is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 34, 19-03-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GIEiEN, 22 Febr. Hedenavond hield onze jeugdclub haar propaganda-avond. Pl.m. 250 personen waren opgekomen. Nadat de voorz. het doel en streven van de jeugdclub had uiteengezet, werd na het zingen van het welkomstlied, overgegaan tot het opvoeren van het propagandastukje „In Dagen van Strijd”. Vervolgens hield de heer Evers een zeer pakkende rede, welke door allen met volle aandacht werd gevolgd. Vervolgens werden de propagandastukies „Eendracht maakt macht” en „De Les” voor het voetlicht gebracht. De rollen bleken in goede handen te zijn. Door den heer Hamming werd nog een kort woord tot de jeugdclub gericht. De jeugdclub kan op een schitterend geslaagden avond terugzien. Negen nieuwe leden traden toe.

INGEZONDEN. Opcenten Grondbelasting. Heit ingezonden artikel van den heer Haam noopt mij tot een enkel wederwoord. 1) Inde eerste plaats wil ik mijn groote verbazing uitspreken over de critiek van den heer Haan over den toom van mijn vorig artikel. Ook na herlezing van beide artikelen meen ik, dat mijd critische opmerking in heel wat gematigder vorm is gegoten dan het geheel® betoog van mijn tegenstander. Niet de verdediging vaneen afwijkende meerling is het, waarop ik aanmerking maak. Voor zakelijke, opbouwende critiek op de overheidsorganen en op degenen die in do bestuurscolleges zitting hebben, heb ik groote waardeering; ik vind die in ons parlementte systeem* zelfs lïocdzakelijk. Maar waar ik mij aan heb geërgerd, dat zijnde insinueerende hatelijkheden aan het adres van den heer Vinkers en mif. Als de heer Haan zich aan ons adres uitlatingen veroorlooft als: „Niet de betaling, maarde zorg en de toewijzing tot de volksgemeenschap moeten op c eerste plaats staan. Zij, die dit gemeenschapsgevoel niet bezitten, dienen met hun vingers vaneen bestuurstaak af te blijven”, en verder; „Of waren zij enkel maar marskramers.... die hun agrarische liefde uitstalden en voor stemmen te koop aanboden....", dan meen ik, dat ik recht heb mij daarover gegriefd te voelen en dat een heel wat scherper protest, dan dat, hetwelk ik mij daarover veroorloofd heb, zeker op zijn plaats is. Overigens laat ik het oordeel over den toon van onze polemiek en over de vraag, wie van ons beiden de kwestie het meest zakelijk en. objectief bekijkt, gaarne aan de lezers van dit blad over. Wat nu de kwestie zelf betreft, wil Ik tegenover het lange, m.i. zeer eenzijdige, artikel van den heer Haan, waarin allerlei fraaie passages voorkomen, welke naar mijn wijze van zien niets met de onderhavige zaak te maken hebben en dat van redactiewege zelfs nog is moeten worden bekort, graag nog even de nuchtere feiten resumeeréa De provinciale financiën maakten het mogelijk, dat de belastingdruk iets werd verlicht, zij het dan ook, dat deze verlichting, in verhouding tot den totalen belastingdruk, slechts heel gering kon zijn. Volgens mijn inzicht en ik vermoed, dat vrijwel alle Statenleden er evenzoo over denken zal deze belastingverlaging slechts tifdelijk kunnen zijn, omdat de Staten reeds verschillende besluiten hebben genomen, welke binnenkort tot een aanzienlijke vermeerdering van de prov. uitgaven zullen leiden. Het provinciaal bestuur bad slechts de keuze tusschen een tijdelijke verlaging van de opcenten op de inkomsten- en de vermogensbelastingen; een verlaging van de opcenten op de grondbelasting gebouwd en ongebouwd, èf een verdeeling van de verlaging over beide. Waar het hier slechts een tijdelijke verlaging betreft, kwam m.i. slechts de eerste mogelijkheid in aanmerking. Schommelingen toch inde opcenten op de grondbelastingen lijken mij absoluut onjuist. Het bepalen van mijn standpunt in dezen viel mij ook daarom niet moeilijk, omdat ik er van overtuigd ben, dat die plattelandsbevolking, als geheel genomen, meer gebaat is dooreen verlaging van de inkomstenen vermogensbelasting dan dooreen verlaging van de grondbelasting. Ten aanzien van den tegenwoordigen eigenaar, die zijn bezit gekocht heeft op een tijdstip, waarop de grondbelasting reeds op het huidige peil was, kan ik niet inzien, dat het een eisch van rechtvaardigheid zou zijn, dat de overheid, zoodxa de gelegenheid tot eenige belastingverlaging zich voordoet, het eerst de grondbelasting moet gaan verlagen. Bij het koopen vaneen vastgoed houdt men toch evengoed rekening met de grondbelasting als met de beklemhuur, welke er op rust en beide factoren verdisconteert men toch inde koopsom. Natuurlijk weet ik heel goed, dat vele edgenerfde boeren er buitengewoon moeilijk voorstaan, maar dat is evenzeer het geval met degenen, wier bedrijf is gelegen in streken met een zeer lage, ais met hen die hun bedrijf hebben in streken met een zeer hoogs netastbare huurwaarde, en ook zal niet kunnen worden beweerd, dat de pachters het gemakkelijker hebben dan de boeren met een eigén bedrijf. Door verlaging van inkomsten- en vermogensbelasting komt men allen tegemoet, die althans in één van deze belastingen zijn aangeslagen; door de verlaging van de opcenten op de grondbelasting bevoordeelt men slechts een deel en dan nog op een wijze, die, welke theorieën men ook ten aanzien van de grondbelasting mogen huldigen, toch zeker zeer aanvechtbaar is. Ziehier in het kort de zaak nog eens zakelijk uiteengezet en tot de ware proporties teruggebracht. Het grondbeginsel van „Landbouw en Maatschappij”, de Blue Band en allerlei andere zaken, welke de beer Haan er bij te pas brengt, hebben m.i. met deze kwestie absoluut niets te maken, i , , E. H. E3ELS. 1) Zie ons nummer van t!7 Febr. j.L ingezonden mededeeling. Uw adres voor Manufacturen, Bedden, Dekens en Confectie, is E. J. LUTH v/h D. Davids Oees. Heeren Costuums vsnaf 112.00

Nieuws uit de Af deelingen. Kringvergaderingen DRENTHE. Zaterdag 7 Maart hield kring 5 haar algemeene vergadering te Emmen. Nadat de voorz. de vergadering geopend had, werd den heer De Lange gelegenheid gegeven, de bekende landdagfilm af te draaien. Deze film wekte ieders bewondeiing op en zal ongetwijfeld nog in vele afdeelingen worden gedraaid. Vervolgens werden, wegens afwezigheid van den heer Boetting door familie-omstandigheden, de notulen door den heer Otterman voorgelezen. Deze werden onveranderd vastgesteld. Ook het financieel verslag werd goedgekeurd, nadat de h.h. Wolthuis, Lubbi en Jongbloed deze hadden nagezien. De heer Roelofs, aftredend hoofdbestuiurslid, werd met algemeene stemmen herkozen. In plaats van den heer K. Boesjes, die zich niet herkiesbaar stelde, werd met algemeene stemmen de heer J. Beijeringji te Nw.-Weerdinge gekozen. Verder kwam het plan van Ged. Staten inzake de Drentsche Waterleiding Mij. ter sprake. Door de heeren Boesjes en Otterman werd gewezen op de zware lasten, die er ’t gevolg van zouden zijn. Algemeen was men van oordeel, dat men er zich met alle ten dienste staande middelen tegen moest verzetten. Hierna kwam de Blue Band ter sprake. Was men verontwaardigd over het gegeven attest, ook was men er verbolgen over, dat verschillende plaatgelijke bladen, wier lezerskring grootendeels uit veehouders bestaat, advertenties van de margarine opnemen. Eender afgevaardigden sprak er zijn groote ontstemming over uit, dat in verschillende afdeelingen, vooral ook jeugdafdeelingen, ’s avonds na afloop vaneen vergadering gedanst werd. Algemeen was de vergadering het met hem eens, dat aan de ontvangen circulaire van het hoofdbestuur streng de hand moet worden gehouden. De leden, die dat niet willen, mocisn desnoods maar uit den Bond' verwijderd worden. Door het vergevorderde uur kwam de beperking over het aardappelmeelvraagstuk, de vette varkens, enz, niet tot haar recht. 10 Maart j.L hield kring 4 der afd. Drenthe haar jaarvergadering te Ruinen. De notulen door den secr. voorgelezen, werden onveranderd vastgesteld. Uit de rekening en verantwoording bleek, dat er nog een batig saldo was van f21.13. Bij monde van den heer Moorman, werd meegedeeld, dat de kascommissie een en ander inde beste orde had' bevonden. Bij de bestuursverkiezing werd de heer L. van der Hof te Zuidwolde met algemeene stemmen herkozen. Vervolgens hield de heer Booyenga een schitterende rede over de crisisznivelwet en den zuivel. Op zeer treffende wijze liet hij uitkomen, dat de Crisiszuivelwet niet aan haar doel beantwoordde en ondanks den steun nog nooit de richtprijs is behaald, die de landbouwers was voorgehouden. Spr. kwam lot de conclusie, dat er maar één weg was voor de oplossing en wel het systeem Smid, het systeem van L. en M. De rede wierd met groote aandacht gevolgd en een daverend applaus was zijn belooning. De voorz. was dan ook de tolk der aanwezigen, toen hij den heer Booyenga dank bracht voor zijn duidelijke rede. SELLINGEN. 6 Maart J.l. hield onze afdeeling een propagandavergaderlng. De opkomst was, ondanks de korte voorbereiding, zeer groot Door den heer W. J. te Velde uit Kiel werden de beginselen van den bond op zeer duidelijke wijze uiteengezet. In ’t bijzonder stond spr. stil bij het door L. en M. voorgestane systeem, n.l. 1. een invoerrecht op de ingevoerde agrarische producten te heffen, waardoor de akkerbouw automatisch loonend wordt gemaakt; 2. met de inkomsten hiervan de veehouderij te steunen. Een en ander werd met cijfers toegelicht. Door den heer H. R. Dinkla van Wedderveer werd vervolgens een gloedvolle rede voor de Agr. Pers gehouden; hij drong er bij allen, die rechtstreeks of zijdeling bij dan landbouw betrokken zijn, zoowel landbouwer en landarbeider als middenstander e.a., die werkzaam zijn inde afgeleide beroepen, op aan, hun steun niet alleen door hun lidmaatschap, maar ook daadwerkelijk bij te dragen. Na een korte inleiding van den voorz. der jeugdclub te Vlagtwedde, den heer W. v. Hateren, werd een drietal tooneelstukjes ten beste gegeven. DALEN. Dinsdag- en Zaterdagavond werd een tweetal propaganda-avonden gehouden. Den eersten avond hield de heer Evers eon gloedvol betoog, terwijl den tweeden avond de heer De Lange zijn gehoor op uitnemende wijze wist te boeien. De landdagfilm viel zeer inden smaak van het, op beide avonden, zeer talrijke publiek. Enkelen moesten zich met een staanplaats tevreden stellen, terwijl anderen geen toegang meer kon worden verschaft. Door de tooneelclub werd „De Droomster” en „Eendracht maakt macht” opgevoerd. Zeer zeker zullen deze avonden er toe hebben bijgedragen, dat zij, die nog weifelend tegenover L. en M. stonden, zich meer bewust zullen worden van de noodzakelijkheid van een eensgezind platteland. DALERVEEN. Vorige week Werd door onze afdeeling een goed bezette propagandavergadering gehouden met als spreker den heer Schneider van Wezuperbrug, die ineen gloedvolle rede het doel en streven van L. en M. met aanhalingen uit de practijk uiteenzette. De drie to'oneelstukjes, die werden opgevoerd, oogstten veel succes. HOLWIERDE. Maandag 2 Maart gaf de afd. Holwierde-Krewerd e.o. een propagandavergadering onder leiding van den heer A. Bos, die na een korte inleiding het woord aan den heer Knollema gaf. Deze zette In zijn betoog op zeer duidelijke wijze het doel en streven , van L. en M. uiieen. Inde pauze werden

Ischillende brochures uitgereikt. Verschillenvragen, die nog werden gesteld, werden volle tevredenheid beantwoord. fLEDDERVEEN. Zaterdag 7 Maart gaf de eeling Musselkanaal e.o. een zeer goed bedde propagandavergadering. De secr. gaf een verslag een kort overzicht vanaf de richting tot heden. Door de jeugdclub van afd. Jipsinghuizen werd een viertal toorts tuk] es opgevoerd, die zeer inden smaak len. Hierna hielden de hoeren Dinkla en enhuizen een boeiende rede, die met volle adacht werden gevolgd. 3ASSELTE. Op 27 Febr. werd door onze leeling met medewerking van de jeugdclub a goed-geslaagde propaganda-avond gehoun. Allereerst werden eenige liederen gezonn, waarna de rede van den heer Smid vastlegd op gramofoonplaten, werd afgedraaid, rvolgens werden op schitterende wijze de aneeistukjes „De Droomster” en „In Dagen n Strijd” voor het voetlicht gebracht, even> na de pauze „Eendracht maakt Macht”. Donderdag 5 Maart hield onze afd. haar arvergadering. Slechts 20 leden waren aan;zig. Uit het jaarverslag bleek, dat het leden-1' was gestegen en thans 72 bedraagt. Uit de kening en verantwoording bleek, dat er een itig saldo was van f 4.04. De kascommissie vond een en ander in goede orde. Het tr. bestuurslid de heer H. Kruizinga werd irkozen, terwijl inplaats van den beer J. B. ulder de heer J. Hospers werd benoemd, ikele aandeelen voor de Agr. Pers werden >g geplaatst. Voor de vergadering te Assen, aarvoor wel animo bestond, gaven zich ikele personen op. BELLINGWOLDE. Zaterdag 29 Febr. hield ize afd. voor een stampvolie zaal haar proïganda-avond. Door de medewerking van dien iddenstand was een keurig programma salengesteld. De heer De Lange hield een neiende rede met als onderwerp: Onze beaan aroogelijkheid. Met explicatie van den eer De Lange werd vervolgens de landdag-Im gedraaid. Na de pauze werden een proagandastukje en een schitterend tableau opevoerd. Allen keerden huiswaarts met bet terke voornemen te koopen bij de adver«erders in hun programma. Het was een zeer ;erzame, propagandistische en aangename vond. ZEELAND. Op 4 Maart sprak de heer Wel;man te Aagtekerke en Zoutelande. Te Aagteerke sprak spr. over „Het doel en streven an L. en M.” Na afloop konden enkele toeoorders als lid worden Ingeschreven. Te Zoutelande trad spr. op met het onderwerp: Onze strijd. Ook hier konden eenige eden worden geboekt en zelfs een afdeeling worden opgericht. De rede’s waren dan ook, gezien het succes, ;oed gedocumenteerd en volkomen af. Waren ve nog niet overtuigd geweest van de rechtvaardigheid van onzen strijd, we zouden het iu zeker zijn geworden. De afd. Westkapelle ;on als gevolg van bovengenoemde bijeenomsten enkele nieuwe leden boeken. WACHTUM. Door de jeugdclub, bijgestaan loor de afd., werd op 4 Maart voor gehuwden an 6 Maart voor ougehuwden een propaganda-Lvond gehouden. Beide avonden was de zaal ;ot in alle hoeken bezet. Opgevoerd werden .Eendracht maakt macht” en „De Les” en ot slot een schitterend tableau. Na het officiële programma werd nog menig liedje of samenspraak op den bond ten gehoore gewacht. Verschillende brochures werden verspreid. DROUWEN. Op onze Zaterdag j.l. gehouden wergadering word als afgevaardigde naar de il gemeen© vergadering te Assen benoemd de heer M. Roosjen. Boeken en bescheiden van den penningmeester werden inde beste orde bevonden. De aftr. bestuursleden, de hoeren G. van Boven en J. Eding werden met groote meerderheid herkozen, terwijl de beer J. Hamming in plaats van den heer J. Hulshof werd benoemd. De contributie werd vastgesteld op fl per jaar. Uit do mededeelingen bleek, dat er zes nieuwe leden waren toegetredén. WIJSTER. Donderdag 5 Maart vergaderde de afd. Wijlster e.o. Het aftr. kringbestuurslid H. Schuring Rzn. werd met algemeene stemmen herkozen. Hierna werd in bespreking gebracht een schrijven over den verkoop van L. en M.- artikelen. Het idee werd algemeen toegejuicfat en de aanwezige winkeliers en caféhouders gaven zich allen op voor verkoop van deze artikelen. GIETHOORN. Vrijdag 6 Maart hield de afd. Giethoorn een propagandavergadering. Aller©erst werd door ©onigje loeten vfln <3© öfcL Nijeveen het welkomstlied gezongen. Nadat dte heer De Lange een gloedvolle redb had uitgesproken, werden enkele propagandastukjes en een tableau door de jeugdclub van de afd Nijeveen voor bet voetlicht gebracht. Inde pauze gaven zich een 20-tal jongeren voor de jeugdclub op. Twee leden van de afd. zorgden ter afwisseling voor de muziek. Allen warm vol lof over het geboden©. RODEN. Met medewerking van de jeugdclub hield onze afd. Donderdag- en Zaterdagavond een propagandavergadering. Beide avonden was de zaal stampvol. De rede van den hoer Smid werd op gramiofoonplaten weergegeven en vond een aandachtig gehoor. Onder leiding van den heer P. Krijtbe werden twee toonewlstukjes benevens een schitterend tableau op uitstekende wijze naar voren gebracht. Inde pauzes werden door eenige dames insignes aangeboden, welke een gretige afname vonden. EEXTERVEEN. Ten huize van den heer J. de Wit hield onze jeugdclub een propagandaavond. Enkele toonealstukjes werden op uitstekend© wijze vertolkt. Vervolgens hield de heer Knolloma een boeiende propagandarad©, welke door het talrijke publiek met volle aandacht werd gevolgd. De heer Groenewold verleend© zijn muzikale medewerking. ANLOO. Vrijdag 6 Maart hield onze afd. een propaganda-avond. De heer J. Jipping, propagandist van de afd. zette op duidelijke wijze bet doel en streven der jeugdbeweging uiteen. Op voortreffelijke wijze werd vervolgens door de leden van de jeugdclub het toonoelstukje „Eendracht maakt macht” opgevoerd. De beer H. J. Hamming hield vervolgens een rede, welke met alle aandacht werd beluisterd. Tot slot werd „De Looden Last” opgevoerd. Na ©lk stuk en rede steeg telktns een hartelijk applaus op. Enkele nieuwe leden konden warden geboekt.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Voor SMAAKVOLLE, SOLIDE MEUBELEN naar: II G. J. WILDEMAN Jzn. Langestraat 15 – Tel. 254 – Winschoten Meubelfabriek – StoffeerderÜ In Tapijten, Karpetten, Gordijnen etc, ruim gesorteerd Neerlandia Smyrna Karpetten 300 x 200 cM. S 47.50 Een pracht product der Nederiandsche Industrie.

Weet U waarop U slaapt! Kocht U de laatste jaren misschien een goedkoope, mooi uitziende vlokmatras-Durfde U die open maken en na den inbond geïnspecteerd te hebben, er weer rustig °P te gaan liggen? Zoo niet, geeft die dan maar aan den vuilnisman. Wij leveren U een wolmatras, goedkoopst en duurzamer dan een goedkoope kapokmatras en garandeeren U zuivere en frissche vulling. U krijgt van ons een bon voor gratis onderzoek der vulling door het Laboratorium Dr. Van Hamel Roos en Barmens te Amsterdam. Onze kapokmatrassen zijn gevuld met zuiver onvermengde Java-kapok van de , beste kwaliteit, waardoor bijvullen niet al te spoedig noodig wordt. De vulling volgens . het nieuwste systeem, waarbij de kapokvezel in cellen opgesloten zit, niet door noppen . samengeperst wordt en waar de afgenaaide rand ontbreekt, is zeer practisch. Door de afwezigheid van pluizen en randen, is er geen verzamelplaats voor stofnesten. De fijnste en duurzaamste matras is die met binnenveering, deze heeft over de fijn® stalen veertjes een laag vilt, wol of haar en is met damast geheel glad overtrekken-De driedeelige 2-persoons matras varieert : van ƒ4O.— tot ƒ6O.—. Veeren bedden volgens de oude methode gevuld, noteeren wij thans ƒ 24.15 tot ƒ 23.V5» of met witte veeren ƒ3B.—, een driedeelig® : veeren matras kost ƒ4O.—, Kwantums Alpengrasmatrassen voor ib' richtingen leveren wij rechtstreeks vanal de fabriek tegen speciaal aan te vrag6° : prijzen. Ook voor spiraalmatrassen naar Meubileer-Inrichting ZANDBERGEN, Meppel Hoogeveen Ommen. H.H. Landbouwers! Weet u wel dat wij nog steeds In ouderwefsche prim* kwaliteiten leveren en dat wij met onï® buitengewoon sterke et steeds zacht blijvende Halsbnqen en Haisterf groot succes hebben? Neemt ook u eens proef* DE BOER’S TOUW ZADELMAKERIJ Westerplantage • LEEUWARDEN • Tel. 427? ; ; EGBERT BOITEN – Veendai* KERKSTRAAT. Huish. Artikelen Ijzerwaren Gereedschappen ; ci&l AM STER – mmmmÊamimmÊÊÊmÊÊÊÊim—^ ■ I Effectenkantoor : Hr. B. L GROENVELD WINSCHOTEN – Torenstr. W – Tel. *°° [ j COUPONS – DEPOSITO . Gemeente- en Waterschapsobligatiën Rek. Courant – Vreemd geld Assurantiën ’ SAFE-LOKETTEN | . In Brand- en inbraakvrije kluis. ; Gordijnen A De nieuwste Vitrag' en Overgordijnen. Woninginrichting LJ.FUER-Emffl*1 Wilhelmlnastraat Onze speciaal-artikelen zij*ls Dameskleeding – Tapijten ■ Vloerbedekkingen. . E. O. Huizing W* JWUSSELKANAAI"

LUTTEN. Dinsdag 3 Maart hield onze afd. Dutten e.o. ©en propaganda-avond, met als spreker de beer De Lange. Door dfc jeugdclub van Dedemsvaart werden eenige liederen gezongen eh ©en tweetal toomeolstukjes opgavoerd, die bij de aanwezigen zeer gcrad inden smaak vielen. De opkomst was, de omstandigheden in aanmerking nemende de C.8.T.8. had op denzelfden avond (met het bekendie deel) óók een vergadering belegd Zeer goed te noemen. Het was reeds midc’lemacht, toen allen zeer voldaan huiswaarts keerden. HOOGEZAND-SAPPEMEER. Maandag 9 Mrt. hield onze afd. een vergadering, welke slechts matig was bezocht. Op verzoek van ’t bestuur verklaarden ©enige leden zich bereid op een volgend© vergadering een lezing te houden, waardoor er meer belangstelling zal mogen ontstaan. Medegedeeld werd, dat door de leden dezer afd. voor f 1300 aan aandeelen inde Agrarisch© Pers was geplaatst. De aftr. voorz. werd met alg. stemmen herkozen. Het bestuur bestaat uit G. C. Smith, voorz., A. Veenhuizen, s eer.; H. Middel, penningm., W. Muloer J.H.zn. en M. Mulder. HAVELTE, 10 Maart. Gisteravond hield onze afd. haar ledenvergadering. Plm. 40 leden en eenige leden der jeugdclub waren aanwezig. De notulen der vorige vergadering werden onveranderd vastgesteld. Uit het jaarverslag van den secr. bleek, dat de afd. op 1 Jan. j.l. ruim 200 leden telde, waarvan ruim 100 abonné op L. en M. Te Havelte en Veendljk Is voor ruim f7000. aandeelen geplaatst inde Agr, Pers. Uit het verslag van den penningm. stippen we aan, dat de inkomsten f248.80 en de uitgaven f249.90 bedroegen. Alzoo een nadeelig saldo van fl.lo. Bij de bestuursverkiezing werden de heeren Hm. de Groot, Hm. Kuyer en J. Hendriks herbenoemd, terwijl voor den heer J. Pruntel de heer A. Elting werd benoemd. Tot afgevaardigden naar df algemeene vergadering te Assen werden de heeren W. Huiskes en A. de Boer aangewezen. Ten slotte werd de landdagfilm door den heer Jac. ter Haar Ezn. gedraaid, waarbij deze vaneen en ander een duidelijke uiteenzetting gaf. Met groote aandacht werd deze film gevolgd. DE WIJK. Onze afdeeling hield op Donderdag 12 Maart haar jaarvergadering. Aanwezig was een 60-tal leden en een zevental leden der jeugdclub, w.o. 2 dames. De kascommissie bevond een en ander inde beste onde. Hel batig saldo bedraagt Uit het jaarverslag van den secr.-penn. A. v.d. Berg stippen we aan, dat het ledental is gekomen var 323 op 238, wat zijn oorzaak vindt inde oprichting vaneen eigen afd. te Koekange. Me algemeene stemmen wordt aangenomen he voorstel van den heer v.d. Linde om hel reglement in dien zin te wijzigen, dat de aftr bestuursleden terstond herkiesbaar kunnei worden gesteld- Ter aanvulling van het bestuui wordt de heer A. Thiemes verkozen. Ver schillende crisismaatregelen, als het uitdeelei van kalverschetsen, de aardappelsteun enz. worden bij de rondvraag aan bespreking on derworpen. WAPSERVEEN. Vrijdag 6 Maart werd alhie de eerste propaganda-avond gehouden. Al spreker trad de heer Evers uit Rheden op met het onderwerp: Onze strijd is er niet eei om steun, maar voor recht. Deze vlotte spre ker had een aandachtig gehoor en het dave rend applaus, dat na zijn rede opsteeg, he wees wel, dat die bij de aanwezigen in dei smaak was gevallen. Na de pauze werd di landdagfilm gedraaid, wat weer mooie her inneringen van verleden zomer terugriep. E waren plm. 180 personen aanwezig. D« afd. Assen met 86 leden vermeerderd. ASSEN. De afd. Assen vergaderde in d Zaal Eleveld. De voorz., de heer Jippes, spoor de allen aan om met onverminderd enthousias me door te blijven strijden voor de verwezen lijking van de idealen van L. en M. Uit he keurige jaarverslag van den heer B. Geert Jzn. bleek, dat het ledental in het afgsloopei jaar met niet minder dan 86 was gesteger n.l. van 262 tot 348. Het stemt tot verheuge nis, dat vooral in middenstandskringen de be langstelling voor L. en M. stijgende is. Voo meer dan f1500. werd aan aandeelen voo de Agr. Pers geplaatst. Uit het jaarverslag vai den penningm., den heer W. bleel dat de inkomsten f452.45 en de uitgavei f 498.251/2 hadden bedragen, zoodat er no] een nadeelig saldo van f 58.86 l/s aanwezi] is. Doordat er van het vorig jaar nog een sal do van f 104.67 aanwezig was, stemde d stand der financiën tot geruststelling. Bij dbestuursverkiezing werden de heeren J. tei Brink, W. Bruining en Js. Oeben herkozer. Als afgevaardigde naar de algemeene ver gadering werd de heer Boele Geerts benoemt Bij de rondvraag kwamen nog diverse zakei in behandeling, w.o. een artikel inde N Dr. Ct. en overgenomen door de Prov. Dr. ei A. Crt. Alle aanwezigen spraken hun diepafkeuring over dergelijke publicaties uit He kwam de vergadering voor, dat enkele b.adei er blijkbaar op uit zijn zooveel mogelijk las ter omtrent L. en M. te verbreiden. Als ant woord hierop werd op de Agr. Pers gewezer welke men moet trachten zoo sterk mogen] te maken. CORRESPONDENTIE. Ook thans moesten verschillende bijdrage: nog blijven staan tot een volgend nummei Eed.