.d. Sluis geen beletsel, om de genoodigden op een laaghartige wijze belachelijk te maken. Dit klemde temeer, omdat eenige gedachten wisseling bij voorbaat was uitgesloten, hetgeen teekenend is voor de tactiek van den landbouwspeciaiist van de S.D.AP. K. De nieuwe Pachtwet. Hef voorloopig verslag van de Tweede Kamer. Ineen zeer uitvoerig voorloopig verslag heeft de Tweede Kamer het voor en tegen van de voorgestelde nieuwe regeling van de pacht behandeld. Er zijn, zooals te verwachten was, voor- en tegenstanders. Hoeveel dat er zijn van ieder, valt moeilijk uiteen dergelijk verslag te coneludeeren. Ongetwijfeld zijn er onder de voorstanders vele die het ter wille van bepaalde leuzen zijn, terwijl er zacht onder de tegenstanders zullen bevinden die, hoewel’ voorstander vaneen nieuwe pachtwet zijnde, tegen het ontwerp bezwaren hebben, welke bij openbare behandeling misschien kunnen worden ondervangen. Het wetsontwerp komt naar het inzicht van verscheidene leden goeddeels tegemoet aan de voornaamste bezwaren, welke tegen den thans bestaanden toestand kunnen worden ingébracht. Echter werd er op gewezen, dat de werking van al dé vóorgestelde en juist geachte voorschriften geheel afhangt van de wijze, waarop zij door dein te stellen pachtkamers zuilen worden toegepast. Hét zal dus zaak zijn, de uitvoering der wet te leggen in handen van mannen, die groote kennis van zaken weten te paren aan een even grooten zin voor recht èn billijkheid. Verscheidene andere leden erkenden wel is waar, dat hot ontwerp verschillende bepalingen bevat, die, vergeleken met de bestaande wettelijke regeling van de pacht, verbeteringen zijn, maar toch hadden zij tegen sommige bepalingen ernstige bedenkingen. Voornamelijk richtten hun bezwaren zich tegen de bevoegdheid van den rechter tot het ingrijpen in nieuw gesloten pachtovereenkomsten, tegen de toepasselijkheid van de nieuwe regeling met al haar ingrijpende bepalingen op alle pachtovereenkomsten, behoudens enkele weinig beteekenende uitzonderingen, en tegen den onbeperkten tijdsduur. Gevraagd werd ook naar nader.bewijs van de noodzakelijkheid vaneen zoo diep ingrijpen inde pachtverhoudingen als thans wordt voorgesteld: men wil van de regeering cijfers hebben omtrent de hoogte der pachtsommen, den omvang, waarin ~buitensporige” verplichtingen aan pachters worden opgelegd, de frequentie van onredelijke opzeggingen e.d. „Enkele leden achtten het thans niet het juiste tijdstip voor de indiening van dit wetsontwerp, dat immers geen crisismaatregel is èn toch het stempel van de crisis draagt, terwijl een aantal andere leden betoogde, dat de verpachters in verschillende opzichten bij de pachters worden achtergesteld, en dat deze achterstelling leidt tot een aantasting van de juiste rechtsbeginselen, waarmede zij zich niet konden vereenigèn. Enkele leden vreesdèn, dat hét ontwerp tot gevolg tal hebben, dat de lande! génaren. zullen gaan zoeken naar wégen om een rechtstoestand in het leven te roepen, die practisch met een pachtverhouding overeenkomt, zonder dat deze wet daarop Van toepassing is, en dat mén er anderszijds meer en meer toe zal overgaan zelf de exploitatie vaneen boerderij voort te zetten, hetzij zetbperên op arbeidscontract aan te stelien. Zij vreesden ook een vervanging van pachters door zwaarbelaste „hypotheekboerén”, een daling van dégrondwaarde en een in gevaar brengen van het landbouwcrediet. „Span den boog niet te strak”, waarschuwden zij de regeering met klem. _ De voorgestelde regeling van het continuatie recht werd eéi'arzijds ernstig bestreden, anderzijds warm tóégêjuiclit. Da voorstanders achtten vooral dé zekerheid, die de pachter ér door krijgt, van véél belang, al vond men wei den termijn Van tien jaar wat te lang, acht jaar b.v. zou heler zijn. Verschillende tégens.anders dezer regeling wenschten daarvoor inde plaats een. door den verpachter bij onrechtmatige opzagé,, te betalen recht van schadevergoeding. De regeling der vergoeding vandoor den pachter aangebrachte verbeteringen stuitte niet op ernstig bezwaar, daarentegen wei dé voorgestelde bevoegdheid van den rechter in te grijpen in alle zoo juist tot stand gekomen pachtovereenkomsten. Dat ging verscheiden leden op practische en juridische gronden véél te ver. In verband daarmede werd het idiea geopperd; laat dén maximum-pachlprijs door een onpartijdig lichaam vaststellen voor de verpachting, dan weet ieder, waar hij zich aan te houden heeft. Met de instelling en samenstelling van de pachtkamars bleek men zich in meerderheid wel te kunnen véreenigen, slechts werd met klem gepleit voor h-et mogelijk maken van hooger beroep op de beslissingen der pachtkamers. Bij de bespreking der artikelen werden nog velerlei bezwaren en wenschen te berde gebracht. Wellicht zal de regeering met enkele daarvan rekening houden. INGEZONDEN MEDEDEELING. E. WIJNKOLDS – Emmen Fijne Dames- en Heeren-Maatkleeding. j Groote voorraad stoffen. Beleefd aanbevelend.

Het doel, dat middelen heiliger In het orgaan vaifWen M. van 18 Oct. komt een afschrift voor van het antwoord dat ik aan de redactie van „Ons Platteland” zond in verband met Vragen, die ze mij gesteld had over hetgeeii ik aan haar adres te Rolde gezegd heb. 'f ■■ ■ De redactie van „G,p.« vroeg me om waar te maken, dat zij zulk een meesterschap bereikt had in het bedenken van smaadredenen en scheldwoorden ten opzichte van ons rechtzinnigen, voor zoover weden moed hebben in organisatorisch opzicht een anderen weg te gaan, dan de heer v.d. Heuvel ons gelieft voor te schrijven. Ik kreeg zelfs de vriendelijke beschikking over plaatsruimte in „Ons Platteland”.-Zelfs ging de redactie zoo ver te verzekeren, dat ze mij haar verontschuldiging zou aanbieden, als ik kon aantoonen waar ze mij persoonlijk gekrenkt had. Ik heb daar gretig gebruik van gemaakt. Blij een kans te hebben; de lezers van „0.P.” eens te kunnen aantoonen in hun eigen blad, welke onwaardigé praktijken de redactie er op na houdt, om de eigen menschen te doordringen van de „dwalingen van lieden als de heer Weitkamp, v.d. Ley e.a.”. Ik heb aangetoond, dat men mij gehoond heeft met „de witte das”, omdat ik in het Geld. Landb.blad mijn christelijke levensvisie ten opzichte van ons landbouworganisatieleven in enkele artikelen uiteen had gezet. Men vergeleek me met een Jood enz. Enfin, de lezers van L. en M. hebben dè motiveering van mijn beschuldiging in hun blad van 18 Oct. kunnen lezen. Met spanning keek ik uit hoe „Ons Platteland” hierop zou reageeren. Het blad ium 23 Oct. geeft het antwoord. Men heeft mijn motiveering niet aan de lezers durven voorleggen. Geen woord ervan. Wat men wel doet is een verdraaide voorstelling geven van wat ik schrijf, en me een kwasl vrome kapitteling geven, dat ik te Rolde voor het „meerendeel vrijzinnige” boeren zoo over mijn medebelijders durfde spreken. De redactie van „Ons Platteland” vreest blijkbaar het oordeel van haar eigén lezers over haar strijdtaktiek. Wanneer het waar is, dat ik veel schrijf wat met de zaak niets te maken heeft, dan had de heer v.d. Heuvel dit met glorie kunnen opnemen. Dan had hij gemakkelijk spel gehad, en kunnen aantoonen, dat ik te Rolde op lichtvaardige gronden hem beschuldigd had een meester te zijn in het bedenken van „scheld- en smaadredenen” Maarde waarheid durft hij zijn lezers niet voor te zetten. Daarom worden ze verder verleugend. Daarom moeten ze veilig binnen de omheining blijven dj© hij voor hen gebouwd heeft. Dan kan dit spel lustig voortgaan. Tot bevestiging van het Christelijk beginsel, ’tls vreeselijk! steeg. \ G. v.d. LEY. Resultaten van propaganda in nieuwe gebieden* Uit Gelderland, Inde voorgaande week trad de heer De Lange als spreker op in Winterswijk, Varsseveld en Dinxp © r 1 o. Deze 3 avonden zijn uitstekend geslaagd. Was het bezoek in Varsseveld niet zoo groot, te Dinxperlo en Winterswijk was dit buitengewoon goed. Te Winterswijk waren ook de dames go-ed vertegenwoordigd. Dat is «on goed toeken. Bij het begin van elke lezing werd een welkomstlied gezongen door twee dames en heeren, terwijl inde pauze ©en tableau werd opgevoerd dat bijzonder inden smaak viel. De rede van den spreker viel ook bijzonder in den smaak, getuige het herhaalde ©n krachtige applaus. Verscheidene nieuwe leden werden geboekt. Met het oog daarop zou ik de leden te Varsseveid en Dinxperlo willen adviseeren spoedig een eigen aidbaling op te richten en een bestuur te kiezen. Daardoor kan intensiever gewerkt worden. In dezelfde week vond te D-oetinchem een dergelijke vergadering plaats. Wederom pnot den heer De Lange als spreker. Een zeer goed bezette zaal luisterde met gespannen aandacht. Het resultaat was dat verscheidene nieuwe medestrijders konden worden geboekt, zoadat een afdee'ing werd opgericht. Zoo gaan wé thans in Gélderland inde goede richting. Verschillende nieuwe connecties worden aangeknoopt, zoodat de komende Wintermaanden het ledental in onze provincie ongetwijfeld krachtig zal doen stijgen. Geldêrsche leden laten wij zooveel in óns vermogen is met de daad aan die uitbreiding medewerken. Het groote Gelderland moet ook in onzen Nationalen Bond 'iot eender, krachtigste provinciale afdeelirigen uitgroeien. Dat moet en dat kan. Daarom; allen de handen uit de mouwen en aangepakt. De Seèr.. Uit Zeeland. ■9 3' Op Zaterdag 26 Oct. }.l. organiseerde het bestuur van de afdeeiing Zuid-Beveiand een propaganda-vergadering ,te Zierikzee. Als sprekers traden op de hesren Welleman en De Lange. De eerste spr. besprak- doel ©n streven van onze beweging, de klemtoon leggend op de politieke taak van het platteland, terwijl dé heer De Lange het door ons voorgestane systeem uiteenzette. Hij r wees daarbij- met nadruk op het feit dat, hoewel belangrijk, dit toch maar een onderdeel vormt van onze taak. De hoofdzaak is. en blijft onze maatschappijbeschouwing wglke door spr. ineen met overtuiging red© verdedigd werd. Nadat nog eenige vragen warén gesteld en beantwoord werd de vergadering met inschrijving van enkele nieuwe leden besloten. Uit Noord-Holland. J JSiO Voor enkele dagenssprak voor een uitstekend bezette zaal de heer De Lange

te Neck. Zijn mèt gloed uitgèsproikèi rede werd beantwoord met eèn dave rend applaus. Eén groot aantal aamwe zigen gaf zich als lid én abonné op. Di afdèeling Wijde Wormer kon wor den opgericht. Wie volgt? * * * De lezer moge uit het bovenstaande concludeeren, dat onze propagandama cliine reeds weer op volle toeren werk en dat het resultaat best is. Vóór 1 Nov. reeds 5 nieuwe afdéelingén, dat belooft wat inde komende maanden. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Voor solide en smaakvolle Meubelen en Tapijten „HET WOONHUIS’’ Dlr. K. H. SMIT Marktstraat 9 ASSEN. Assen roept weer! Zaterdag 9 Nov. vindt dé najaarsvér gadchng plaats van dén Drentschen Boe renbond. Deze najaarsvergadering zal ir het teèkea staan van protest. Protest te gen dé nog steeds knellende banden var ver döorgevoérde réglementeering en con trólé, die nochtans dén boerenstand bi lange na niet aan een loonend bedriji hebben geholpen. Wekenlang komt er aandrang uit de afdeel in gen om zich daarover tè uiten Het is iéts wat dag in dag uit inde gesprekken van de boeren valt op te merken. Mén wil verlost worden van de ver doorgèvoerde crisisambtenarij, omdat Slèeds meerderen beseffen, dat het door Landbouw en Maatschappij verdedigde systeem zulks mogélijk maakt en den boer daarenboven betere resultaten kan géven. Men wil zich uitsproken. Welnu, onze najaarsvergadering geeft ' daarvoor gelegenheid. De namiddag van 9 Nov. zal aan de bespreking van de crisismaatregelen en hun rèsultaten gewijd zijn. Dit onderwerp zal worden ingeleid dooreen drietal boeren, resp. uït het akkerbouw- en gemengd bedrijf en uit de kleine zahdbedrijvèh. We twijfelen niet of ieder hoekje van dè zalen van Bellevue zal gevuld zijn met bezoekers. 9 Nov. zal weer een vergadering worden in het teekeu van den ernst, In hel besef, dat de toestand op het platteland niet verbeterd, maar dat velen mei slèeds moeilijken financieele omstandigheden hebben te kampen. léder strijdende Drentsche boerenbonder zal deze samenkomst willen bijwonen. We twijfelen daar niet aan. Mogen de besprekingen weergeven wat er leeft in het Drentschê hart. Assen roept allen weer tot zich. Assen zal niet tevergeefs roepen. We weten het. ♦ ♦ ♦ Inden voormiddag zal de behandeling van het provinciaal reglement plaats vinden , – Te ongeveer 1 uur zal de protestvèrgadering een aanvang nemen. DE sece;.

Een lied vaneen boer. of: Wij leefden vrij....! Wij leefden vrij, wij leefden blij, Op Neerland’s dierb’ren grond, Nu heeft de vrijheid afgedaan, De blijheid werd een wanhoopstraan.... De dierb’rè grond..., geeft geen bestaan. Vertwijf’ling heerscht in ’t rond. Toen in ons goede Nederland, Het crisisspook verscheen, De prijs van ’t kostelijk product, Van Hollands bodem werd gedrukt. Ging onder zorgde boer gebukt; Hij stond zoo héél alleen. Toén nam Regeering een besluit: Centrales bij de vleet; Van varkens, zuivel, wat niet al; En wetten voor haast elk geval, (De boeren vinden ’t meer dan mal), Waar men geen weg in weet. En ambtenaren zonder tal, Zij vinden een bestaan; Zij brengen alles op papier, Ons graan, de vruchten, koe en stier; Maar ’t geeft de boeren geen plezier, ’t Brengt maar tekorten aan! Millióenen kreeg de fabrikant, Van Bacon, ’t was een snaak! „Contracten maken”, zei de man: „Wel, als het niet met and’ren kan, ’t Voordeeligst is het, dat ik dan, Er met mezelf een maak.” De margarine-industrie, Wint nóg millióenen buit; Van copra en van walvischtraan, Mengt zij een vettig smeersel aan, En onzé boter heeft gedaan. Gaat voor een krats er uit. Wij leefden vrij, wij leefden blij, Op Neerland’s dierb’ren grond, Nu heeft de vrijheid afgedaan, De blijheid werd een wanhoopstraan.... De dierb’re grond geeft geen bestaan, Vertwijf’ling heerscht in ’trond. Tóch is de landbouw ’t fundament, Van heel de Maatschappij, Is Voor den boer ’t bestaan kanot, Dan deelt heel ’t platteland dat lot, En spoedig wordt dan vast het slot: Heel Neêrland lijdt erbij! Komt boeren van heel Nederland, Werkt niet meer elk alléén; ’t Zij Katholiek of Protestant, Of gij verpachter zijt van ’t land, Of lid zijt van den pachtersstand, Sluit allen U aanéén! Gij, alle boeren, groot en klein, ’tZij heereboer of knecht, Gij móogt niet mopp’ren op Uw staat, Zoolang gijzelf niet, steeds paraat, Voor ’t boerenwelzijn vaardig staat, En eischt: der boeren recht!!! Tezamen vormen wij een macht, Waarmee men reek’ning houdt, Dan zal de man der politiek, En met hem ook het stadspubliek, Den boer waardeeren, die, nü ziek, Dan op zijn Bond vertrouwt. Zijt gij te lauw om mee te gaan, In onzen Boerenbond, Klaag dan niet over Uw bestaan, De burger ziet U smalend aan WIJ zullen moedig voorwaarts gaan, Naar één „AGRARISCH FRONT”!!! Woold. J. h. ' DAMKOT.

Friesche Agrarische Bond, Algemeene vergadering. De jaarlijksche algemeene ledenvergadering zal, gelijk reeds eerder is gemeld, plaats vinden op Vrijdag 15 Nov., ’s morgens 10.30 in de Harmonie te Leeuwarden. Na afdoening van de gewone huishoudelijke zaken zal de Ineer G. J. Ruiter een inleiding houden over; „Actualiteiten voor het platte 1 a n d”. De actie tegen de melksteunbeperking met. de actie voor de margarinebeperking zal de inleiding vormen. Daarna zal de heer G. v.d. Ley, redacteur van het Geldersch Landbouwblad te Da Steeg een inleiding houden met als onderwerp; „Niet om brood alleen..." De heer v.d. Ley heeft op onzen eerstelt Jeugdlanddag te Rolde een met diepe overtuiging uitgesproken, kern achtige en leerzame rede gehouden over; „Heilige Roeping”. Zelf de Christelijk Historische geloofsbeginselen toegedaan, verzet de heer v.d. Ley zich met kracht tegen de pogingen, die van de zijde van de C.8.T.8. voortdurend worden, aangewend om de boeren in ons organisaBeleven te verdeelen. Nog pas hebben wij dit in onze eigen Friesche beweging ondervonden en wij vertrouwen dam ook, dat vele leden de uiteenzettingen van den heer v.. d, Ley over deze onderwerpen zullen willen beluisteren. Propaganda. Belettende de propaganda kan worden medegedeeld, dat door ons lid, den heer D. H. Kiestra te Poppingawier, speciaal voor onze organisatie een zangspel is gemaakt, getiteld: „It Boerke fen ’t Aldlan”. Het stuk is geschreven vobr vijf personen en kan uitstekend dienst doen ais Friesehe aanvulling op een inleiding vaneen spreker. Het alleen-opvoertngsrecht is aan den heer Hannema, die of met eigen krachten of met medespelenden uit de afdeelingen bet zangspel naar voren kan brengen. Wij willen alleen van den inhoud dit zeggen, dat het op vele momenten niet van humor is ontbloot. De afdeelingen, die het willen opvoeren, zullen er zeker geen spijt van hebben. Agrarische Pers. Aan de vele ongeduidigen die inlichtingen vragen over den datum van storting der aandeeien, deélen wij mede, dat alle aandeelen op naam worden uitgegeven en dat ieder aandeelhouder bericht van dezen datum zal ontvangen. Nog niet van alle leden en lezers ontvingen wij aanvragen om aandeelen in onze Pers. Daar wij ons echter moeilijk kunnen voorstellen, dat niet ieder lid aan den ophouw zal willen medewerken, herinneren wij er hier nogmaals aan, dat de aandeelen van f 10, f25 en f5O nog niet alle zijn geplaatst. leder in Friesland, die dit leest en nog geen inteekenbiljet heeft ingevuld, schrijve direct aan ondergeteekende hoeveel aandeelen hij wenscht te nemen. Stel niet uit tot morgen, doe het nu. S. VELLINGA, Secr. Leeuwarden, molenstraat 21. Tel. 5973. Giro 268243. INGEZONDEN MEDEDEELING. H.H. Landbouwers ! Weet u wel dat wij nog steeds Touw In oudorwelsche prima kwaliteiten leveren en dat wij met onze buitengewoon sterke en steeds zacht blijvende HaSsbogen en Halsters groot succes hebben ? Neemt ook u eens proef, DE BOER’S TOUW-ZADELMAKERIJ Wesferplantage • LEEUWARDEN – Tel. 4279