is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven mag.” En de Synode antwoordde even ernstig : ï dat hij Testamenten en Huwelijksche*voorwaarden maken mag (insonderheyt daar men geen ander hebben en kan)in bequame stichtelijke plaatsen.” Maar de vereeniging van ’t hemelsche met ’t aardsche ging toch soms wat al te ver. De Synode gevoelde dit. Daarom antwoordde zij op de vraag : of een Kerkendienaars huysvrouwe geen openbare winkelneringe doen mag” met een stellig : »Neen.” ’t Natuurlijkste was wel dat zij die vóór hun afval geestelijke ambten in de Katholijke Kerk bekleed hadden, tot Kerke-dienaars bevorderd werden gelijk dan ook in de eerste tijden der Hervorming algemeen was geweest. Maar men werd nu wantrouwend jegens de «papen en monniken.” Althans de Synode te Dordrecht was niet te vrede wanneer zij de leer des Pausdoms verzaakten en zich aan ’t classicaal examen wilden onderwerpen. Dat was niet genoeg. «Men sal se eerst wel in ootmoedigheyt en lytsaamheyt oeffenen.” Op wat wijze dat gebeurde, vind ik niet vermeld.

’t Zou niet lang duren, of een nieuwe orde van zaken ging alle debatten en beraadslagingen over onderwerpen als de boven-genoemde overbodig maken.

11.

Een verhaal dat algemeen in omloop is, schrijft den