is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verzameld had, spraken de Hoogleeraars visschek, eo* Vees en kaesten achtereenvolgens eenige toepasselijke woorden.

Drie academie-broeders zagen wij met smart ten grave dalen. Eene langdurige ziekte rukte J. w. heedeeschee, med. stud., den 17. April uit het leven weg. Schoon hij ver van zijne naaste betrekkingen gestorven was, kon nit de vele vrienden, die hem grafwaarts vergezelden, blijken hoezeer hij werd betreurd.

M. JONGENEEL, Jur. stud., overleed den 18. Julij op SOjarigen leeftijd; de tering had den algemeen beminden jongeling ten grave gesleept.

J. A. KNIPSCHEEE, med. stud., ontviel ons den 3. September, en ook de mare van zijn dood deed ons smartelijk aan.

En nu, onze taak is ten einde. Welligt zullen sommige lezers dezer bladzijden de aanmerking maken, dat zij hier weinig meer dan eene aaneengeschakelde reeks van feiten, met betrekkelijk weinig beoordeelende aanmerkingen , vermeld vinden, zonder uitvoerige kritiek dier feiten of nitgebreids beschouwingen over den toestand onzer Hoogeschool en van ons studenten-corps. Maar liever dan een algemeen oordeel uit te spreken, dat uit den aard der zaak zoo ligt partijdig zou worden, laten wij het aan onze lezers zelve over, uit het geschrevene te be-