is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noemen we dat een eigenaardigen tint, dien dit jaar draagt, wij zullen er ons voor wachten, aan dien voor een groot deel slechts tijdelijken invloed te hooge waarde toe te schrijven.

Men houde ons deze korte opmerkingen ten goede. Wij meenden ze te moeten laten voorafgaan, ten einde over vorm en inhoud van het volgende een zoo juist mogelijk oordeel voor te bereiden.

En waar we dus tot de behandeling der zaak zelve overgaan, daar doet zich al aanstonds tusschen het vorig verslag en het onze een punt van aanknooping op. Aan het einde daarvan uit de schrijver de vrees, dat de afschaffing van het staatsexamen en de volstrekte vrijstelling van den toegang der Academiën de schadelijkste gevolgen zal na zich slepen.

In het begin van den nieuwen cursus (Sept. 1852) sprak Prof. Mulder in dien zin bij het openen zijner lessen en gewaagde in een toespraak tot zijne leerlingen van de veranderde verhouding der nieuw-aangekomenen, zoowel tot hunne leermeesters, als tot hunne oudere medestudenten. Sommigen onder ons hadden ook hun verlangen te kennen gegeven om de groenen, vóór hunne opname in het corps, een examen te doen ondergaan, waaruit zou moeten blijken, of zij de noodige kennis en humaniteit bezaten om den studentennaam niet tot oneer te verstrekken. Het staat niet aan ons te beoordeelen, in