is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l)en Sisten Oct. werd den nieuwen leden van ons corps liet gewone jaarlijksche coUation aangeboden. Het feest liep tot aller genoegen af. Doch. helaas ! ook thans geen blij herdenken zonder treurmare. Den volgenden dag vernamen we, dat Gijsbert van Kijswijk , student in de theologie, den vorigen avond overleden was. Nog slechts een jaar had hij in ons midden vertoefd; maar velen hadden hem in dien korten tijd reeds leeren hoogachten. Zijne gedachtenis zal zijnen vrienden niet verloren gaan !

Zietdaar, lezers, u de voornaamste feiten uit het algemeene leven van academie en studenten-corps medegedeeld. Slaan we thans op het meer inwendig leven, op onderwijs, inrigtingen enz. nog wat nader het oog.

Over het algeipeen kunnen we (behoudens de kapitale gebreken , maar die nu eenmaal uit de tegenwoordige inrigting van het hooger onderwijs voortvloeijen) den toestand van onze Hoogeschool in dit opzigt vrij voldoende noemen. In hoeverre de ijver van velen onzer Professoren de leemten zoekt aan te vullen, daarop mogten we reeds vroeger jaren wijzen; onder dankzegging mogen we het ook thans. ln de allereerste plaats vermelden we hier de hoogleeraren DE Geer en Vreede , die met bereidvaardige welwillendheid na den dood van Mr. J. van Hall een groot