is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 17, 26-04-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1® Jaargang.

26 April 1913.

185

DE TUINBOUW

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Tuinbonwraad

ONDER REDACTIE VAN C. VAN LENNEP, SECRETARIS VAN DEN N. T. R.

ABONNEMENTSPRIJS. Dit blad verschijnt wekelijks en wordt, tegen Detalingv'an f 1.50 p.Jaar, franco toegezonden aan de leden der aangesloten vereenigingen.

REDACTIE: Molenstraat 15. Telefoon Haag 781. ADMINISTRATIE: Papestraat 11, Telefoon Haag 1600.

ADVERTENTIËN. Voor het plaatsen van advertentiën wende men zich nitslnitend tot D. BERREKLOUW, Overtoom 504 te Amsterdam, Telefoon Zuid No. 2979; voorde rubriek „Vraag; en Aanbod” tot de Administratie

Officieel Gedeelte.

Mededeelingen van het Centraal Bestuur.

’s-Gravenhage, 24 April 1913.

Het Centraal Bestuur brengt ter kennis van de aangesloten vereenigingen, dat tot het lidmaatschap van den Nederlandschen Tuinbouwraad is toegelaten de Vereeniging „de Proeftuin voor Zutphen en Omstreken” te Zutphen. Aantal leden 91. Hecretaris de Heer J. H. Hietink te Zutphen. Deze vereeniging is onder No. 89 in het register ingeschreven en behoort, onder dat nummer, in de ledenlijst te worden vermeld.

Namens het Centraal Bestuur;

C. VAN Lennep, Secretaris.

De Tuinbouw-Onderlinge.

Algemeene Led en-Vergadering te houden te Amsterdam, op Maandag 28 April 1913, des namiddags 1 uur, in Hotel Krasnapolsky.

Agenda.

1. Verslag van de Directie over den gang van zaken in het boekjaar 1912.

2. Mededeelingen van de Directie inzake de Invaliditeitsverzekering en de Ziekte-verzekering.

3. Vaststelling van de Balans en Rekening en Verantwoording over 1912.

4. Wat verder, ingevolge artt. 40 (3) en 44 (7) der Htatuten ter tafel zal worden gebracht.

T)e Voorzitter van

de Commissie van Toezicld,

Amsterdam, 14 April 1913. G. Kruyff.

Nlet-OfTicleei Gedeelte.

Waarom „De Tuinbouw” deze week één dag later verschijnt.

De lezers van dit blad weten#uit vroegere ofhcieele mededeelingen, dat het Centraal Bestuur van den Nederlandschen Tuinbouwraad ook voor de Internationale Tuinbouwtentoonstelling te Gent, welke op Zaterdag 26 April

1913 geopend wordt, evenals in Herlij n 1909 en Londen 1912, eene flinke representatieve Nedeiiandsche Tuinbouwinzending had voorbereid, waaraan in hoofdzaak door de bollenstreek. Boskoop on Aalsmeer zou worden deelgenomen.

Aan die plannen kon echter helaas geen uitvoering gegeven worden, omdat het Bestuur der Société Royale d’Agriculture et de Botanique de Gand geene collectieve inzendingen hoegenaamd, uit welk ook land ook, wenschte toe te laten. In verband met dit besluit ontbond het Centraal Bestuur toen de reeds voor deze tentoonstelling benoemde commissie.

Wel werd in .Januari van dit jaar door Mr. Ötuart, thans Commissaris-Generaal voor Nederland bij de Wereldtentoonstelling te Gent (waarvan de genoemde tuinbouwtentoonstelling een onderdeel vormt) getracht, alsnog zulk eene representatieve Nederlandsche tuinbouwinzending tot stand te brengen, doch, al scheen het tentoonstellingsbestuur toen wel geneigd op het vroeger besluit terug te komen, van eene Nederlandsche inzending, zooals het Centraal Bestuur zich die oorspronkelijk had gedacht, kon geen sprake zijn, aangezien noch voor de bollenstreek, noch voor Boskoop, op dat tijdstip, collectieve deelneming meer mogelijk was.

Voor Aalsmeer was het echter niet te laat en dit zoo belangrijk tuinbouwcentrum, dat in de collectieve Nederlandsche inzending te Berlijn en Londen zulke schoone lauweren behaalde, zal thans te Gent, waar het alleen zal staan, wederom op schitterende wijze den roem van Aalsmeer, vooral op het gebied der snijbloemencultuur en snijbloemenexport, weten te handhaven.

Van het succes der Aalsmeersche inzending zijn wij reeds bij voorbaat overtuigd en begrijpende, dat alle tuinbouwers in ons land zich met ons van harte verheugen in den bloei en vooruitgang van dat aloude kweekersdorp, hebben wij gemeend onze lezers in de gelegenheid te moeten stellen, eens nader met Aalsmeer kennis te maken, door de uitgave van een geïllustreerd nummer van ons orgaan. *)

Dit nummer zou echter niet volledig zijn, indien wij er niet tevens de eerste berichten, omtrent het te Gent behaalde succes, met eene afbeelding der schoone Aalsmeersche inzending, in opnamen.

En het is daarom, dat „De Tuinbouw” bij wijze van uitzondering niet op Vrijdag, maar op Zaterdag het licht zal zien.

’s-Gravenhage, 22 April 1913. DE REDACTIE.

*) De in dit nummer voorkomende afbeeldingen zijn, op drie na, alle speciaalopnamen voor „De Tuinbouw”, in de laatste week vervaardigd. Slechts het cliché met de Chrysanthemums, het vormboompje en de Rijkstuinbouw-Winterschool werd ops welwillend afgestaan.