is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 42, 22-10-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit Tuinbouw-centra.

Koninklijk bezoek te Aalsmeer.

{lngezonden.)

Zaterdag 16 Oct. j. 1. genoot Aalsmeer in het algemeen en de Coöp. Veilingsvereeniging „Bloemenlust” benevens een paar firma’s in het bijzonder, de eer, Koninklijk Bezoek te mogen ontvangen. Omstreeks 4 uur in den namiddag hield geheel onverwacht een hofrijtuig stil voor het veilingsgebouw van bovengenoemde vereeniging, waaruit Hare Majesteit de Koningin-Moeder stapte, vergezeld van klein gevolg. Haar eerste schreden richtte Hare Majesteit naar de veiling. Van dit bezoek was aan het Bestuur officieel niet de minste kennis gegeven, zoodat het louter toeval mag genoemd worden dat de Heer 0. Been Dz., Secretaris der vereeniging, op dat moment aanwezig was en zich verplicht zag Hare Majesteit te begeleiden in een toilet, waarmede hij zich voor zijn dagelijksche bezigheden kleedt. Bij Haren rondgang toonde de hooge Vrouwe buitengewone belangstelling in de wijze van verkoop met electrisch afmijntoestel, terwijl Hare belangstelling tevens den tegenwoordigen handelstoestand in Aalsmeer gold; vooral de verzending van afgesneden bloemen naar het buitenland boezemde Hare Majesteit veel belang in. Nadat de Secretaris zijn leedwezen had te kennen gegeven, dat Hare Majesteit niet een paar uren eerder was gearriveerd, daar Zij zich dan allicht beter een beeld had kunnen vormen van den omvang der sriijbloemencultuur in dit centrum, deed hij Haar uitgeleide. Hierna werd op verzoek van den Heer D. Jongkindt Mz. een welwillend bezoek gebracht aan de kweekerijen van den Heer M. Jongkindt Gz. Ook hier vond Hare Majesteit veel stof tot bewondering van verschillende cultuurproducten en informeerde naar verschillende zaken, welke met het kweekersbedrijf nauw verband houden. Hier werd Hare Majesteit voorgelicht door den Heer D. Jongkindt Mz.

Na hier in de buurt pl.m. een half uur getoefd te hebben, werd de reis voortgezet in de richting ’s-Gravenhage, terwijl het plan was, nog een bezoek te brengen aan de koninklijke kweekerij „Terra Nova” waar men inmiddels per telefoon vanaf de veiling in het Oosteinde van de komst der Hooge Bezoekster verwittigd was. J. S.

Westland.

De Veilingsvereeniging te Honselersdijk zette op hare „groote” veilingen van dezen zomer voor een bedrag van f 77290.61 om, verdeeld over de volgende produkten :

Handelsberichten.

(Nadruk van berichten, onder deze rubriek voorkomende, is verboden.)

Broek op Langendijk.

De aanvoer van aardappelen is zoo goed als afgeloopen. Nog enkele partijtjes werden verkocht als volgt: Bravo’s f 1.15-f 1.30, Schoolmeesters f 1.65-f 1.85, Blauwe f 1.05 f 1.10. Mocht de aanvoer zoo gering blijven als deze week het geval is geweest, dan zal van dit artikel geen marktbericht meer verschijnen.

De acinvoer van bloemkool nam sterk toe, door de reuzenbloemkool, welke als nateelt thans aan de markt wordt aangevoerd, in veel grooter getale dan de gewone-of Langendijker bloemkool. De prijzen zijn zeer teruggeloopen. De aanvoer van kleine roede kool is sterk toegenomen, die der beste en grootere soorten was zeer weinig ten gevolge van het uitvoerverbod. De laatste brachten zeer hooge prijzen op. Gele kool werd veel aangeveerd tegen hoogen prijs. Ook de aanvoer van witte kool was nog belangrijk, met zeer hoogen prijs voor eerste soort. Bos-wortelen werden zeer weinig aan ge voerd tegen f I.Bo— 2.40 per 100 bos. Daarentegen nam de aanvoer van losse of baal-wortelen toe, met vasten prijs. De vraag naar dit laatste artikel nam weder toe.

De aanvoer van uien bleef ongeveer gelijk, met langzaam stijgende prijzen.

Ramenas werd weinig aangevoerd. De opbrengst wasvoor de beste soorten f 10.10—f 12.60 per 1000 stuks. Bieten werden eiken dag aangevoerd. De opbrengst hiervan was voor Iste kwaliteit f 18.60-f 15.80 per 1000 stuks. De aan voer van slaboonen werd elke week minder; de prijzen waren stijgende. Deze bedroegen thans f 4.60-f7.70 per 50 K.G.

Bloemkool I. Bloemkool II. Roode kool. 13 Oct. f 5.00-111.50 f 3.00-1 4.10 1 4.00-114.00 14 f 5.00-f 9.90 1 2.20-1 8.80 1 4.00-117.20 15 f 5.50-f 10.10 f 2.80-1 4.20 1 4.00-120.10 16 f 5.00-f 9.90 1 1.90-1 4.40 1 3.90-117.70 18 f 5.00-110.30 f 3.00-1 4.30 1 3.80-119.00 19 f 4.30-110.20 1 2.60-1 3.60 1 8.50-118.40 20 1 5.30-110.30 1 3.60-1 4.-50 1 3.70-119.00 Per 100 stuks. Gele kool. Witte kool. Witte kool. 13 Oct. 15.40-115.70 1 6.30-132.60 1408.00-1425.00 14 15.60-116.00 1 7.00-138.00 1481.00-1450.00 15 14.60-115.00 1 7.00-126.30 1391.00-1445.00 Ï6 14.00-114.80 1 6.80-180.40 — 18 14.20-113.80 1 5.50-126.30 1371.00-1377.00 19 14.60-115.30 f 6.20-124.20 1360.00-1873.00 20 )) 13.40-114.00 1 6.00-126.60 1335.00-1362.00 Per 100 stuks. Per 10000 K.G. Losse wortelen. Uien. 13 Oct. f 1.10- -1 1.80 1 6.50 -1 7.40 14 „ 1 1.15- -1 1.65 1 6.90 -1 7.80 15 „ 1 1.55- -1 1.80 1 6.50 -1 7.50 16 , 1 1.60- -1 1.80 1 6.80 -1 7.70 18 „ 1 1.70- -1 1.85 f 7.40 -1 7.70 19 „ 1 1.6.5- -f 2.00 1 7.30 -f 7.70 20 „ 1 1.65- -1 2.10 1 7.50 -1 8.00

Per 50 K.G.

De aanvoer bedroeg in de zeven marktdagen boven vermeld : 94.500 stuks bloemkool, 188.000 stuks roode kool, 22.850 stuks gele kool, 89.000 stuks witte kool, 24 wagons witte kool a 10.000 K.G., 2.100 bos wortelen, 2.486 baal wortelen, 208 zak aardappelen, 4.559 baal uien, 8200 stuks ramenas, 66.500 stuks bieten, 1798 halve KG. slaboonen. Z.

Vereeniging „De Tuinbouw” te Grootebroek.

Bij een aanvoer van 629770 keukenbieten konden de hooge prijzen zich niet alleen handhaven, doch liepen ze zelfs nog op tot f 27.00 per 1000 stuks. Deze prijs

13.625 Kg. w.kruisb. V. f 2.061.44 of gem. f 7.565 p_ 50 Kg. 8.880 » P* » ?5 JJ 581,79 „ „ „ 7.595 50 3.045 V 26 rf l.aardapp.j „ n „ „1.685 „26 „ 8.631 X 26 n 20.411.65 „ „ „ 1.585 „26 „ 1.078 X 26 n Eigenh. 1 „ n „ „ 1.645 „26 „ 87 189 r. aalb. „ „ 16.287.19 „ „ „ 9.345 „50 „ 2.232 I) n n 840.15 „ „ „ 7 615 „50 „ 6.872 X 50 uien „ „ 29.757.08 „ „ „ 4.335 „50 „ 89.4281 n gr.pruim.,, „ gele „ „ „ 7.692.04 „ 50.61 „ „ „ 2.155 25 „ „ „ 2.075 25 „ 1.200 gr. boon. „ „ 82.40 „ „ „ 0.405 15 20-10-’l5. S.