is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1852, 1852

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook waarlijk ingang kunnen vinden, terwijl gij al de breekebeenen met hunne eenvoudigheid en kunsteloosheid , zoo als zij het noemen , verre aehter u laat.

B. En hoe is het nu op wetenschappelijk terrein , wanneer ik althands met mijn vragen niet al te vrijpostig ben?

A. O! daar gedraagt de zaak zich eigenlijk ook heel eenvoudig. Wanneer gij ware wetenschap wilt verkrijgen, moet gij onbekrompen te werk gaan. Gij moet onpartijdig onderzoeken wat de beroemdste mannen op het gebied der wetenschap over deze of gene quaestie hebben gezegd. Wanneer gij zelf denkt, dan gevoelt gij wel dat gij spoedig de plank zult misslaan, maar als gij de verschillende opinies nagaat, dan kunt gij met gemak eene opinie als de uwe uit die allen aannemen. Vervolgens gebruik uwen tijd goed. Verdoe niet te veel tijd aan nieuwe litteratuur; want gij hebt daar natuurlijk niets aan dan amusement, en dat kunt gij moeijelijk op ieder oogenblik begeeren. Neen, bestudeer dan veeleer uw Grieksch. Zuivere doorwrochte classieke auteurs te lezen, dat is eerst werken, werken in de ware beteekenis van het woord, en bovenal zoek uw gevoel met uw verstand te vereenigen, door nu en dan eens wat op te geven van de strengheid uws verstands om ook aan ’t gevoel zijn recht te laten wedervaren.

B. Mijnheer, ik dank u voor de moeite, die gij uvoor mij gegeven hebt; ofschoon om u de waarheid te zeggen , allo uwe raadgevingen mij schrikkelijk tegen de borst