is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 33, 20-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3® Jaargang.

20 Augustus 1915.

375

DE TUINBOUW

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad

ONDER REDACTIE VAN C. VAN LENNEP, SECRETARIS VAN DEN N.T. R.

ABONNEMENTEN. Dit biad verschijnt wekelijks en wordt, tegen betaling van f 1.50 p. jaar. franco toegezonden aan de leden der aangesloten vereenigingen. Voor het Buitenland f 2.60 per jaar. franco per post.

Redactie : Pieter Bothstraat 21. Telefoon Haag 781. Administratie: D. A. DAAMEN, Z.-O. Buitensingel 223 a. Tel. Haag 5588.

ADVERTENTIËN. Tarief bij bet Annonoen-Aiieiitschap D. BERREKLOUW, Lomanstraat 90, Amsterdam. (Voor de rubriek „Vraag en Aanbod” wende men zich tot de Administratie, Den Haag.)

Officieel Gedeelte.

Mededeelingen van het Centraal Bestuur.

’s-Gravenhage, 17 Augustus 1915.

Het Centraal Bestuur brengt ter kennis van de aangesloten vereenigingen, dat tot het lidmaatschap van den Nederlandschen Tuinbouwraad is toegelaten de Venlosche Veilingsvereeniging te Venlo. Aantal leden 430. Secretaris: de Heer H. Trienekens te Venlo.

Deze Vereeniging is onder No. 131 in het register ingeschreven en behoort onder dat nummer in de ledenlijst te worden vermeld.

Namens het Centraal Bestuur,

C. VAN Lennep, Secretaris.

Kunstmestvoorziening.

Er blijven af en toe klachten inkomen bij de Kunstmest-Commissie, dat handelaren in de provinciën trachten om klanten over te nemen van elkander on van het Centraal Bureau.

De Commissie moet er zeer ernstig op wijzen dat het hare bedoeling is, dat elke handelaar zich beperkt tot zijn eigen klanten en dat hij in geen geval tracht te gaan buiten het gebied dat de handelaren gezamenlijk in gewone jaren bedienen.

Het Centraal Bureau heeft reeds in den aanvang de verklaring afgelegd, dat het geen nieuwe verbindingen zou trachten te maken, doch dan behoort de handel zich in het zoeken naar nieuwe klanten in die richting te beperken.

Het blijkt dat meerdere tuinbouwers nog niet kunnen besluiten, reeds thans hunne bestellingen aan kunstmest voor den oogst 1916, overeenkomstig de voorschriften der Kunstmest-Commissie, op te geven.

De Kunstmest-Commissie vestigt er met nadruk de aandacht op, dat het zeer onwaarschijnlijk is, dat er buiten den kunstmest die door de Commissie gedistribueerd zal worden, nog andere kunstmest ter beschikking zal komen.

Verder wenscht de Commissie te verklaren, dat zij niet meer kunstmest zal aanvoeren, dan haar door be-

mi(3delirig van de kaarten wordt opgegeven. Zij, die derhalve van de hun thans geboden gelegenheid om de benoodigde hoeveelheden kunstmest te bestellen geen gebruik maken, zullen naar alle waarschijnlijkheid niets kunnen krijgen.

Be Kimstmest-Commissie.

Mededeelingen van de aangesloten vereenigingen.

Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde.

Groote Najaarskeuring te ’s-Gravenhage in den Haagschen Dierentuin op 10,11 en 12 September.

Door de vaste Keurings commissie wordt op 14 Sept. geen keuring gehouden te Amsterdam, doch een Groote Najaarskeuring op 10, 11 en 12 September te’s-Gravenhage in den Haagschen Dierentuin.

De keuring van nieuwigheden, zeldzame of min bekende planten, keurcollecties enz., geschiedt kosteloos voor de leden der Maatschappij en hare samenwerkende vereenigingen. Niet-aangeslotenen moeten voor elke beoordeeling vooraf een bedrag van vijf gulden storten.

Op de Plantenbeurs kunnen slechts leden der Maatschappij inzenden, terwijl gelegenheid tot verkoop alleen voor den handel is opengesteld. Ingezonden kunnen worden handelscollecties, kweekproeven, monsters, enz.

De groote concertzalen van den Haagschen Dierentuin bieden voldoende ruimte aan, zelfs voor de grootste inzendingen. Voor deze Groote Keuring is een groot bedrag aan prijzen beschikbaar.

leder gelieve nu liefst, uiterlijk 7 September, zijne inzendingen op te geven aan den Secretaris, den Heer J. H. Kauffmann, Ceintuurbaan 890, of aan den Heer A. Bakker, Stadhouderskade 26, beiden te Amsterdam.

Hierbij moet ook gaan een opgaaf van de benoodigde plaatsruimte en hoe men denkt te etaleeren, op den grond of op tafels. Door de tijdsomstandigheden zijn er op ’t oogenblik bijna geene vazen te verkrijgen, zoodat iedere inzender beleefd uitgenoodigd wordt, zooveel mogelijk zelf voor glaswerk te zorgen.

De planten moeten Donderdagmiddag den 9den September ingezonden worden, bloemen kunnen nog den lOden September tot ’s morgens 9Yg uur ingezonden