is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Academie gaan we thans over tot ons Corps.

In den loop van het jaar werden onderscheiden nieuwe artikelen aan onze Gorps-wet toegevoegd en andere gewijzigd en verbeterd; welk een en ander ten doel had, meer eenheid nog en zamenhang en mildere beginselen daar in te brengen. Voor zoover het betrekkelijk korte tijdsverloop toeliet, hebben we er reeds vele goede vruchten van gezien.

Ons vertegenwoordigend ligchaam, de Senatus Veteranorum, onderging wat het personeel betreft, eenige verandering door het aftreden van vier leden, wier opvolgers spoedig daarna zitting namen. De gewone jaarlijksche verkiezingen hadden in ’t begin van Nov. 1.1. plaats, waarbij 5 nieuwe leden in den Senaat werden gekozen. Den 3<len December werden zij door den herkozen Ecctor, den Heer F. A. van Hall geïnstalleerd; na den afloop waarvan een genoegelijk feest op onze Sociëteit gevierd werd.

Die Sociëteit mogt zich het verloopen jaar in een goeden bloei verheugen. Menigen aangenamen avond werd er gesleten, menig feest er gevierd. Zij bleef beantwoorden aan haar devies : Placet hic requiescere musis.

Ook ons concert handhaafde waardig zijn roem, getuige het dames-concert van 21 Pebr. vooral, waarop zich, benevens twee andere artistes, Mej. Maeie Mösner, de beroemde en bevallige harpiste hoorcn