is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl hij aan Josine het briefje over gaf, kustte hij haar en was , denzelfden weg terug nemende, dadelijk weder den winkel uit, onder luid gelach van het overig aanwezig winkelpersoneel.

Derkhoif ontving het briefje, terwijl hij op ’t punt was naar zijn tafel te gaan, en terwijl hij bij zich zelven mompelde »dat die Duvree toch de dwaasheid «in persoon was« liet hij zijne hospita boven komen en gaf last om de persoon, welke hij haar beschreef, die tusschen 5 uur en half zes handschoenen zou komen koopen, te verzoeken even bij hem te komen.

/' Jufvrouw mag ik eens gaauw wat handschoenen zien?» vroeg Frans Verhagen den winkel binnentredende.

1 Als ’t je blieft mijnheer ! « zeide Derkhoff's hospita hem scherp aanziende, «wil u zoo goed zijn even » boven te gaan , mijnheer, n

Frans Verhagen meende dat hij handschoenen zou moeten gaan zien en ofschoon hij zeer veel haast had, daar het niet ver meer van half zes was, ging hij den trap op, voorafgegaan door Derkhoff’s hospita. Deze klopte aan de deur.

//Ja!« klonk het van binnen.

1 Mag ik eens handschoenen zien ? n vroeg Frans de kamer binnentredende, maar rondziende hernam hij op ietwat onthutsten toon : // Pardon I mijnheer ik ben hier ft niet teregt! «

«Wel zeker mijnheer, ga even zitten, ik wenschte u a slechts twee w'oorden te zeggen ! «