is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenscten u van harte geluk met de behaalde overwinning. Maar als gij tot ons wederkeert, wanneer wij u ter eere een feest aanrigten, laat dan de witte das achter, die u zulk een deftig, velen een lijkachtig voorkomen gaf.

Maar ook is de witte das wel eens vast gemaakt ondei treurige omstandigheden; waneer wij een in waarheid dierbaren vriend naar zijne laatste rustplaats zouden geleiden. Die das paste bij het somber en bleek gelaat, want somber waren wij immers, treurig gestemd, na zooveel te zamen doorleefd te hebben, te zamen gewerkt en genoten te hebben en plannen te hebben gemaakt voor de toekomst. Dan moet die gang wel zwaar vallen, en nog dikwijls zien wij naar dien bekenden grafzerk met treurig gelaat; en al moge de tijd wonden heelen, vergeten kunnen wij den vriend niet, die als student zoo bemind was, op wien zooveel roem gedragen werd, die in de toekomst zeker zou beantwoord hebben aan de verwachtingen, die men van hem had opgevat.

Wel zoo, zegt de een of ander, zijn nu al de gelegenheden, waarbij een witte das voor den student te pas komt, de revue gepasseerd. Naar mijn weten, ja lezer. Mogt ik nog iets vergeten hebben, wees gij dan zoo goed in een volgend jaar deze lijst te completeren.

Julij 1859. P. E.