is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoölogie, die bij toeneming bezocht worden, terwijl Prof. VAN EEES een’ cursus over optica heeft gehouden.

Wij zijn niet geroepen, hier in eene beoordeeling te treden van het onderwijs, dat aan onze academie wordt gegeven; ofschoon wij, bij de vergelijking met vroegere jaren, wat de personen betreft, reden tot blijdschap over het tegenwoordige meenen te hebben. Evenmin is het onze taak, de oorzaken na te vorscheu, waarom nog niet door de studenten in alle faculteiten voldoening aan hunne wetenschappelijke behoeften gevonden wordt, of de verdediging op ons te nemen van den bijna eenparigen wensch, om in de taal van ons volk de lessen der wetenschap te mogen ontvangen. Wat het laatste aangaat, geen verandering schijnt vooreerst hierin te wachten te zijn; hoewel wij met dankbaarheid erkennen, dat Prof. TER HAAR dit jaar eenigzins aan ons verlangen en de eischen des tijds te gemoet is gekomen, door zich bij zijne lessen over kerkhistorie niet uitsluitend tot het Latijn te bepalen.

Verscheidene onzer Hoogleeraars hebben in het verloopen jaar werken uitgegeven, die wij hier kortelijk vermelden moeten.

Prof. H. BOUMAN gaf uit : Narratio de Hermanno Johanne Royaards. Traj. ad Rhen. apud C. vau der Post.

Prof. H. E. VINKE : Het Nieuwe Testament met ophelderende en toepasselijke aanmerkingen. Be Brief van den Apostel Paulus aan de Bataten, en dien aan de Ephezers. Utrecht hij J. O. van Terveen en Zoon.

Prof. o. w. VREEDE : Inleiding tot eene geschiedenis der