is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

perken plaats te nemen. En wel was het feest die talrijke opkomst waardig : al beantwoordde de uitvoering der muziek (die, even als’s middags de matinee musicale, door een feestmarsch van den Heer J. H. heidenkijk, thcol. stud., geopend werd) volstrekt niet aan de goede verwachting, die men van het orchest van den Heer boer gekoesterd had, het geheel stelde een onovertrefbaar schoon schouwspel daar. Die menigte gecostumeerden, die hier vooral een belangwekkend gezigt opleverden; die vrolijke burgers; die opgetogen vreemdelingen; die talrijke groepjes van bevallige schoenen, waarvan wij er zoo menige met edelen trots onder het geboomte mogten rondleiden; dat gegons en gemurmel van duizende stemmen; die tallooze lichten; die grootsche vuurtempel met zijn kolossaal Minerva-beeld en zijne draaijende kolommen : alles werkte zamen om den diepsten indruk te maken, en ons dezen avond onvergetelijk te doen zijn.

Maar een ander schouwspel wachtte ons nog. Een groot aantal leden van het studentencorps had zich namelijk vereenigd om den Heer gleichman een openlijk bewijs te geven van de ingenomenheid, waarmede zij hem aan het hoofd van het corps zagen staan, en van hunne erkentelijkheid voor alles, wat hij voor de eenheid, de kracht en den bloei voor hetzelve gedaan had. Tot regelin»- dezer zaak was eene commissie benoemd, uit de Heeren w. f. schook, g. a. martin en F. templeman VAN DER HOEVEN bestaande. Op dezen avond, te midden van deze omgeving zou het plan ten uitvoer gebragt wor-