is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der krachtigste prikkels, die tot terugkeer konden bewegen , in zijne werking ging verlammen; wanneer men het gevoel van eigen zwakheid niet opwekte, en het genot van op-prijs-gestelde voorregten niet tijdelijk missen deed,” dan wel om de eenvoudige reden dat O. eene zaak van ’t Studenten-eorps steeds geweest was en steeds blijven moest. Waarom zoude men ’t lidmaatschap openstellen voor hen die vrijwillig ’t corps verlieten? Die vraag kon niet worden beantwoord. Niemand ontveinsde zich dat de vermindering van leden-tal aan de kas schade zou berokkenen, maar ter wille van het geld mogt men zijn beginsel niet verzaken. En om de geldmiddelen te ondersteunen hadden 48 leden van ’t corps »begrijpende dat de afscheiding het bestaan van O. in gevaar zou kunnen brengen, zich verbonden om zoo noodig tot weder-opzeggens toe eene jaarlijksehe bijdrage te geven ten bedrage van meer dan 430 gld. De toestand der finantiën van ons gezelschap en de maatregelen der commissie hebben het oiinoodig gemaakt, van ’t gulle aanbod gebruik te maken 1). Als de Zeeuvvsche waterleeuw kou O. zeggen »luctor et emergo.” Het is zoet in den strijd te zegepralen, maar zoeter nog geen strijd te behoeven, de wapenen neer te leggen en ’t vreêverboiid te sluiten, ’t Is iets anders den strijd met warmte te voeren of den wrok te bestendigen. En waar de vrede bestaat, waartoe den schijn van tweedragt bewaard. Wij zagen met leedwezen velen uit ons midden weggaan, maar zien naar een spoedigen terug-

1) Zie notulen, alg. verg. 12 Nov. 1855.