is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als de kweekschool van ongeloof beschouwden, en hunne zonen naar de oude, rechtzinnige Bisschopsstad zonden. Die spoedige voortgang zette kracht bij aan de hernieuwde aanzoeken der Stcd. Regeering aan de Staten der Provincie, om de toestemming voor eene Academie te verleenen. Bij octrooi van 16 Febr. 1636 voldeden dan ten laatste de Staten aan het verzoek en veranderden de Blustre Schele in »eene Universiteit ofte Academie;” terwijl den hoogleeraren het recht werd toegekend )>te verleenen Titulen van Doctoren, Licentiaten, Meesters enz. onder behoorlijke Letteren en Brieven daartoe dienende.”

Zoo was dan het lang beoogde doel bereikt, en Utrechts regeering had nu slechts te zorgen, dat hare Hoogeschool in den wedstrijd met hare oudere zusters niet zou behoeven onder te doen. Daartoe werden dan ook aan hen, die Utrechts Academie bezochten, rechten en privilegiën (waarover later) gegeven, gelijk die bij de andere in gebruik waren.

Een noodzakelijk gevolg echter van die waren verschillende bepalingen, die den toegang tot de Hoogeschool bemoeijelijkten; door de treurige ondervinding in het leven geroepen, dat velen slechts studenten werden, om de lusten der Acad. te genieten, zonder de lasten te dragen. Daarom werd verboden, dat op het Album Academicum wierden ingeschreven. Doctoren of Licentiaten,

6’