is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 10, 06-03-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit Tuinbouw-centra.

Goes.

In de op 25 Februari 1914 te Goes gehouden Algemeene Vergadering van aandeelhouders der N. V. „Zeeuwsche Fruitteeltmaatschappij” werden de Balans, Winsten Verliesrekening goedgekeurd en het dividend over het boekjaar 1913 vastgesteld op 12 %, terwijl de aan de beurt van aftreding zijnde Commissaris, de Heer W. Kakebeeke, herbenoemd werd.

Handelsberichten.

(Nadruk van berichten, onder deze rubriek voorkomende, is verboden.)

Broek op Langendijk.

(Overzicht der marktprijzen van groenten van 23 Febr.— 1 Maart.)

Ook deze week was de aanvoer van roode en gele kool buitengewoon groot, terwijl ook die van witte kool toenam. De prijzen bleven laag, met weinig vraag voor binnen- en buitenland. Gele en witte kool vooral werden weinig gevraagd.

De prijzen van uien en wortelen bleven hoog.

De opbrengst op de markt was deze week als volgt:

Roode kool Ie en 2e srt f 4.00—f 6.00 per 100 stuks

„ „ kleinere „ f 1.20—f 4.00 „ 100 „ Gele kool Ie en 2e „ f 3.00-f 4.40 „ 100 „

„ „ kleiu(me „ f I.oo—f 3.00 „ 100 „ Witte kool Ie en 2e „ f 5.00—f 6.00 „ 100 „ „ „ kleinere „ f 1.30—f 5.00 „ 100 „ Roode kool .... f 0.17—f 0.70 p. zak v. 50 K.G.

Wortelen f 0.50—f 0.90 p. baal v. 50 K.G. Uien f 4.80—f 6.00 p. baal v. 50 K.G.

In het geel werden aangevoerd: 525.000 stuks roode kool, 189.600 stuks gele kool, 42.000 stuks witte kool, 1.215 zak roode kool, 754 baal wortelen, 974 baal uien. De prijzen der onderhands verkochte koolsoorten, vooral in de kleinere sorteer! ngen, liepen nog iets terug.

Besteed werd voor: Roode kool Ie soort . . f 6.00- f 6.50 per 100 stuks n „ 2e „ . . f 4.00—f 4.50 „ 100 „

>, » 3e „ . . f 3.00—f 3.50 „ 100 „ » „ 4e „ .. f 2.00—f 2.50 „ 100 „ n n 5e „ .. f 1.40-f 1.70 „ 100 „ Gele kool Ie „ . . f 3.50—f 4.50 „ 100 „ „ 2e „ . . f 2.75—f 8.40 „ 100 „

» » Be „ . . f 2.20—f 2.60 „ 100 „ r » 4e „ . . f 1.80-f 2.00 „ 100 „ r » 5e „ . . f 1.40—f 1.60 „ 100 „ Witte kool Ie „ . . f 5.00—f 5.50 „ 100 „

>. » 2e „ .. f 4.00—f 4.50 „ 100 „ n „ 3e „ . . f 3.00- f 3.50 „ 100 „ M » 4e „ .. f 2.00—f 2.50 „ 100 „ I) )) 5e „ .. f 1.50—f 1.80 „ 100 „

Van 21—28 Febr. werden van het station Broek op Langenkijk 136 wagons groenten verzonden. Z.

Loosduinen.

Onder groote belangstelling had den 3en Maart j.l. de eerste veiling van de verschillende tuinbouwproducten van het seizoen plaats.

De aanvoer was, den tijd van het jaar in aanmerking nemende, gunstig te noemen. De prijzen waren noemenswaardig beter dan het vorige jaar, zoowel voor het nieuwe gewas als voor de z.g. winterproducten.

Komkommers (Eng.) werden het vorige jaar ten getale van ± 800 stuks aangevoerd tegen een gemiddelden prijs van f 34.75 per honderd, terwiil heden aangevoerd werden ± 1000 stuks tegen een gemiddelden prijs van f 47.50., dus een zeer belangrijk en gunstig verschil voor den kweeker. De vraag naar dit product blijkt wel uit het feit, dat alle kooplieden iets van de aangevoerde partijtjes trachtten te bemachtigen. De aangevoerde partijtjes peen brachten ook aanmerkelijk meer op dan het vorige jaar, maar ze waren dan ook in kwaliteit heel wat mooier dan toen; zij verdienden zelfs „extra” genoemd te worden. De salade was wat licht; toch bracht ook dit product een veel gunstiger prijs op.

Ook de z.g. winterproducten brachten, met uitzondering van boerenkool, eene aanzienlijk hongeren prijs op. Over het algemeen genomen, kan het begin van dit seizoen gunstig worden genoemd.

Aanvoer en gemiddelde prijzen der veilingen, gehouden op den 3den Maart:

Kas-komkommers „ 100 stuks Ie f 47.50

Kas-komkommers „ 100 „ 2e „ f 41.00 Salade „ 100 krop Ie soort f 5.50 Salade „ 100 ’ „ 2e „ f 3.90 Stoofsalade „ ben f 0.60

Peen „ 100 bos Ie soort f 26.50 Peen „ 100 „ 2e „ f 19.50 Prei „ 100 „ f 2.00 Selderij „ 100 „ f 2.40 Boerenkool „ ben f 0.06

Groene kool „ 100 stuks f 1.40 Spinazie „ ben f 0.68

v. Z. D. B.

Veilingsvereeniging „Over Betuwe” te Eist.

(Overzicht der Veiling van 26 Februari—2 Maart.)

„Maart, lentemaand, brengt de komkommers in het land”. Dit rijmpje kan zeer goed in toepassing worden gebracht bij de tegenwoordige manier van komkommers produceeren. Drie honderd en tien stuks telde de eerste aanvoer op Maandag. Over het 'geheel waren zij nog licht van stuk, maar toch mooi. Vele koopers waren aanwezig, die er een of meer mandjes van trachtten te bemachtigen. De aanvoerders konden dan ook tevreden zijn over de prijzen.

Naar wij vernemen zijn alle kweekers hier en in de omgeving voornemens hunne komkommers aan de veiling te brengen, en niet meer, zooals voorheen, onderhands aan andere kooplieden af te leveren. Een welbegiepen belang, waarvan zij zelf de voordeelen zullen ondervinden.

Met de prijzen der appelen wordt het in den laatsten tijd niet beter, ofschoon ze Maandag weer iets vooruitgaande waren. Vooral Rabauwen, waarvan nog een groote voorraad voorhanden is, zijn heel wat terug geloopen. Goud Reinetten en Bellefleurs worden nog in groote partijen en prachtige kwaliteit aangevoerd. De prijzen daarvan bleven nogal bij koers. Knolselderij, prei en schorseneeren blijven, bij tamelijken aanvoer, aan redelijken prijs, evenals radijs en raapstelen.

Ook Cineraria’s en Zonalen, die al ruimschoots worden