is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 16, 17-04-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten vochtig blijven, het hout en de bladeren moeten lucht hebben en droog blijven. Dit is te bereiken door deze gewassen in kisten te pakken, waarin terzijde een paar openingen, die met volièregaas zijn gesloten om ongenoode gasten te weren.

lets meer in een volgend opstel. N.

Tentoonstellingen en Keuringen.

De Nederlandsche Tuinbouw op de Internationale Tuinbouwtentoonstelling Londen 1912.

Dezer dagen verscheen een uitvoerige beschrijving van de groote tuinbouwtentoonstelling, die twee jaar geleden te Londen gehouden is, onder den titel The Horticultural Record. Het werk is samengesteld door Reginald Cory en verscheen bij J. & A. Churchill in kwarto formaat, terwijl het beslaat 500 bladzijden druks beslaat en ongeveer 100 platen in kleuren-photograüe en voorts nog een 70-tal afbeeldingen naar photographien bevat. De prijs is f 25.20. Voor sommige onderdeelen is de tekst door speciale schrijvers bewerkt, andere onderdeelen daarentegen ontbreken, zoodat niet al het ingezondene op gelijke wijze tot zijn recht komt. Nederland heeft intusschen niet te klagen over de wijze, waarop zijn producten in dit standaardwerk behandeld zijn. Terwijl van de overige buitenlandsche inzendingen zoo goed als niets is afgebeeld, vinden wij van de Nederlandsche afdeeling een gekleurde plaat van de Azalea’s der firma M. Koster & Zonen, terwijl zwarte afbeeldingen zijn opgenomen van de Aalsmeersche groep en de groente-inzending. In den tekst wordt met lof melding gemaakt speciaal van de inzendingen van Aalsmeer, waarvan het volgende wordt gezegd:

„De Seringen waren een der weinige voorbeelden waarbij voor zoover winterharde heesters betreft, van eenige mededinging tusschen buitenlandsche en Engelsche inzenders sprake was. Een van de meest smaakvolle effecten in de geheele tentoonstelling werd te weeg gebracht in de Nederlandsche afdeeling door een opstelling van afgesneden takken van witte en purperkleurige Seringen in groote vergulde manden, die met tusschenruimten op een verhoogd grondvlak waren geplaatst. De opstelling van dezeforsche bundels seringen-takken, tegelijk zoo eenvoudig en zoo vermetel, zal gerangschikt worden onder de indrukken die de bezoekers van de groote tentoonstelling, speciaal in de eerste dagen, vele jaren zullen bewaren.”

Verder lezen we nog in het hoofdstuk over boonien en heesters:

„Afgezien van Rozen, Hydrangea’s, Seringen en andere zoogenaamde bloemistenplanten, kwam de eenige werkelijke inzending van winterharde heesters uit het buitenland van Holland; het was een goed geslaagde groep van Japansche Acers en winterharde Azalea’s.”

Uit Buitenlandsche Vakbladen.

Voorlichting van de dagbladpers inzake de tarieven voor den Tuinbouw.

Onder dit hoofd lezen wij in het „Handelsblatt für den Deutschen Gartenbau” een lang artikel, waaruit wij het voornaamste overnemen. De schrijver wijst er op, dat de dagbladpers sedert, den herfst van het vorige jaar zich bezig gehouden heeft met de door verschillende tuinbouwvereenigingen voorgestelde tarieven en meer in het bijzonder met de invoerrechten op groenten.

Echter is hetgeen men daarover te lezen krijgt, volgens zijn oordeel weinig zakelijk en blijkt daaruit dikwerf duidelijk een gebrek aan goeden wil.

De schrijver haalt een artikel uit het „Berliner Tageblatt” aan, van de hand van het lid van den Rijksdag Delius, hetwelk getiteld was: „Der Ruf nach dem Gemüsezoll” en dat volgens hem ook verschillende onjuistheden bevatte.

De ervaring heeft echter den schrijver geleerd, dat het nutteloos is, te pogen couranten als het „Berliner Tageblatt” beter in te lichten, want tegen-artikels nemen zij niet op.

Echter heeft in de laatste weken een soortgelijk artikel: „Der Schrei nach dem Gemüsezoll” de rondte door de locale pers gedaan en het komt den schrijver niet onmogelijk voor in die locale bladen de opname van een tegen-artikel geplaatst te krijgen, indien de leden van het „Verband der Handelsgartner Deutschlands” door hunne persoonlijke relaties daartoe hun best willen doen. Van het artikel, dat dan volgt en waarvan wij de hoofdzaak hieronder weergeven, stelt de Redactie van het „Handelsblatt” overdrukken voor dat doel beschikbaar.

• Hetgeen hier dus volgt, is in hoofd zaak een verweerartikel tegen het hierboven aangehaalde, waarin de verbruikers van groenten worden gewaarschuwd voor de gevolgen, die hen wachten, als de Duitsche tuinbouwers hun zin zouden krijgen. Allei eerst wordt in het licht gesteld, dat niet de z.g. „Groszagrarier” achter de beweging zitten, noch de „Bund der Landwirté”, maar dat door een tiental vereenigingen van tuinbouwers eene commissie werd benoemd, die de voorstellen tot wijziging van het tarief van invoerrechten heeft gedaan.

Dankbaar wordt genoteerd, dat de partijen, welke tegen deze tarieven zijn, in hare waarschuwende artikels beloven te zullen aandringen op het beschikbaar stellen van staatsmiddelen, om den tuinbouw te bevorderen. Maar als deze partijen zoo goed van wil zijn, dan moesten zij ook de rechtvaardige wenschen der tuinbouwers aanhooren. Want van een bloeiende groenteteelt profiteert ook de industrie en door haar worden vele handen aan werk geholpen. En de verbruikers zullen er meer mee gediend zijn, wanneer zij sniakelijke Duitsche groenten ontvangen, dan wanneer zij groenten moeten eten, die reeds veel van hare frischheid hebben verloren door eene lange spoorreis in muffe wagens, waar men bij de soortenkeus van export-groenten minder op goede