is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ L A G E B.

REGLEMENT VOOR HET FEEST-COMITE.

Art. l. De regeling der feesten, te geven ter viering van het 45ste lustrum der Utrechtsche Hoogeschool, is opgedragen aan een Comité, bestaande uit 3 leden van den Sen. Vet., waaronder de Eector, één lid der commissie van de Stud.-societeit, één lid der commissie van het concert van het Utr. Stud.-corps, en 4 leden van het corps, promiscue gekozen. De Bector van den Senaat is qua talis voorzitter van het Comité , welks leden uit hun midden een Secretaris, onder-voorzitter en thesaurier zullen kiezen, en verder voor zich zelve de noodige huishoudelijke bepalingen kunnen vaststellen.

Art. 3. Het Studenten-corps behoudt zich voor, later van de feestkas een gedeelte te doen strekken voor de maskerade, en een gedeelte voor de andere feesten naar de behoefte, die er blijken zal te zijn.

Art. 3. Zich geconstitueerd hebbende , zal het Comité ten spoedigste een lijst voor de leden van het Stud.-corps ter teekening leggen op de Stud.-sociteit en op de bibliotheek, waarop zij, die deelnemers wenschen te worden aan de te houden feesten zich verbinden te betalen de som van ƒ 13. Na 1 IMaart teekenende zal die som tot ƒls verhoogd worden. Zoo iemand op 1 Junij 1861, zijne gelden niet betaald heeft, wordt