is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wareu zijne leerlingen weêr in ’t gewone lokaal bijeen, om de eerste les van hunnen herstelden leermeester te hoeren. Bij zijn hinnenkomen werd hij met warme blijken van deelneming begroet, en beantwoordde die met een kort maar dankbaar woord, terwijl eene commissie uit de fil. facult. en eene uit den senaat hem reeds van de belangstelling in zijn gelukkig herstel iiadden doen blijken.

Onze taak is geëindigd, en we nemen voor dit jaar afscheid van onze lezers. We gelooven aan onzen piigt als verslaggever volgens ons beste weten te hebben voldaan, en toch gevoelen we ’t : zelfs Z(só als wij ons de taak voorstelden, zijn er nog vele zwakke plaatsen in ons overzigt. We hebben getracht leege, niets zeggende volzinnen te vermijden; we zijn daardoor misschien op een andere klip verzeild, maar hoe ’t zij, we hopen door ’t geen we schreven, te hebben medegewerkt tot het ophelderen der denkbeelden over onzen tegenwoordigen toestand , terwijl we er aan herinneren dat een onbevooroordeeld, grondig inzigt in ’t tegenwoordige een der eerste voorwaarden is voor eene betere toekomst. Eu hiermede ,

PROSIT.