is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en slechts weinigen waren dus in staat hem op zijne waarde te schatten. Gaarne hadden we dus een levensbcrigt ons van de hand van Prof. Visscher toegezegd, geplaatst, maar we moesten de gronden die ZHGeI. bewogen, die belofte terug te nemen, volkomen billijken.

Drie van onze Akademie-broeders droegen we dit jaar ten grave. J. Piubenkoning, die zijn Studenten-loopbaan noch slechts sinds weinige dagen was ingetreden, werd door een hevige ziekte weggerukt; Wagner, een der alhier studeerende Duitsehers, overleed even plotseling ver van zijne betrekkingen en A. Doorman, die te Jmsterdam zijne studiën was gaan voortzetten, maar hier terugkeerde om zijne familie te zien, kwam er om te sterven.

Aan ’t eind van ons Verslag genaderd, waarde lezer! gevoelen we, dat er misschien weer een nieuw bewijs in ligt voor de bewering, die men wel eens van oud-studenten hoort : tde studenten zijn tegenwoordig te wijs; ’t zijn niet meer de vrolijke, onbezorgde jongens van vroeger; ’t geheele studenten-leven heeft een andere (in hun oog natuurlijk een doffere) tint aangenomen.” In die bewering is veel waars. Dat levendig gevoel van gemeenschap, uit scherpe tegenstelling van burger en student ontstaan, die studenten hroeders(i[\a'p op Philis- gegrond, is gelooven we geweken. We staan niet meer als vroeger tegenover de maatschappij, maar de steeds (en ook daar) meer algemeen wordende beschaving heeft ons in de maatschappij geplaatst, en aan