is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, 09-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote beteekenis. Met de tegenwoordig zeer eenzijdige culturen van kluitplanten zijn rozen eene zeer aanbevelenswaardige afwisseling. De zeer vertakte wortels der Rugosarozen brengen de structuur van den bodem weer in normale conditie. Voor wisselbouw zijn ze daarom onmisbaar.

De critiek der concurrentie ten spijt, hebben de Boskoopsche rozen zich in het buitenland een naam verworven. De goede hoedanigheden onzer rozen op de Boskoopsche Rugosa zijn niet onopgemerkt gebleven en als trekroos vooral worden ze thans algemeen geprezen.

Het feit dat thans vele rozen op de „Boskoopsche Rugosa”

worden gevraagd, bewijst voldoende de waarde, die aan deze onderlaag wordt gehecht.

Doch al mag het vereerend zijn, dat deze rozen boven andere in vele opzichten voorgetrokken worden, toch moeten de kweekers niet denken, dat daarmede de cultuur op haar hoogtepunt staat. Het zal niet ondienstig zijn er op te wijzen, dat er nog veel verbeterd kan worden èn in cultuur èn in sorteering.

Ik zou over ’t algemeen willen aanraden de rozen nog wijder te planten en vruchtbaarder land te nemen. Vooral zij men voorzichtig met het toedienen van kunstmest. Chilisalpeter acht ik absoluut nadeelig, al mag het misschien den groei ten goede komen. Onze rozen worden voor een groot gedeelte voor trekrozen gebruikt en bij ’t forceeren wreekt zich iedere fout der cultuur.

Deze tentoonstelling zal zeer zeker voor menigeen nuttige lessen geven, omdat de kweekers nu eens zelven de planten

onder beheer en observatie houden, waardoor ze beter hare eigenaardigheden, behoeften en zwakheden zullen leeren kennen.

Zooals reeds boven werd beschreven, heeft de roos steeds een leidend aandeel gehad in den vooruitgang onzer plaats, zoowel wat kweekerij als handel betreft. Deze plaats kan ze blijven innemen, indien slechts iedereen medewerkt tot eer van haren goeden naam.

Wat de kwaliteit en ’t sorteeren aangaat staan onze rozen bovenaan; doch ook het laatste vooral zal een zeer voorname factor blijven voor het succes onzer rozen op buiten-

landsche markten. Wij moeten evenwel daarin nog nauwgezetter worden en daarbij moeten kweeker en handelaar hand aan hand gaan. Een roos met drie takken is thans in vele gevallen te licht en het oude systeem om een struik met drie takken leverbaar te noemen, is uit den tijd. Vooruitgang in cultuur, verandering in ’t gebruik der roos en „last hut not least” de concurrentie hebben gemaakt, dat er thans betere kwaliteit moet worden geleverd dan vi'oeger gebruikelijk was en alleen door verbetering van het product kunnen wij verbetering van prijs verwachten.

Daarom hecht ik zoo’n groote waarde aan deze tentoonstelling. Thans zullen de rozen voor zichzelve spreken. Ze zullen van vele gebruikers de oogen openen voor de waarde van ons product, zoo ze die nog niet mochten kennen; maar ook den kweeker zullen ze op mogelijke verbeteringen wijzen, die nog in haar cultuur kunnen worden gebracht. En ten slotte zullen ze den band tusschen kweeker en

Foto Zanen Gouda.

Speciaal opname voor „De Tuinbouw”.

Het inpakken van rozen in kisten, zooals dit speciaal voor Amerika geschiedt. De wortels der bosjes rozen van 10 stuks worden eerst met vochtig mos omgeven. Daarna wordt de kist overvol gepakt, zoodat de rozen p.m. 40 c.M. boven den rand van de kist liggen. Vervolgens wordt het deksel op de rozen gelegd en daarna alles door middel van de kettingwinde in elkaar geperst, zoodat de kist juist gevuld is.