is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 41, 23-10-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tentoonstellingen en Keuringen.

Bloemententoonstelling te Amsterdam.

In het nummer van 9 October j.l. werd reeds melding gemaakt van de Tentoonstelling, die de Vereeniging van Patroons in het Tuin bouwvak te Amsterdam met medewerking van een aantal Aalsmeersche kweekers voornemens was te houden in den Wintertuin van Krasnapolsky. De opbrengst van deze tentoonstelling zou ten bate komen van het daar ter stede gevestigde Steuncomité.

Deze tentoonstelling werd den ISden Octobei’ 1.1. geopend. Het eerst voerde daarbij het woord de Heer D. S. J. Admiraal, waarnemend Voorzitter der Vereeniging, die zeide, dat het hem een eer was mededeeling te mogen doen van een telegram, ontvangen van den Particulier Secretaris van Hare Majesteit de Koningin, waarin deze mededeelde, dat Hare Majesteit voor deze tentoonstelling een Groote Zilveren Medaille beschikbaar stelde. Dit bewijs van Koninklijke belangstelling werd door de Vereeniging zeer op prijs gesteld.

Gaarne bi'acht hij een woord van dank aan allen, die het totstandkomen van deze tentoonstelling hadden mogelijk gemaakt, in de eerste plaats aan de Aalsmeersche

bloemisten, die zoo rijkelijk planten en bloemen hadden geschonken, dan aan de stoombootmaatschappijen „De Volharding” on „Carsjens”, alsmede aan de Amsterdamsche Rijtuig-Mij. en de Rotterdamsche Tramweg-Mij., die alles

gratis vervoerden, aan de directeuren van de Maatschappij Krasnapolsky, die den Wintertuin belangeloos beschikbaar stelden en zeer veel hulp verleenden en aan de drukkerijen, die al het drukwerk gratis vervaardigden. Zoo was het mogelijk, dat deze tentoonstelling zonder eenige kosten was tot stand gekomen en de gelieele brutoopbrengst aan het Steunco)nité kon worden afgedragen.

Namens den Nederlandschen Tuinbouwraad sprak de Secretaris, de Heer C. van Lennep, die de Patroonsvereeniging gelukwenschte met de goede en schoone gedachte, die bij den opzet van deze tentoonstelling had voorgezeten; hiermede heeft zij een prachtig voorbeeld gegeven aan velen. De tuinbouw en zijn beoefenaars verkeeren tegenwoordig in zeer moeilijke omstandigheden, maar staan daarin niet alleen, want overal in den lande ondervindt men de droeve gevolgen van den oorlog.

Dat het Hare Majesteit de Koningin behaagde eene medaille voor deze tentoonstelling te schenken, zullen de tuinbouwers met te meer dankbaarheid vernemen, indien zij daarbij bedenken, welk een zware last er juist in deze tijden op de schouders van onze Landsvrouwe rust, want hoe duidelijk blijkt daaruit opnieuw, dat Hare Majesteit, zelfs in dagen van kommer en zorg, den vaderlandschen tuinbouw niet vergeet. Spreker vertrouwt,

dat de Amsterdammers, waaronder toch zoovelen zijn, die zoo goed kunnen helpen, deze tentoonstelling in grooten getale zullen bezoeken en zoodoende aan het schoone doel zullen medewerken.

_ . , Groep van bloemwerken. Specaal opname voor „De Tuinbouw” D. VAN Kreveld Mz„ Amsterdam.