is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1852, 1852

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo rolde de tijd onder lief en leed voort, en naderden wij meer en meer de maand Junij, bestemd voor de viering van het 215 jarig bestaan onzer Iloogeschool. Wij willen de feesten in die maand gevierd, kortelijk voor uwen geest terug roepen. Vooraf zullen wij vermelden wat van verschillende kanten werd in het werk gesteld om die viering zoo luisterrijk mogelijk te doen plaats hebben.

Eeeds op den 1!)'° Maart 1850 waren de Heeren O. van Eees, E. J. N. Brouwer, E. lluydecoper van Nigtevecht, W. B. Bergsma en F. A. L. van Eappard verkozen tot leden der Commissie ter regeling der inaskerade, want gelijk vroeger, zou ook nu een gecostuineerde optogt het hoofdfeest zijn in Junij. Deze Heeren aanvaardden dus reeds vroegtijdig hunne taak en hielden zich aanvankelijk bezig met het ontwerpen vau een plan. Moeijelijk was deze taak. Immers de wensch was reeds vaak geuit, dat men deze keer af mogt wijken van de oude gewoonte, en niet weder een in- of uitlogt zoude voorstellen. Een nieuw, eengrootscli onderwerp verlangde men, en de commissie al den omvang harer verpligting begrijpende, vroeg dringend van alle kanten hulp en raad. Zij mogt zich dan ook verblijden in de welwillendheid van ieder tot wien zij zich wendde, en op den 14'“ October 1850 legde zij ons een tweetal plannen voor, welke haar toeschenen de geschikste te zijn, geschikter dan een der in- of uittogten die bij dezelfde gelegenheid aan ons oordeel werden onderworpen.