is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 36, 18-09-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet-Officiee! Gedeelte.

Expeditie-voorschriften.

V.

Omtrent het spoorwegvervoer naar de Balkanstaten valt niet veel afwijkends van hetgeen in de vorige opstellen is geschreven, mede te deelen. Bij voorkomende gevallen informeere men bij den stationschef of de spoorwegmaatschappij, welke het vervoer het eerst ter hand zal moeten nemen. We hebben echter getracht nadere bizonderheden te verzamelen, welke we hier gaarne weergeven, zooals zij ons gewerden door de vriendelijkheid van verschillende consuls.

Betreffende Griekenland werd medegedeeld, dat de invoer van vruchtboomen, enz. vrij is. Er moet echter bij iedere zending worden overgelegd een door den burgemeester van de plaats van herkomst afgegeven bewijs, dat er in zijn gemeente geen Phylloxera-gevallen zi,jn geconstateerd. Een certificaat van oorsprong kan hiervoor worden gebruikt. Zie hieronder bij Turkije. Dit bewijs wordt aan een Grieksch consulaat in de meest nabij gelegen plaats, waar zoo’n consulaat gevestigd is, ter legalisatie aangeboden. Zulk een consulaat bestaat te Amsterdam.

Zendingen naar Turkije moeten vergezeld zijn van een door den burgemeester der plaats van herkomst geteekend bewijs, waarop aangegeven wordt, waar de goederen zijn gegroeid of gefabriceerd (dus in de gemeente van den burgemeester, die het stuk teekent). In dit stuk wordt tevens de aard der goederen omschreven, hun gewicht aangegeven en meegedeeld met welk schip zij zijn verzonden, alsmede op welken datum. Dit bewijs is bekend als een „certificat d’origine”. Of de handteekening van den burgemeester moet worden gelegaliseerd, wordt niet gemeld. Wel wordt nog meegedeeld, dat de invoerrechten voor Turkije op het oogenblik nog 11 % ad valorem bedragen.

De invoerrechten voor kweekerij-producten, in Roemenië in te voeren, bedragen of bedroegen voor korten tijd hierin wordt wel eens verandering gebracht —, per 100 K.G. en in francs:

Boomen en struiken frs. 7.—+ fr. 0.10

Entrijs „ 1. F „ 0.25

Bollen en wortels „ 5.— + „ 0.50

Frissche bloemen „ 20.— + „ 3.— )

Groente-, tuin- en voederzaden „ 0.20 + „ 0.75 i

Oliezaden van alle soorten „ 0.30 + „ 0.12

Mos „ 0.15+ „ 0.05 I

taxe in de haven van invoer.

Wijnstokken kunnen alleen met verlof van den Roemeenschen Minister van Landbouw worden ingevoerd-

Alle levende planten of plantendeelen en zaden moeten vergezeld zijn van een gezondheids-certificaat (Phylloxeraattest?), gelegaliseerd door den burgemeester der gemeente van uitvoer en door een consul van Roemenië. Tevens moet bij elke zending naar Roemenië worden gevoegd een afschrift van de factuur, waarin de plaats van oorsprong alsmede de soort en het netto gewicht van het zich in elk collo bevindende goed is aangegeven. In dit

afschrift mag de waarde van het goed niet worden vermeld.

Wij vernemen, dat op de bovengenoemde invoerrechten eene reductie wordt toegestaan (hoe groot is den consul te Amsterdam niet bekend), wanneer de goederen van Nederlandsche herkomst zijn, hetgeen moet blijken uit een mede bij de zending gevoegd certificaat van oorsprong („certificat d’origine”). Dit stuk houdt eene verklaring van den afzender in, dat de artikelen van Nederlandsche herkomst zijn. Tevens wordt daarin het adres van den ontvanger aangegeven, alsmede de aard en het gewicht der goederen. Be burgemeester der gemeente van uitvoer verklaart eveneens op dit stuk, dat de artikelen van Nederlandsche herkomst zijn, terwijl zijne handteekening door een consul van Roemenië wordt gelegaliseerd, waardoor een ons onbekend bedrag in rekening wordt gebracht.

Betreffende den invoer van Hollandsche kweekerijartikelen in Bulgarije kan het navolgende worden meegedeeld :

Groentezaden zijn vrij van invoerrechten.

Granen en zaden, elders niet genoemd, zijn vrij.

Kleine boomen en heesters („arbrissaux”, „arbustes”), bloemen, wortels, bollen, enz. zijn vrij, uitgezonderd: bloemen met wortels (aldus bloeiende planten?), per stengel frs. 0.50, bloemen in bouquetten of kransen, p. 100 K.G. frs. 50.—.

Wijnstokken („sarments a planter”) zijn vrij.

Het is noodig, schrijft de consul te Rotterdam, eene eenvoudige declaratie te maken van de goederen, die worden verzonden en deze met de factuur en den vrachtbrief op te sturen. Het is ook aan te bevelen, ten einde aan te toonen, dat geen bladziekten of anderszins heerschen, de documenten door het consulaat te doen legaliseeren (a f 2.50), doch noodig is dit niet.

Men zal goed doen, bij verzendingen naar de genoemde landen, de noodige papieren bij de desbetreffende consulaten aan te vragen, want de gebruikte modellen loepen vrij wat uiteen. In het belang van den handel ware het gewenscht, dat in de bestaande formaliteiten de noodige uniformiteit werd aangebracht.

In Italië zijn boomkweekerij-gewassen, bloembollen, groenten, enz. bij invoer niet onderhevig aan invoerrechten. Er dient bij plantenzendingen een druifiuis-attest in tweevoud te zijn, hetgeen ook slaat op bloembollen. Men houde hiermee rekening.

Ook in Portugal eischt men voor bloembollen, zoowel als voor planten en zaden, een druifiuis-attest in duplo. Aan invoerrechten wordt van planten met of zonder aardkluit en van zaden en bloembollen 3 reis per K. G. geheven.

Spanje laat voor alle tuinbouw-voortbrengselen, uitgezonderd hazelnoten, waarvoor veel meer moet worden betaald, 1.20 pesetas per 100 K.G. betalen. Voor zendingen naar dit land heeft men drie druifluis-attesten noodig.

Servië eischt (ook voor bloembollen) een druifluis-attest en een „certificat d’origine.” Het laat de navolgende invoerrechten betalen : Bloembollen, 8 dinar per 100 K.G., planten met en zonder aardkluiten, alsmede zulke in potten of kuipen 15 dinar per 100 K.G. Entrijzen alleen zijn vrij van invoerrecht.